Senaste blogginläggen

IAF om Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Genomförande av granskningen IAF har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag att granska Arbetsförmedlingens kontrollarbete inom arbetslöshetsförsäkringen och inom de arbetsmarknadspolitiska programmen. Uppdraget ska

Delgivning utomlands

Delgivning till utlandetPraktisk vägledning för dig som arbetar på en domstol eller en annan svensk myndighet. Internationell delgivning är en viktig del i det internationella

Framtidsfullmakter

Många människor drabbas förr eller senare av sjukdom eller nedsatthälsotillstånd som medför svårigheter att ha hand om sig själv och sinekonomi. Med allt fler äldre

Bestämmelser om rättsliga biträden

Till rättsligt biträde får förordnas den som är biträdande jurist eller advokat. Eller någon annan som avlagt kunskapsproven Prop. 2017/18:86

Tjänstefel 20 kap. 1 § BrB

20 kap. Om tjänstefel m. m. 1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för

Avgift i elektronisk form

Vid en sammantagen bedömning anser vi att övervägande skäl talar för en skyldighet att ta ut en avgift när myndigheter tillhandahåller information i elektronisk form.

Ombud och biträde

Ombud och biträde14 § Den som är part i ett ärende får som ombud eller biträde anlita någon som är lämplig för uppdraget. Den som

Formella lagkraftens princip

Den formella lagkraftens princip De tre kategorierar av författningar Sveriges medborgare har att följa är hiearkiskt fördelade genom den så kallade formella lagkraftens princip.[1] Principen

Muntlig förhandling

Examensarbete från 2016 Där skribenten genomfört en empirisk undersökning av förvaltningsrättspraxis som visar att mål med muntlig förhandling och biträde av juridiskt skolade ombud leder till