Förvaltningsjuridik Förvaltningsprocess

Förvaltningslagen (2017:900), reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden. Förvaltningsprocesslagen (1971:291) är tillämplig i rättskipning vid förvaltningsdomstolar. Förvaltningsrätt är den del av juridiken som behandlar myndigheternas verksamhet och ärendehandläggning. De reglerar hur ett ärende initieras, handläggs och fastställer även myndigheters utredningsansvar. Läs mer om vilka rättigheter den enskilde har under ärendets gång. 

Socialpolitik & EU

Denna text försöker bringa lite klarhet kring EU och Sveriges socialpolitik. Kan EU påverka socialförsäkringen i Sverige? För att kunna svara på frågan finns det anledning att gå tillbaka några år, närmare bestämt till år 2007 och till Lissabonfördraget. I detta fördrag stadgas att den rätt som EU antar genom fördrag har företräde framför nationell rätt. Bakgrunden till det bygger på en dom från EU-domstolen ett par decennier tidigare. Genom domen fastslogs det faktum att ett EU-fördrag har företräder framför nationell lag (Costa mot ENEL). Lissabonfördraget som undertecknades av medlemsländerna år 2007 går till och med så långt att den inkluderar alla former av EU-rättsakter, även de allra lägsta ska stå över nationell lag. I det ovan nämnda målet hänvisar EU-domstolen till artikel 4.3 i EU-fördraget.

Juridisk metodik

På enklast möjliga sätt kan den juridiska metoden beskrivas som det jurister gör. Med det sagt att det är svårt att ange exakt vad den juridiska metoden är för något, i bland talas det till och med om juridiska metoder. Grunden är att en viss norm, en rättsregel, ska tillämpas på faktiska förhållanden. Detta kallas också för den juridiska syllogismen. En modell man kan använda när man ska arbeta systematiskt är den så kallade RNTS-modellen. Dvs. rättsfråga, norm, tillämpning och slutsats. En rättsfråga: “är uppsägningen giltig?” Norm: 7 § Lag om anställningsskydd föreskriver att uppsägningar skall vara sakligt grundade. Tillämpning: på grund av detta (dina argument) bedömer jag att uppsägningen inte var sakligt grundad. Eftersom uppsägningen inte var sakligt grundad är den ogiltig. Slutsatsen blir då:  Uppsägningen är ogiltig.