Kammarrättens dom i mål om återkrav av assistansersättning och rättshjälp

Innehåll

Förvaltningsrätten i Stockholm

Yrkanden

AA ansöker om rättshjälp.

Skälen för avgörandet

Rättshjälp får beviljas om den rättssökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det krävs också att det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna. Vid den bedömningen ska man ta hänsyn till angelägenhetens art och betydelse samt omständigheterna i övrigt. Detta framgår av 7 och 8 §§ rättshjälpslagen (1996:1619).

Enligt 8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska rätten se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Genom frågor och påpekanden ska rätten verka för att parterna avhjälper otydligheter och ofullständigheter i sina framställningar. Gode män och förvaltare ska, i den utsträckning det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person. Detta framgår av 12 kap. 2 § föräldrabalken.

Förvaltningsrätten konstaterar att frågan om återbetalning av assistansersättning är av väsentlig betydelse för AA. Av utredningen i målet framgår att hon har ett funktionshinder som gör att hon har svårigheter att bevaka sin rätt och föra sin egen talan. På grund av detta funktionshinder har hon fått god man och förvaltare förordnad för sig som har uppdraget att bevaka hennes rätt.

Med hänsyn till att AA har biträde av god man och förvaltare och då förvaltningsdomstolarna har en skyldighet att se till att mål i domstolen blir tillräckligt utredda anser förvaltningsrätten att AA inte har rätt till rättshjälp. Ansökan om rättshjälp ska därför avslås.

Kammarrätten i Stockholm

Yrkanden m.m.

AA yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut och beviljar henne rättshjälp i ärende rörande återkrav av assistansersättning. Hon för fram bl.a. följande. Några krav på att den som utsetts till god man eller förvaltare ska ha några mer ingående juridiska kunskaper verkar inte kunna uppställas. Det är ostridigt att frågan om återbetalning av assistansersättning är av väsentlig betydelse för AA.

Återkraven är betydande, det skriftliga underlaget i målen omfattande och målen som sådana är komplexa. Att som lekman sätta sig in i relevant rättslig reglering, sortera ut vad i det omfattande skriftliga underlaget som är av relevans och inte, vad fokus i processerna ska riktas mot, vilka kompletterande underlag som ska åberopas och hur man på bästa sätt hjälper sin huvudman att i möjligaste mån minska skadan är mycket svårt oaktat domstolens skyldighet att se till att ett mål blir tillräckligt utrett innan det prövas. För att AAs förvaltare och gode man ska kunna bevaka hennes rätt på bästa sätt behöver AA beviljas rättshjälp.

Skälen för kammarrättens avgörande

De rättsliga angelägenheterna som ansökningarna om rättshjälp avser handlar om återkrav av utbetalad assistansersättning. Frågorna är av mycket stor ekonomisk betydelse för AA och sakförhållandena är inte okomplicerade. Materialet är omfattande och det finns uppgift om att AAs föräldrar, som har varit anställda som hennes assistenter, nyligen har dömts för allvarlig ekonomisk brottslighet, och bl.a. ålagts näringsförbud.

Återkraven ska därmed anses ha väsentlig betydelse för AA, även om rätten till assistansersättning inte dragits in för framtiden. Till följd av sin funktionsnedsättning kan hon inte föra sin talan själv. Kammarrätten noterar att hon har en förvaltare utsedd som kan föra hennes talan. Mot bakgrund av de stora belopp de rättsliga angelägenheterna avser och ärendenas svårighetsgrad anser kammarrätten ändå att det finns skäl att bevilja henne rättshjälp. Överklagandet ska därmed bifallas.

Kammarrätten i Stockholm dom den 2021-06-21 i mål nr 4434-21 och 4435-21.