Offentlighet- och sekretess

Innehållsförteckning

Allmänt om tryckfrihet

Tryckfrihetsförordningen är en svensk grundlag och befäster ett flertal av de genom offentlighetsprincipen medföljande principer och friheter i Sverige. Att allmänna handlingar i regel ska vara offentliga har anor till 1700-talet då den första tryckfrihetsförordningen blev gällande. I kapitel två av den senaste versionen av TF (ändringar till 2018:1801) regleras hanteringen av allmänna handlingar och utgör grunden till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.

Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen om e-postloggar

Att överklaga

Endast beslut där en begäran att lämna ut en allmän handling avslås kan överklagas. Det är alltså endast sökanden som har klagorätt. Kammarrätten prövar beslut som överklagas av en enskild (6 kap. 8 § första stycket OSL).