Förvaltningsprocess

Innehåll

Rättsfall, propositioner och SOU:n

Beviskrav inom förvaltningsprocessen

Sammanställning av de beviskrav som förekommer inom förvaltningsprocessen Innan ett mål avgörs genom dom ska alla relevanta omständigheter klarläggas.[1] Domstolen har då att ta ställning

Läs mer

Förvaltningsdomstols materiella processledning

I Statens offentliga utredning med nummer 1991:106 fick förvaltningsprocesslagen (1971:291) en omfattande översyn. I denna del diskuteras förvaltningsdomstolarnas materiella processledning, det vill säga domstolens uppgift när det gäller att berika eller begränsa processmaterialet.

Läs mer

HFD 2015 ref. 39 om återförvisning

Med hänsyn till att domstolen tagit slutlig ställning till ett överklagande har en som återförvisning betecknad åtgärd ansetts utgöra ett överlämnande av handlingarna i målet till beslutsmyndigheten. Myndigheten har därmed inte ägt rätt att göra en förnyad materiell prövning.

Läs mer

Anteckningar vid muntlig förhandling

Ur regeringens proposition från 2012: En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess I propositionen föreslår regeringen en rad förändringar av de processregler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Här om anteckningar vid en muntlig förhandling.

Läs mer

Domstolens utredningsansvar

Ur regeringens proposition från 2012: En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess I propositionen föreslår regeringen en rad förändringar av de processregler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Här om domstolens utredningsansvar.

Läs mer

Formkrav vid ingivande av handlingar

Ur regeringens proposition från 2012: En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
I propositionen föreslår regeringen en rad förändringar av de processregler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Här om vilka frormkrav gäller vid ingivande av handlingar.

Läs mer

Ombud och biträde

Förvaltningslagen (2017:900) om ombud 14 § Den som är part i ett ärende får som ombud eller biträde anlita någon som är lämplig för uppdraget.

Läs mer

Muntlig förhandling

Examensarbete från 2016 Där skribenten genomfört en empirisk undersökning av förvaltningsrättspraxis som visar att mål med muntlig förhandling och biträde av juridiskt skolade ombud leder till

Läs mer

Överprövning

Överklagandeskrift Numera behöver dock ett överklagande ej vara undertecknad 3 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL FPL En ansökan, ett överklagande, en anmälan, en underställning och varje

Läs mer

Om muntlig förhandling

Prop. 2012/13:45 en mer ändamålsenlig förvaltningsprocess s. 175; Protokollföring: protokollföring vid muntlig förhandling; Kravet på att vid en muntlig förhandling föra protokoll tas bort. Istället

Läs mer

Återförvisning till underinstans

Betydelsen av återförvisning Återförvisning sker då en förvaltningsdomstol hänskjuter ett mål tillbaks till underinstansen. Exempelvis om en kammarrätt finner skäl till att återförvisa ett ärende

Läs mer

Domskäl och dess betydelse

Om domskäl En allmän utgångspunkt är att domskälen anges i en dom. Skälen till det är många, men framförallt för rättssäkerhetens och trovärdighetens skull. Att

Läs mer