Förvaltningsjuridik Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningslagen (2017:900), reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden.  Förvaltningsprocesslagen (1971:291) är tillämplig i rättskipning vid förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd

Den senaste tiden verkar antalet avslag om prövningstillstånd (PT) ökat. Iallafall ser jag dem oftare än förut, sen om det stämmer låter jag vara osagt. Därför var det läge att friska upp minnet kring detaljerna i förvaltningsprocesslag SFS 1972:291 (FPL) och passade samtidigt på att skriva en kort sammanfattning. Synpunkter, ändringar och korrigeringar tas gärna emot då syftet är att informationen ska vara begriplig och korrekt. 

Förvaltningsprocesslagen anger inte vilka beslut som kräver PT utan det står i den författning som grundas på det beslut som överklagas. För de som söker PT för beslut om sjukersättning eller sjukpenning står den informationen i socialförsäkringsbalken. När kammarrätten får handlingarna ska det framgå vilka skäl och omständigheter ni vill framföra för att beviljas prövningstillstånd och detta är naturligtvis avgörande för ett positivt besked.

Patientskadelagen

1997 fick Sverige patientskadelagen (1996:799), tack vare en utveckling med fler vårdgivare som ev. inte skulle teckna den fram tills dess frivilliga patientförsäkringen. 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring).

2 § Med patient jämställs i denna lag den som frivilligt deltar som försöksperson i medicinsk forskning eller som donerar organ eller annat biologiskt material för transplantation eller annat medicinskt ändamål.