Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

mellansektion

Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsprocessens utveckling

Lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, LAFD, behandlar hur förvaltningsdomstolarna organiseras, deras behörigheter och även om domförhet. Förarbeten till lagen finns i prop. 1971:30, KU 1971:36 samt i den nyare prop. 2008/09:165.

Tre nya lagar av central betydelse inom den offentliga förvaltningen. 

I propositionen införs en möjlighet till prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätt.

Propositionen föreslår förändringar i de processregler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Tydligare grunder om prövningstillstånd i kammarrätten. Även socialförsäkringsmål förändras med dagens överklagandetid på 2 månader till 3 veckor. Dessutom om domstolens utredningsansvar och förändrade regler om vad som ska antecknas vid en muntlig förhandling. Sidan 117 om protokollföring vid muntlig förhandling; Kravet på att vid en muntlig förhandling föra protokoll tas bort. Istället anges vad som ska antecknas. Hur anteckningarna förs får rätten avgöra (protokoll eller annan form). Omständigheter etc. ska anges i korthet och någon redogörelse om förhandlingens gång är inte nödvändigt. Se även s. 33 ”Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna”

Lagrådsremiss om förstärkt rättssäkerhet

  1. Rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten förtydligas och förstärks.
  2. Det införs kompetenskrav för tolkar och översättare. Som
    utgångspunkt ska domstolen anlita en tolk eller översättare som är auktoriserad.