Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Rättsfall

När ett mål har återförvisats till en polismyndighet av utredningsskäl har myndigheten inte haft rätt att fatta beslut till den enskildes nackdel i förhållande till det tidigare beslutet.

Fråga om ett kommunalt beslut om försäljning av fastighet har inneburit att ett individuellt inriktat stöd till en näringsidkare och ett statsstöd enligt EU-rätten lämnats till köparen av fastigheten (I och II). Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

En försäkringskassa förfor riktigt när den i ett ärende om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring avvisade den försäkrades förnyade ansökan i en sak som redan avgjorts genom länsrätts lagakraftvunna dom. Res judicata.

Försäkrads förnyade talan om rätt till livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring skall inte avvisas på grund av res judicata, när talan inte avser samma tidsperiod som prövats i domstols tidigare lagakraftvunna avgörande. Prövningstillstånd i kammarrätt.

Kammarrätten i Stockholm om sjukpenninggrundande inkomst.

Målet i Regeringsrätten gäller huruvida kammarrätten bort meddela tillstånd för prövning av M.A:s överklagande av länsrättens dom.

En studerande vid universitet hade medfört ett otillåtet hjälpmedel vid skriftlig tentamen. Fråga om beviskravet i ärende om avstängning när den studerande hävdat att  hjälpmedlet medförts oavsiktligt.

Kammarrätten bifaller Försäkringskassans överklagan om SGI

Allmänna ombudet för socialförsäkringen var klagande i målet. HFD hade att ta ställning till hur en period om sjuklön ska räknas vid byte av arbetsgivare under pågående sjukperiod.

Överklagande av R.Å. ang. prövningstillstånd i kammarrätt avseende rättshjälp i fråga om återkrav av assistansersättning. 

Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att en myndighetsföreskriften var i strid med en överordnad författning så den fick inte tillämpas.

Vägrade utredas – vann i kammarrätt
Försäkringskassan villkorade sjukpenning till AA med att hon medverkar i en läkarundersökning för ett särskilt läkarutlåtande, SLU. Frågan kammarrätten hade att ta ställning till var om Försäkringskassan haft fog för att dra in AAs sjukpenning på grund av att hon vägrat delta i en undersökning för ett särskilt läkarutlåtande.

Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt