Aktuellt

Högsta domstolens dom om beviskrav i mål om patientskadeersättning 7691-22.

Högsta domstolen förklarar att beviskravet är att det ska föreligga övervägande sannolikhet för att KJHs skada hade kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

Läs mer

Kammarrätten beviljar sjukpenning eftersom arbetsförmågeutredning har flera brister

Aktivitetsförmågeutredning framstår som motstridig till övrig utredning med ofullständiga meningar som får den att framstå som ett utkast. Vidare har Försäkringskassan varken bemött eller kommenterat AAs invändingar eller i övrigt kommenterat aktivitetsförmågeutredningens omfattning. Med hänsyn härtill och med beaktande av övriga medicinska underlag att bevisvärdet av aktivitetsförmågeutredningen är lågt.

Läs mer