Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

mellansektion

Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

”Förvaltningslagen reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden. Förvaltningsprocesslagen är tillämplig i rättskipning vid förvaltningsdomstolarna”

Ovanstående delar förvaltningsjuridiken i två delar. Dels det som sker på förvaltningsmyndighetens bord och därefter det som sker i förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen. Denna webbplats fokuserar i huvudsak på förvaltingsjuridik och förvaltningsprocess. Källorna är juridisk litteratur av olika slag, exempelvis läroböcker, monografier, tidskrifter och rättsfallskommentarer ur Karnov och Lexino. Hemsidan är omgjord nyligen så det finns sidor som kan vara behäftade med brister i layout och disposition. 

Förvaltningsjuridik

Socialförsäkringsjuridiken är område som vi lägger särskilt fokus på. Det beror på de berättelser i media där många utförsäkras då Försäkringskassan ej betalar ersättning och personen ej kan arbeta av olika anledningar.  Att känna till juridikens olika områden är bra i många sammanhang, men att läsa grunderna ökar förutsättningarna att lyckas vid exempelvis en överklagan av myndighetsbeslut.

Juridikens grunder

Förvaltningsjuridiken behandlar myndigheternas verksamhet och ärendehandläggning. Förvaltningslagen reglerar hur ett ärende initieras, handläggs och fastställer även myndigheters utredningsansvar. Slutligen, en blogg om processen i förvaltningsdomstol, rättsfall och JO-beslut bland annat. Rättsfall och JO-beslut är lärorika att läsa och ger goda råd och tips i domstolsprocessen.

Rättshjälp

I direktiven till 1993 års rättshjälpsutredning (dir. 1993:77) betonade den dåvarande chefen för Justitiedepartementet att det statsfinansiella läget och de besparingskrav som ställs på rättshjälpsområdet. Det resulterade i att vissa nödvändiga förändringar fordrades samtidigt som man var mån om att rättshjälpen skulle hålla en hög kvalité. De begränsade resurser som i den ekonomiska samhällssituationen stod till buds skulle sättas in på de områden där de bäst behövdes och komma de människor till del som var i bäst behov av rättsligt bistånd.  

Se även domen RÅ 2010 not. 32 för guidning. 

Prövningstillstånd

34 a § förvaltningsprocesslag (1971:291) ger svar på vad som ger prövningstillstånd hos kammarrätt. Förvaltningsprocesslagen anger inte vilka beslut som kräver prövningstillstånd, PT, utan det står i den författning som grundas på det beslut som är tänkt att överklagas. För de som söker prövningstillstånd för beslut om sjukersättning eller sjukpenning finner informationen i socialförsäkringsbalken. När kammarrätten får handlingarna ska det framgå vilka skäl och omständigheter som framförs för att beviljas prövningstillstånd. För att få PT hos Kammarrätten ska det beslut som ska prövas uppfylla något av de skäl som regleras i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

Blogginlägg

Domstolen dömer

17 kap. 3 § rättegångsbalk: ”Dom må ej givas över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat. Är saken sådan att förlikning därom är tillåten,

Läs mer

Vittnesed

I 36 kap. 11 § rättegångsbalken känner många igen från filmer, radio och serier; ”Innan vittne avgiver sin berättelse, skall vittnet avlägga denna ed: ”Jag N.N. lovar och

Läs mer

Andra beslut än domar

Ett så kallat återförvisningsbeslut medför att domstolen återförvisar målet till lägre instans. Det kan bero på att utredningen eller prövningen inte varit fullständig hos beslutsmyndigheten. Att återförvisa målet

Läs mer

Prövningstillstånd Kammarrätt

Den senaste tiden verkar antalet avslag om prövningstillstånd (PT) ökat. Iallafall ser jag dem oftare än förut, sen om det stämmer låter jag vara osagt. Därför var det

Läs mer
Prövningstillstånd

Prop 1997/98:101

Som skäl till införandet av prövningstillstånd för överklaganden till kammarätt anfördes att instanskedjorna generellt är längre hos förvaltningsdomstolarna än hos de allmänna domstolarna. Det beror på att förvaltningsdomstolarnas uppgift i de flesta fall är att överpröva förvaltningsmyndigheters beslut.

bestämmelserna om förfarandet i de allmänna förvaltningsdomstolarna. För att undanröja den rådande osäkerheten i frågan om dels i vilken mån kravet på prövningstillstånd i kammarrätt omfattar olika processuella frågor med anknytning till saken, dels i vilken sammansättning domstolarna ska besluta i sådana frågor

Kontakta oss

Ingen fråga är för enkel, utan alla besvaras. Är frågan komplicerad, lämna nummer så kontaktar vi er.