Överklaga till förvaltningsrätt

Innehåll

Centrala bestämmelser

Förvaltningslagen (2017:900)

Förvaltningslagen gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna.

Övrigt

Införandet av en tvåpartsprocess

Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets beslut skall den myndighet som först beslutade i saken vara den enskildes motpart. En generell regel om detta togs in i förvaltningsprocesslagen efter regeringens proposition 1995/96:22 Tvåpartsprocess m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Riksrevisionen rapporterar

Riksrevisionen har granskat förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut om sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning och ekonomiskt bistånd. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Företrädare för Regeringskansliet, Domstolsverket, Förvaltningsrätterna i Falun, Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö samt Försäkringskassan har fått tillfälle att faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på utkast till slutrapport. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som avser förvaltningsrätterna, Domstolsverket och regeringen.

Interimistiskt beslut

De brister i gällande lagstiftning som har uppdagats genom de ändrade handläggningsrutinerna behöver åtgärdas. Utgångspunkten bör vara att en individ som har haft sjukpenning under

Läs mer

Vart skickas överklagan?

Överklagan ska vara adresserad till förvaltningsdomstolen men den ska skickas till den myndighet som meddelat beslutet. Anledningen till det är främst pga det är de

Läs mer