Överprövning

Innehåll

Överklagandeskrift

Numera behöver dock ett överklagande ej vara undertecknad

3 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL

FPL En ansökan, ett överklagande, en anmälan, en underställning och varje annan åtgärd som
inleder ett mål ska vara skriftlig.
En ansökan eller ett överklagande från en enskild ska innehålla uppgift om hans eller hennes
1. personnummer eller organisationsnummer,
2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan adress där han eller hon
kan anträffas för delgivning genom stämningsman,
3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer, med undantag för
nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär
det,
4. e-postadress, och
5. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller henne.
Om den enskildes talan förs av en ställföreträdare, ska motsvarande uppgifter lämnas även om
ställföreträdaren. Har den enskilde ett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress,
telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges.
En ansökan eller ett överklagande från en enskild ska dessutom innehålla uppgifter om enskild
motpart, om det finns en sådan, i de hänseenden som anges i andra och tredje styckena. Uppgift
om motpartens eller hans eller hennes ställföreträdares arbetsplats, telefonnummer, e-postadress och ombud behöver lämnas endast om uppgiften utan särskild utredning är tillgänglig för den enskilde. Saknar motparten känd adress, ska uppgift lämnas om den utredning som gjorts för att fastställa detta.

Uppgifter som avses i andra–fjärde styckena ska gälla förhållandena när uppgifterna lämnas till
rätten. Ändras något av dessa förhållanden eller är en uppgift ofullständig eller felaktig, ska det
utan dröjsmål anmälas till rätten. Lag 2013:86.

Telefonnummer och övrig information

Telefonnummer och övrig information måste finnas med och notera femte punkten om adressuppgift ifall delgivning blir aktuellt. Naturligtvis ska ändringar underrättas snarast så onödig dröjsmål undviks. I de fall det finns en ställföreträdare ska kontaktuppgifter följa med, likaså om du företräds av ombud. Observera skillnaden mellan biträde, ombud, offentligt biträde etc. då det påverkar vart domstolen skickar handlingar odl. då det blir aktuellt.
Det ska anges vad som yrkas samt de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. [1] Ett yrkande betyder att du begär att domstolen dömer på ett specifikt sätt. Exempelvis kan du yrka på att din motpart ska betala ett skadestånd.

4 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

I en ansökan eller ett överklagande eller en därmed jämförlig handling skall anges vad
som yrkas samt de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. I överklagandet anges
dessutom det beslut som överklagas. Om prövningstillstånd krävs, skall även anges de
omständigheter som åberopas till stöd för att ett sådant tillstånd skall meddelas.
Sökande eller klagande bör vidare uppge bevis som han vill åberopa och vad han vill styrka med
varje särskilt bevis. Lag (1994:436).

Inledningsvis måste klargöras vad som menas med själva termen saken, eftersom uttrycket ges delvis olika innebörd i den processrättsliga doktrinen. I denna framställning används termen som en samlingsbenämning för i målet framställda yrkanden och anförda grunder (omständigheter som ligger till grund för yrkandena). Således innefattar uttrycket inte bevisfakta och inte heller den rättsliga reglering som ligger till grund processen.
Uttrycket talan används – lite slarvigt tycker säkert somliga – som synonym till saken.4 Begreppet processramen nyttjas för att beskriva domstolens bundenhet till av parterna anförda yrkanden och grunder, d.v.s. i princip synonymt med saken.

4 § FPL stadgar vad ansöknings- eller besvärshandling (överklagan) skall innehålla i materiellt hänseende. Vidare ges en regel om att du (sökande eller klagande) bör uppge dina bevis och vad du vill styrka med dem.5  Av hänsyn till enskild part får det dock inte ställas några hårda krav på innehållet. Vad gäller ansökan och därmed jämförlig skrivelse bör först och främst uppges saken och yrkandena i målet. […] I besvärshandling bör i första hand anges det beslut varemot talan förs och den ändring i beslutet som yrkas.

Vidare bör både i fråga om ansökningar m. m. och besvär föreskrivas att i handlingen skall uppges de omständigheter och skäl, som åberopas till stöd för yrkandena. Härigenom klargörs att parten förväntas i möjligaste mån redan från början uttömmande redogöra för de faktiska omständigheter, som han stöder sig på, och de värderingar och rättsliga bedömningar som han anser tala för bifall till yrkandena. Ett liknande syfte tillgodoser bestämmelsen om att part skall uppge de bevis han vill åberopa och vad han vill styrka med dem. Förslagets ståndpunkt att saken skall anges i ansökan delas inte av Svea hovrätt och hovrätten över Skåne och Blekinge. Termen saken är enligt Svea hovrätts åsikt alltför vag och föga vägledande för den enskilde. Uttrycket är dessutom överflödigt, eftersom det som avses ändå kommer fram i kravet på att de omständigheter som åberopas till stöd för yrkande skall uppges. De påpekar att bestämmelserna om vad som skall anges i besvärshandling torde kunna missförstås av parter som inte har juridisk skolning.