Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningslagen (2017:900), reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden.

Förvaltningsprocesslagen (1971:291) är tillämplig i rättskipning vid förvaltningsdomstolar. 

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt är den del av juridiken som behandlar myndigheternas verksamhet och ärendehandläggning. De reglerar hur ett ärende initieras, handläggs och fastställer även myndigheters utredningsansvar. Läs mer om vilka rättigheter den enskilde har under ärendets gång. Denna webbplats fokuserar i huvudsak på förvaltingsjuridik och förvaltningsprocess. Källorna är juridisk litteratur av olika slag, exempelvis läroböcker, monografier, tidskrifter och rättsfallskommentarer ur Karnov och Lexino. Hemsidan är omgjord nyligen så därför lär det finnas fel här och där. De övriga rättsområden som finns på sidan förutom förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt är äldre material som författades i samband med univ. kurs. Faktafel och klumpiga formuleringar hoppas ni har överseende med.

EU-Rätt

Denna text försöker bringa lite klarhet kring EU och Sveriges socialpolitik. Kan EU påverka socialförsäkringen i Sverige? För att kunna svara på frågan finns det anledning att gå tillbaka några år, närmare bestämt till år 2007 och till Lissabonfördraget. I detta fördrag stadgas att den rätt som EU antar genom fördrag har företräde framför nationell rätt. Bakgrunden till det bygger på en dom från EU-domstolen ett par decennier tidigare..

Juridik

På enklast möjliga sätt kan den juridiska metoden beskrivas som det jurister gör. Med det sagt att det är svårt att ange exakt vad den juridiska metoden är för något, i bland talas det till och med om juridiska metoder. Grunden är att en viss norm, en rättsregel, ska tillämpas på faktiska förhållanden.