Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Innehållsförteckning

Lagar och förarbeten

Rättsfall & övrigt

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom i mål om assistansersättning

Kammarrätten bedömer att Försäkringskassan inte förmått precisera eller konkretisera vilka av de i ansökan lämnade uppgifterna som varit oriktiga eller vilseledande. Försäkringskassan har därför inte ens gjort sannolikt att AA i samband med ansökan medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter som har haft betydelse för rätten till ersättning.

Läs mer

HFD 2018 ref. 20 om korttidsvistelse enligt LSS

Att anhöriga till en vuxen funktionsnedsatt person arbetar som dennes personliga assistenter utesluter inte att ett behov av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet kan finnas för att bereda de anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.

Läs mer