Integritetspolicy

Vi tar bort namn, personnummer, adressuppgifter och liknande personliga identifierare.
Vi minskar på detaljinformation som namn på mindre orter, vissa datumuppgifter och ovanliga diagnoser.
Syftet är att minska möjligheten att koppla olika uppgifter till en fysisk person och skydda den enskildes integritet.

Kontaktformulär

De personuppgifter vi samlar in är efter ert samtycke genom exempelvis ett kontaktformulär. När ni väljer att samtycka till insamlandet av dessa uppgifter sker det genom godkännande i kontaktformuläret. I de fall vi samlar personuppgifter blir ni informerade vad de kommer användas till och vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Kontaktuppgifter för frågor eller för att lämna en begäran som avser dina personuppgifter och rättigheter hittar ni längst ner i denna policy. Vi hanterar ej uppgifter om er än det som uttryckligen anges i denna policy. Vi använder statistik från trafikleverantörer som inte innehåller personlig information.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

När lämnar vi ut personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal eller gör vårt yttersta för att säkerställa att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

GDPR

Rättighet till registerutdrag

Du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Rätten till skydd av personuppgifter är inte en absolut rättighet; den måste förstås utifrån sin uppgift i samhället och vägas mot andra grundläggande rättigheter i enlighet med proportionalitetsprincipen. Syftet är inte heller att främja möjligheten till att begära ut handlingar hos myndigheter.

En kammarrättsdom; 

”AA har begärt ut vissa uppgifter och hänvisat till reglerna i Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), förkortad GDPR.”

Domstolen; ”AA tycks utgå från att begäran avser enskilda handlingar. Reglerna i GDPR innebär dock inte någon rätt att få del av en handling som sådan. Det som ska lämnas ut är i stället ett registerutdrag med en sammanställning av de behandlade uppgifterna i en begriplig form. Den sökande ska få kännedom om uppgifterna och kunna kontrollera att de är korrekta och att de behandlas på ett sätt som är förenligt med GDPR (se samt EUdomstolens avgörande den 17 juli 2014 i mål C141/12 och C-372/12).”

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten skriver att om det framkommer att dina personuppgifter behandlas i en verksamhet har du rätt att få en kopia på uppgifterna och information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, vad personuppgifterna används till, hur länge uppgifterna kommer att sparas, vilka personuppgifterna har delats med och varifrån uppgifterna kommer.

Rätten att få en kopia på dina personuppgifter innebär inte att du har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer. I stället kan du få en sammanställning av de personuppgifter som förekommer i handlingen så att du kan kontrollera uppgifternas riktighet och laglighet.

Rätten till tillgång ska alltså inte blandas ihop eller likställas med rätten att ta del av allmänna handlingar från en myndighet. 

Hantering av kakor

Den här webbplatsen använder kakor. Kakor och liknande teknik behövs för användarupplevelsen ska förbättras för dig som gäst. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. 

Om oss

Vår webbplatsadress är: https://www.processratt.se

Sidan administreras av O. E. Lundahl.

info@processratt.se