HFD 2014 ref. 56 Ett som ”beslut” betecknat svar från CSN har inte ansetts innefatta ett överklagbart beslut

Innehåll

Överklagandeinstitutet

Överklagandeinstitutets funktion är bl.a. att bereda den som berörs av ett besluts verkningar en möjlighet att få beslutet ändrat eller upphävt. Det är i princip endast beslut som har – eller är ägnade att få – en påvisbar effekt för den som berörs av beslutet som är överklagbara.

Avgörande för bedömningen av om ett beslut är överklagbart är dess innebörd och faktiska verkningar för den som berörs av det (se RÅ 2010 ref. 72).

Det nu aktuella beslutet innebär inte något egentligt avgörande av preskriptionsfrågan utan bara att CSN som företrädare för staten uttalat sin uppfattning om hur den ska avgöras (ett s.k. partsbesked). AA har möjlighet att få en invändning om preskription prövad av allmän domstol. Någon anledning att också tillåta en process i allmän förvaltningsdomstol föreligger inte.

CSN:s besked beträffande myndighetens inställning i fråga om preskription ska således inte anses överklagbart. AAs överklagande borde därför ha avvisats av förvaltningsrätten.