Kontakt

Du når oss enklast på info@processratt.se

Om processratt.se

Processratt.se är tänkt att i huvudsak fokusera på förvaltningsjuridik, myndigheters handläggning av ärenden, förvaltningsprocessrätt och förfarandet i förvaltningsdomstol. Förvaltningslagen (2017:800) och förvaltningsprocesslagen (1971:291) hör till de centrala lagarna och används i huvudsak. Till övriga källor tillhör juridisk litteratur av olika slag, exempelvis läroböcker, monografier och juridiska tidskrifter samt lagförarbeten och rättsfallskommentarer.

Hemsidan är varken systematisk eller heltäckande och många intressanta aspekter måste lämnas utanför. Det som är med på sidan är i huvudsak sådant som författaren anser vara viktigt och användbart. Ändå styrs urvalet ibland helt av slumpen eftersom materialet ofta måste bearbetas och ibland anonymiseras, därför berörs vissa delar endast översiktligt.