Myndighetens utredningsskyldighet

En målsättning med förvaltningsförfarandet är att den sök söker en förmån, exempelvis ej ska behöva överklaga ärendet vid ett beslut som går hen emot. Eftersom officialprincipen, här kallad utredningsansvar innebär att myndigheten ska lyfta på de stenar som behöver lyftas för att ärendet ska ”bli klart” för beslut. Genom att den enskilde ska delta i […]

Kammarrätten beviljar sjukpenning

En kvinna söker sjukpenning på halvtid eftersom hon har ett arbete på 50%. Försäkringskassan anser inte att hen framför tillräckliga underlag för att bevilja sjukpenning och avslår ansökan. Den sökande begär omprövning, men Försäkringskassan står fast vid sitt beslut. Förvaltningsrätten går på kassans linje och målet hamnar slutligen hos kammarrätten I Jönköping. Den sökande Den […]

Översyn av försäkringsmedicinska konsultationer

Ur rapporten; Avdelningen för sjukförsäkring har under 2019 inlett en översyn av de försäkringsmedicinska konsultationerna, med stöd av avdelningen för Analys och Prognos. Syftet är att få ett underlag för att kunna utveckla konsultationerna med de försäkringsmedicinska rådgivarna för att förbättra stödet till försäkringsutredarna genom ökad kvalitet i konsultationerna. Vi har även inlett ett arbete […]

Försäkringskassan får kritik av JO

Beslutet i korthet: Försäkringskassan hade kännedom om AA:s svårigheter att närvara fysiskt vid möten i myndighetens lokaler. Trots det och trots att AA bett om och föreslagit alternativa mötesformer utredde inte Försäkringskassan den möjligheten. Istället drog myndigheten in AA:s. sjukpenning när han uteblev från de möten hos Försäkringskassan som han kallats till. I beslutet uttalar […]

Syfte och målgrupp för AFU, TMU och SLU

Syftet med AFU, TMU och SLU är att få ett underlag för att göra en rättssäker prövning av rätten till ersättning från sjukförsäkringen. Utredningarna kan utgöra en del av beslutsunderlaget för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga. AFU, TMU och SLU ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till […]

Beslut & kommunicering

Försäkringskassan ska kommunicera beslut med den försäkrade som ska ges tillfälle att yttra sig. 10 § förvaltningslag (2017:900)  Partsinsyn10 § Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 […]