Alla kategorier

Medicinska intyg, ej bara för läkare

SyfteArbetsförmedlingens medicinska utlåtande är utformat för att klargöra förutsättningarna för arbetssökande som har ett behov av fördjupat stöd. Bland annat för att kunna: utreda och

Diskriminerade medarbetare vid läkarbesökp

En kyrkvaktmästare i en församling i Västsverige har diagnosen atypisk autism och har enligt kommunalarbetareförbundet en begränsad funktionsförmåga. Kyrkvaktmästaren hade ett inplanerat möte med vuxenpsykiatrin

Försäkringskassan om medicinska underlag

Vid ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadeförmån kommer vi så långt det är möjligt fatta beslut utifrån befintliga medicinska underlag hos Försäkringskassan. Om det

Ändra ett gynnande beslut

I den nya förvaltningslagen (från 2018) stadgas när en myndighet får ändra på ett beslut. Dels ska myndigheten vara första instans, dels att det kommit

Sjukpenning och Covid-19 [SFS 2020:711]

Regeringen har enligt regeringsformens 8 kap. 7 § meddelat en ny föreskrift angående sjukpenning och Covid-19. 7 § Regeringen får utöver vad som följer av

Domstolen dömer

17 kap. 3 § rättegångsbalk: ”Dom må ej givas över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat. Är saken sådan att förlikning

Avstämningsmöten mellan AMV och FK

”Utredningen beskriver att andelen avstämningsmöten minskat med 23 procent mellan åren 2016 och 2017 och att flera aktörer ansåg det som problematiskt. Det framgår också

Sekretess och FMU

Vid utförande av försäkringsmedicinska utredningar inom ett landsting kommer uppgifter om en försäkrads hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden att omfattas av 25 kap. 1 §

Kategori: Rättsfall

HFD 2018 ref. 51

Den här domen från Högsta Förvaltningsdomstolen gör sig påmind med...