Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningslagen reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden. Förvaltningsprocesslagen är tillämplig i rättskipning vid förvaltningsdomstolarna.” 

Kommunens metod vid jakt efter felaktiga utbetalningar får allvarlig kritik

Allvarlig kritik mot Norrköpings kommun för att utan stöd i lag ha övervakat och kartlagt enskildas personliga förhållanden i utredningar av misstänkt felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Kammarrätten beviljar personlig assistans enligt LSS

I den medicinska utredningen uppges att kvinnan inte kan stå eller gå upprätt och endast sitta korta stunder. Vid förflyttning inomhus kryper hon på golvet och utomhus skjutsas hon i liggrullstol. Hon har således omfattande funktionsnedsättningar.

Högsta förvaltningsdomstolen om domstols utredningsansvar i mål om vård enligt LVU

Fråga om domstols utredningsansvar i mål om vård enligt LVU när socialnämnden i ansökan om vård har utelämnat detaljer i ett barns berättelse om missförhållanden med hänvisning till sekretess.

Kammarrättens dom i mål om personlig assistans och sondmatning som grundläggande behov

Av de medicinska underlagen framgår att sondmatningen av sökande är att betrakta som livsnödvändig medicin, och att det är av mycket stor vikt för hans hälsotillstånd att sondnäringen administreras korrekt när han sover. Det framgår vidare att det ingår i rutinerna att sondnäringen ska bevakas då det kan bli avvikelser i pumpen som medför att sondnäringstillförseln kan stanna av. Mot den bakgrunden bifaller kammarrätten sökandes överklagan.

Kammarrättens dom där 91-årig kvinna beviljas särskilt boende

Kammarrätten anser vid en sammantagen bedömning att en 91-årig kvinna ska beviljas särskilt boende för att hon ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Hovrätten friar handläggare från tjänstefel trots att ungdom satt felaktigt inlåst i fyra dygn

Hovrätten anser att det är mycket allvarligt att en ung person har varit frihetsberövad utan lagstöd i fyra dygn. Handläggaren hade dock vid tidpunkten en mycket pressad och arbetstyngd arbetssituation. Hon hade inte heller fått utbildning eller information kring hur aktuella underställningar skickas eller om rutiner kring detta. Hovrätten bedömer att det misstag som förekommit ha varit så förklarligt att gärningen är att bedöma som ringa.

Kammarrättens dom i mål om omvårdnadsbidrag till föräldrar med funktionsnedsatt barn

Barnet har ett behov av regelbunden hjälp med hygien och kommunikation på ett sätt som går utöver vad barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning har. Logoped har bedömt att hon har en språklig nivå motsvarande vad ett år yngre barn har och att hennes språkliga utvecklingstakt är den samma som normalhörande jämnåriga. Barnets funktionsnedsättning innebär också behov av upprepade påminnelser om toalettbesök, daglig språkträning, skötsel av utrustning och extra planering och kontakter med exempelvis skola. Hon har nedsatt balans och svårt att tolka varifrån ljud kommer, vilket kräver viss extra tillsyn från föräldrarnas sida i exempelvis trafiksituationer.

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom – barnbidrag ska återbetalas

De felaktiga utbetalningarna var ett förbiseende av Försäkringskassan. Men enligt hennes egna uppgifter har hon varit väl medveten om att hon inte hade rätt till felaktigt utbetalat barnbidrag. Försäkringskassan har därför haft fog för sig beslut.

Kammarrätten bifaller överklagande och kvinna slipper återkrav på 159 000 kronor

Enligt kammarrätten bygger nämndens utredning på antaganden och det saknas utredning visar att de påstådda pengatransaktionerna skett. Kvinnans förklaring om att hennes barn hjälpt med matinköp framstår inte som orimlig och överklagande ska därför bifallas.

HFD 2022 ref. 47 Beviskravet för sjukpenning är sannolikt

För att ha rätt till sjukpenning måste den försäkrade göra sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Vid psykiatriska tillstånd krävs därvid inte att det i det medicinska underlaget redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än läkarens iakttagelser och uppgifter som den försäkrade lämnat.

Förvaltningsrätten upphäver nämndens beslut avseende assistanshjälp vid bilkörning

Förvaltningsrätten upphäver nämndens beslut då det inte gjorts en individuell bedömning utifrån personens funktionsnedsättning och hjälpbehov.

Regeringens propositioner om bistånd i form av särskilt boende

Bakgrund till socialtjänstlagens bestämmelser om särskilda boenden.

Kammarrätten ger sökande rätt till insatsen bostad med särskild service

Vård- och omsorgsnämnden och förvaltningsrätten ansåg att sökandes behov är tillräcklig för att beviljas omsorg på ett boende med särskilt service enligt LSS för att hon ska vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Men med ett nyinkommet läkarintyg till kammarrätten bifalls överklagandet och insatsen beviljas.

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål om assistansersättning

Fråga om Försäkringskassan vid en prövning av en ansökan om fler timmar med assistansersättning kan göra en ny bedömning av den sökandes rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.

Kammarrätten - journalanteckningar och sjukdomshistorik är tillräckligt för SGI-skydd

Försäkringskassan och förvaltningsrätten ansåg att sökande som ej tagit läkarkontakt eller sökt om förlängd sjukpenning förlorat sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Kammarrätten bedömer dock att journalanteckningar, sökandes egen beskrivning och sjukdomshistoriken är tillräckligt för att göra det sannolikt att hans arbetsförmåga varit nedsatt och att han därmed har skyddat sin SGI.

Kammarrättens dom leder till återkrav på 900 000 kronor

En 43-åring kvinna anses ha arbetsförmåga på grund av att hon tagit om hand om sin sjuka bror. Kammarrätten värderar bevisningen av åberopat psykologintyg som lägre eftersom psykologen inte är läkare.

JO-kritik mot förvaltningsrätt

Enligt 17 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol ska domstolen utan dröjsmål skicka sin akt till den högre domstolen om ett avgörande överklagas. Av Domstolsverkets kanslibok Allmän förvaltningsdomstol (punkt 11.3) framgår bl.a. följande:

”Om överklagandet innehåller ett yrkande om inhibition eller annat interimistiskt förordnande bör handlingarna skickas till överinstansen samma dag eller, om överklagandet kommit in först efter expeditionstidens slut, senast påföljande dag. En möjlighet är att genom telefax göra överinstansen uppmärksam på inhibitionsyrkandet för att sedan skicka över handlingarna snarast möjligt.”

Försäkringskassan ska ange yrkesgrupp

En försäkrads arbetsförmåga mot bedömningsgrunden ”normalt förekommande arbete” är kända sedan lång tid tillbaka. År 2010 gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Arbetsförmedlingen vidareutveckla metoder och instrument för att bedöma arbetsförmåga.

Målet med uppdraget var att åstadkomma en mer rättssäker och likformig bedömning och att öka den försäkrades delaktighet och förståelse för de beslut som fattas. Uppdraget syftade till att utveckla metoder att använda när en försäkrads arbetsförmåga skulle bedömas mot det dåvarande arbetsmarknadsbegreppet den reguljära arbetsmarknaden.

Högsta förvaltningsdomstolen om rättegångskostnader i förvaltningsmål

En kvinna sökte hos Skatteverket om att få byta efternamn. Ansökningen avslogs varpå hon överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Kammarrätten i Stockholm biföll hennes överklagande dit, varefter Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kvinnan bestred bifall till Skatteverkets överklagande och yrkade ersättning för rättegångskostnader. Högsta förvaltningsdomstolen avslog Skatteverkets överklagande och beslutade att frågan om rätt till ersättning för rättegångskostnader ska avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet.

Förvaltningsdomstols utredningsansvar

En allmän förvaltningsdomstol ska enligt 8 § FPL se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Enligt paragrafen ska rätten vid behov anvisa hur utredningen bör kompletteras. Det föreskrivs vidare att överflödig utredning får avvisas. Bestämmelserna har varit oförändrade sedan förvaltningsprocesslagens tillkomst år 1971.En förvaltningsmyndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess s. 110

Högsta domstolen

Skadestånd har yrkats sedan en försäkringskassa har lämnat felaktigt besked angående en försäkrads rätt till föräldrapenning. I målet prövas om de felaktiga beskeden har haft sådant samband med försäkringskassans myndighetsutövning att det har varit fråga om fel eller försummelse vid myndighetsutövning enligt 3 kap 2 § skadeståndslagen.

Författningskommentar till förvaltningsprocesslagen

Även om rätten ytterst har ansvaret för att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver, måste det i stor utsträckning ankomma på parterna själva att skaffa fram utredningen. Med hänsyn härtill bör rättens initiativ i utredningshänseende normalt ha den formen att rätten ger part besked om att hans talan behöver kompletteras.