Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningslagen reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden. Förvaltningsprocesslagen är tillämplig i rättskipning vid förvaltningsdomstolarna. Processratt.se fokuserar i huvudsak på förvaltningsjuridik och de delar som handlar om förvaltningsprocessrätt. Källorna är juridisk litteratur av olika slag, exempelvis läroböcker, monografier och tidskrifter samt lagförarbeten och rättsfallskommentarer.

Semester

Alla anställda har rätt till semester enligt 1 § semesterlag (1977:480), SemL. Enligt 10 § SemL bör förläggning av semester regleras I kollektivavtal. I de fall det saknas kollektivavtal och arbetstagare och arbetsgivare ej kommer överens, samt att något annat ej har avtalats, bestämmer arbetsgivaren hur semesterledigheten förläggs (10, 11 §§ SemL).

Arbetsrätt

Anställningsavtal

För ett anstallningsavtal föreskrivs inga formkrav och den har din grund då konsesus råder. Anställningsavtal benämns konsensualavtal och eftersom det ej föreligger något formkrav kan avtalet vara skriftligt, muntligt eller underförstått. Ett avtal som uppkommer underförstått, så kallat konkludent handlande betyder att avtalsparterna beter sig som att ett avtal finns (AD 1985 nr 129, AD 1988 nr 169).

Juridikens grunder

Förvaltningsjuridiken behandlar myndigheternas verksamhet och ärendehandläggning. Förvaltningslagen reglerar hur ett ärende initieras, handläggs och fastställer även myndigheters utredningsansvar. 

Senaste ur bloggen

Arbetsdomstolen dom AD 2016 nr 41

AD 2016 nr 41 En arbetstagare sades upp från sin anställning på grund av arbetsbrist, trots att det vid uppsägningstillfället fanns andra lediga befattningar som arbetstagaren var kvalificerad

AD 2011 nr 4

Arbetsdomstolen beslut den 2011-01-19 i mål nr A 234/09 (Beslut nr 4/11) Lönetvist enligt 35 § medbestämmandelagen och fråga om talan ska avvisas enligt 4 kap. 7 §

Myndighetsförordning (2007:515)

Förordningens tillämpningsområde 1 §   Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse som avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen. Myndighetens

AD 2020 nr 47

Arbetsdomstolen dom i mål nr A 83/19 Ett bolag som bedriver stuveriverksamhet i Göteborgs hamn beslutade om en tillfällig förändring under en veckas tid av hur arbetslagen i

Rättshjälp

I direktiven till 1993 års rättshjälpsutredning (dir. 1993:77) betonade den dåvarande chefen för Justitiedepartementet att det statsfinansiella läget och de besparingskrav som ställs på rättshjälpsområdet. Det resulterade i att vissa nödvändiga förändringar fordrades samtidigt som man var mån om att rättshjälpen skulle hålla en hög kvalité. De begränsade resurser som i den ekonomiska samhällssituationen stod till buds skulle sättas in på de områden där de bäst behövdes och komma de människor till del som var i bäst behov av rättsligt bistånd. 

Prövningstillstånd

34 a § förvaltningsprocesslag (1971:291) ger svar på vad som ger prövningstillstånd hos kammarrätt. Förvaltningsprocesslagen anger inte vilka beslut som kräver prövningstillstånd, PT, utan det står i den författning som grundas på det beslut som är tänkt att överklagas. För de som söker prövningstillstånd för beslut om sjukersättning eller sjukpenning finner informationen i socialförsäkringsbalken. När kammarrätten får handlingarna ska det framgå vilka skäl och omständigheter som framförs för att beviljas prövningstillstånd. För att få PT hos Kammarrätten ska det beslut som ska prövas uppfylla något av de skäl som regleras i förvaltningsprocesslagen (1971:291);