Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningslagen reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden. Förvaltningsprocesslagen är tillämplig i rättskipning vid förvaltningsdomstolarna. Ovanstående delar förvaltningsjuridiken i två delar. Dels det som sker på förvaltningsmyndighetens bord och därefter det som sker i förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen. Denna webbplats fokuserar i huvudsak på förvaltingsjuridik och förvaltningsprocess. Källorna är juridisk litteratur av olika slag, exempelvis läroböcker, monografier, tidskrifter och rättsfallskommentarer ur Karnov och Lexino. Hemsidan är omgjord nyligen så det finns sidor som kan vara behäftade med brister i layout och disposition. 

Förvaltningsjuridik

Socialförsäkringsjuridiken är område som vi lägger särskilt fokus på. Det beror på de berättelser i media där många utförsäkras då Försäkringskassan ej betalar ersättning och personen ej kan arbeta av olika anledningar.  Att känna till juridikens olika områden är bra i många sammanhang, men att läsa grunderna ökar förutsättningarna att lyckas vid exempelvis en överklagan av myndighetsbeslut.

Juridikens grunder

Förvaltningsjuridiken behandlar myndigheternas verksamhet och ärendehandläggning. Förvaltningslagen reglerar hur ett ärende initieras, handläggs och fastställer även myndigheters utredningsansvar. Slutligen, en blogg om processen i förvaltningsdomstol, rättsfall och JO-beslut bland annat. Rättsfall och JO-beslut är lärorika att läsa och ger goda råd och tips i domstolsprocessen.

Rättshjälp

I direktiven till 1993 års rättshjälpsutredning (dir. 1993:77) betonade den dåvarande chefen för Justitiedepartementet att det statsfinansiella läget och de besparingskrav som ställs på rättshjälpsområdet. Det resulterade i att vissa nödvändiga förändringar fordrades samtidigt som man var mån om att rättshjälpen skulle hålla en hög kvalité. De begränsade resurser som i den ekonomiska samhällssituationen stod till buds skulle sättas in på de områden där de bäst behövdes och komma de människor till del som var i bäst behov av rättsligt bistånd.  

Se även domen RÅ 2010 not. 32 för guidning. 

Prövningstillstånd

34 a § förvaltningsprocesslag (1971:291) ger svar på vad som ger prövningstillstånd hos kammarrätt. Förvaltningsprocesslagen anger inte vilka beslut som kräver prövningstillstånd, PT, utan det står i den författning som grundas på det beslut som är tänkt att överklagas. För de som söker prövningstillstånd för beslut om sjukersättning eller sjukpenning finner informationen i socialförsäkringsbalken. När kammarrätten får handlingarna ska det framgå vilka skäl och omständigheter som framförs för att beviljas prövningstillstånd. För att få PT hos Kammarrätten ska det beslut som ska prövas uppfylla något av de skäl som regleras i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

Senaste ur bloggen

Tjänstefel 20 kap. 1 § BrB

20 kap. Om tjänstefel m. m. 1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas

Muntlig förhandling

Examensarbete från 2016 Där skribenten genomfört en empirisk undersökning av förvaltningsrättspraxis som visar att mål med muntlig förhandling och biträde av juridiskt skolade ombud leder till en betydligt högre