Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningslagen (2017:900), reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden. Förvaltningsprocesslagen (1971:291) är tillämplig i rättskipning vid förvaltningsdomstolarna.”

En enkel sökning på Nationalencyklopedin bringar ingen klarhet i vad förvaltningsjuridik betyder. Varför manifesterar då hemsidan storsint detta ord blir en naturlig följdfråga. Ja, även fast NE ej ännu tagit med den i sin ordbok betyder inte att ordet har en faktisk betydelse. Dess betydelse spelar egentligen ingen större roll i detta skede då det andra ordet denna webbplats breder ut sig med är förvaltningsprocessrätt.

Ämnen & Kategorier

Offentlig rätt

Ett stort ämnesområde som berör grundlagarna, hur myndigheterna styrs, hur de fattar beslut, vad gäller kring sekretess etc. Förvaltningsjuridik och förvaltningsprocessrätt leder per automatik till att förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen får mycket av uppmärksamheten på denna webbplats.

Juridikens grunder

Ja, att ha en översikt över juridikens olika områden är en förutsättning för att lyckas med exempelvis en överklagan. Att kunna placera och se skillnaden mellan offentlig rätt och civilrätt kan inledningsvis kännas svårt. Men läs vidare så blir ni så småningom varse om motsatsen.

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten behandlar myndigheternas verksamhet och ärendehandläggning. De reglerar hur ett ärende initieras, handläggs och fastställer även myndigheters utredningsansvar,

Juridikens ord & begrepp

01.

Ex officio

innebär att en myndighet el. domstol ska hantera/utföra något på eget initiativ. dvs utan att någon lämnar in ex. en anmälan

02.

Anhängiggöra

Betyder att man lämnar in en ansökan till domstol (t.ex. en ansökan om stämning) eller väcker talan genom ett överklagande.

reformatio in pejus

Ändring till det sämre, exempelvis vid ett överklagande kan det aktualisers, även fast det i svensk rätt råder principiellt förbud mot detta.

Fortsätt läsa

SBU:s metodhandbok

Detta är den tredje upplagan av SBU:s metodbok. Syftet med metodboken äratt vara en vägledning för SBU:s medarbetare och sakkunniga i arbetet med att systematiskt,

Fortsätt läsa