Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Innehållsförteckning

Lagar och förarbeten

Rättsfall & övrigt

Kammarrättens dom i mål om personlig assistans och sondmatning som grundläggande behov

Av de medicinska underlagen framgår att sondmatningen av sökande är att betrakta som livsnödvändig medicin, och att det är av mycket stor vikt för hans hälsotillstånd att sondnäringen administreras korrekt när han sover. Det framgår vidare att det ingår i rutinerna att sondnäringen ska bevakas då det kan bli avvikelser i pumpen som medför att sondnäringstillförseln kan stanna av. Mot den bakgrunden bifaller kammarrätten sökandes överklagan.

Läs mer

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom i mål om assistansersättning

Kammarrätten bedömer att Försäkringskassan inte förmått precisera eller konkretisera vilka av de i ansökan lämnade uppgifterna som varit oriktiga eller vilseledande. Försäkringskassan har därför inte ens gjort sannolikt att AA i samband med ansökan medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter som har haft betydelse för rätten till ersättning.

Läs mer

HFD 2018 ref. 20 om korttidsvistelse enligt LSS

Att anhöriga till en vuxen funktionsnedsatt person arbetar som dennes personliga assistenter utesluter inte att ett behov av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet kan finnas för att bereda de anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.

Läs mer