Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningslagen reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden. Förvaltningsprocesslagen är tillämplig i rättskipning vid förvaltningsdomstolarna.

Denna webbplats fokuserar i huvudsak på förvaltingsjuridik och förvaltningsprocess. Källorna är juridisk litteratur av olika slag, exempelvis läroböcker, monografier, tidskrifter och rättsfallskommentarer ur Karnov och Lexino. Hemsidan är omgjord nyligen så det finns sidor som kan vara behäftade med brister i layout och disposition. 

Socialrätt

Socialförsäkringsrätt är i blickfånget på många sätt och vis. Dels är det många drabbade som blir bokstavligen talat utslagna pga utebliven ersättning. Ett område som vi lägger särskilt fokus på.

Juridikens grunder

Ja, att ha en översikt över juridikens olika områden är en förutsättning för att lyckas med exempelvis en överklagan. Att kunna placera och se skillnaden mellan offentlig rätt och civilrätt kan inledningsvis kännas svårt.

Förvaltningsjuridik

Enligt de förvaltningsrättsliga principer vi  har i Sverige står man som enskild ensam framför myndighetens jurister. Förvaltningsjuridiken behandlar myndigheternas verksamhet och ärendehandläggning. Förvaltningslagen reglerar hur ett ärende initieras, handläggs och fastställer även myndigheters utredningsansvar.

Prövningstillstånd

34 a § förvaltningsprocesslag (1971:291) ger svar på vad som ger prövningstillstånd hos kammarrätt. Förvaltningsprocesslagen anger inte vilka beslut som kräver prövningstillstånd, PT, utan det står i den författning som grundas på det beslut som är tänkt att överklagas. För de som söker prövningstillstånd för beslut om sjukersättning eller sjukpenning finner informationen i socialförsäkringsbalken. När kammarrätten får handlingarna ska det framgå vilka skäl och omständigheter som framförs för att beviljas prövningstillstånd. För att få PT hos Kammarrätten ska det beslut som ska prövas uppfylla något av de skäl som regleras i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

Rättshjälp

I direktiven till 1993 års rättshjälpsutredning (dir. 1993:77) betonade den dåvarande chefen för Justitiedepartementet att det statsfinansiella läget och de besparingskrav som ställs på rättshjälpsområdet. Det resulterade i att vissa nödvändiga förändringar fordrades samtidigt som man var mån om att rättshjälpen skulle hålla en hög kvalité. De begränsade resurser som i den ekonomiska samhällssituationen stod till buds skulle sättas in på de områden där de bäst behövdes och komma de människor till del som var i bäst behov av rättsligt bistånd. Statsrådet anförde vidare att de åtgärder som kunde komma att föreslås skulle vara sådana att det de kunde leda till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar men att de inte fick medföra att rättshjälpens grundläggande syfte gick förlorat. 

Se även domen RÅ 2010 not. 32 för guidning. 

Senaste inläggen

i bloggen skrivs inlägg om förvaltningsprocess, rättsfall, JO-beslut etc.

Prop. 2012/13:45

Tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i första instans och i

DS 2018:5

DS 2018:5 Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Om muntlig förhandling

Prop. 2012/13:45 en mer ändamålsenlig förvaltningsprocess s. 175; Protokollföring: protokollföring

De flesta inläggen

De flesta inläggen framöver kommer kretsa kring lagar, förordningar, rättsfall,

Kontakta oss