Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningslagen reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden. Förvaltningsprocesslagen är tillämplig i rättskipning vid förvaltningsdomstolarna.

Ämnen & Kategorier

Förvaltningsrätt

Enligt de förvaltningsrättsliga principer vi  har i Sverige står man som enskild ensam framför myndighetens jurister. Förvaltningsrätten behandlar myndigheternas verksamhet och ärendehandläggning. De reglerar hur ett ärende initieras, handläggs och fastställer även myndigheters utredningsansvar.

Socialrätt

Socialförsäkringsrätt är i blickfånget på många sätt och vis. Dels är det många drabbade som blir bokstavligen talat utslagna pga utebliven ersättning. Ett område som vi lägger särskilt fokus på.

Juridikens grunder

Ja, att ha en översikt över juridikens olika områden är en förutsättning för att lyckas med exempelvis en överklagan. Att kunna placera och se skillnaden mellan offentlig rätt och civilrätt kan inledningsvis kännas svårt.

Blogginlägg

Om förvaltningsjuridik, socialförsäkringsrätt, arbetsrätt och processrätt.

Vad krävs för prövningstillstånd?

34 a § förvaltningsprocesslag (1971:291) ger svar på vad som ger prövningstillstånd hos kammarrätt. Eftersom socialförsäkringen debatteras i olika nätforum och tidningar är artikeln skriven främst åt den som söker prövningstillstånd i den typen av ärende.

Registerutdrag enligt GDPR

Rätten till skydd av personuppgifter är inte en absolut rättighet; den måste förstås utifrån sin uppgift i samhället och vägas mot andra grundläggande rättigheter i enlighet med proportionalitetsprincipen. Syftet är inte heller att främja möjligheten till att begära ut handlingar hos myndigheter.

En dom i kammarrätten; ”AA har begärt ut vissa uppgifter och hänvisat till reglerna i Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), förkortad GDPR.”

Rätten konstaterar; ”AA tycks utgå från att begäran avser enskilda handlingar. Reglerna i GDPR innebär dock inte någon rätt att få del av en handling som sådan. Det som ska lämnas ut är i stället ett registerutdrag med en sammanställning av de behandlade uppgifterna i en begriplig form. Den sökande ska få kännedom om uppgifterna och kunna kontrollera att de är korrekta och att de behandlas på ett sätt som är förenligt med GDPR (se samt EUdomstolens avgörande den 17 juli 2014 i mål C141/12 och C-372/12).”

Förvaltningsprocessens utveckling

Tre nya lagar av central betydelse inom den offentliga förvaltningen. 

I propositionen införs en möjlighet till prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätt.