Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsjuridik Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningslagen (2017:900), reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden.

Förvaltningsprocesslagen (1971:291) är tillämplig i rättskipning vid förvaltningsdomstolarna.

Sjukpenning & sjukersättning

Under det senaste året har mycket fokus legat på socialförsäkringsbalken, SFB, och om hur Försäkringskassan tillämpar lagen. Många medborgare nekas sjukpenning & sjukersättning då Försäkringskassan tolkar SFB på ett tvivelaktigt sätt. Tolkningen kan drabba människor mycket hårt både ekonomiskt och fysiskt. Många vittnar om att avslag på ersättningen leder till att människor ofrivilligt tvingas arbeta när de egentligen är för sjuka för det. Mer kring ämnet hittar ni under fliken offentlig rätt.

Juridikens ord & begrepp

Ex officio

innebär att en myndighet el. domstol ska hantera/utföra något på eget initiativ. dvs utan att någon lämnar in ex. en anmälan

Jura novit curia

Domstolen kan rättsreglerna. Dvs. man ska inte behöva förklara hur rättsregler tillämpas.

Anhängiggöra

att inleda ett ärende på en myndighet. Eller ett mål i domstol

Analogisk lagtillämpning

Om ett fall är oreglerat kan man använda sig av en analogi och tillämpa reglerna för en annan situation.

Ämnesområden

Hem 1

Offentlig rätt

Ett stort och brett ämnesområde som reglerar tillämpning av grundlagarna och de förvaltningsrättsliga delarna.

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten behandlar myndigheternas verksamhet och ärendehandläggning. De reglerar hur ett ärende initieras, handläggs och fastställer även myndigheters utredningsansvar

Hem 2

Juridisk översikt

Ja, detta är viktigt att få grepp om eftersom det är en förutsättning till att kunna förstå, se sammanhang och kunna dra slutsatser i juridiska frågeställningar.

Hem 3

Sjukförsäkring

Under det senaste året har mycket fokus legat på socialförsäkringsbalken, SFB, och om hur Försäkringskassan tillämpar lagen. Många drabbas hårt av detta och en reform vore önskvärd.

Hem 4

Överklagan

Det verkar vara en bristvara med tydliga guider hur en överklagan ska se ut, vart den ska skickas osv. Därför gör vi ett försök på denna sidan.

Socialförsäkringsmål

De senaste åren har klagomål kring Försäkringskassan ökat. Det råder missnöje kring handläggning, bevisvärdering och avsaknad av dokumentation. Vad kan man som enskild göra mot en stor myndighet? Den här typen av frågor blev anledningen till denna hemsida.

Länkar på sidan

De flesta länkarna leder till myndigheter, organisationer odl. De skall inte förknippas med denna hemsida på något sätt. Länkarna är samlade för att underlätta informationssökning. Vi försöker följa Riksdagens länkningspolicy; ”Riksdagen är mån om vilka webbplatser som länkar till riksdagens webbplats. Genom länkning kan riksdagen associeras med innehållet på den webbplats där länken är placerad. ”

History

Om Processrätt

Denna webbplats fokuserar i huvudsak på förvaltingsjuridik och förvaltningsprocess. Källorna är juridisk litteratur av olika slag, exempelvis läroböcker, monografier, tidskrifter och rättsfallskommentarer ur Karnov och Lexino. De övriga rättsområden som finns på sidan förutom förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt är skriven som en komplettering då juridiken är ett brett ämnesområde. Faktafel hoppas jag vi att ni meddelar oss om och klumpiga formuleringar hoppas vi har överseende med.

Senaste inläggen

Andra beslut än domar

Ett så kallat återförvisningsbeslut medför att domstolen återförvisar målet till lägre instans. Det kan bero på att utredningen eller prövningen inte varit fullständig hos beslutsmyndigheten.

Läs mer »

Lag om allmänna handlingar

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är klar på vilket sätt en myndighet ska hantera allmänna handlingar. 5 kap. 1 § OSL första stycket; ”Allmänna handlingar ska registreras

Läs mer »