Blogginlägg

Rättsfall från förvaltningsdomstol och arbetsdomstolen. Beslut från Justitieombudsmannen, JO

NJA 2020 s. 159 ”Truckolyckan”

Högsta domstolens dom den 2020-03-05 i mål nr T 909-19 Parter Klagande: AB, Ombud: Förbundsjurist UL Motpart: Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige, 516403-8266 Box 5069

Läs mer

Medicinsk information i läkarintyg

Arbetet med att förtydliga vilken medicinsk information som behövs i läkarintyget En central del i att förbättra samarbetet mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården är att

Läs mer

RÅ 2008 not. 65

Överklagande av P.Z. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om sjukpenning. – P.Z. var sjukskriven och uppbar sjukpenning fram till dess att Försäkringskassan beslutade att inte

Läs mer

RÅ 2007 not. 196

Överklagande av R.T. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål ang. återbetalningsskyldighet för uppburen arbetslöshetsersättning. – R.T. uppbar arbetslöshetsersättning. Under samma tid bedrev han distansstudier med en

Läs mer

HFD 2016 ref. 4

Ny bevisning som åberopats först i Högsta förvaltningsdomstolen har avvisats i ett mål om offentlig upphandling Högsta förvaltningsdomstolen dom den 2015-06-22 I mål nr 6578-14 Referat

Läs mer