Kammarrätten – naturligt att läkaren bedömer genom iakttagelser och patientens utsago

Försäkringskassan anför att den behandlande läkaren inte har tagit del av testresultat och att det saknas uppgifter om och omfattningen av de aktivitetsbegränsningar som funnits.

Innehåll

Kammarrätten i Jönköping

Försäkringskassan yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Försäkringskassans beslut. Till stöd för sin talan anför Försäkringskassan bl.a. följande. Det finns en diskrepans mellan tester som har gjorts av kliniken[1] och de uppgifter som behandlande läkare har lämnat, vilka i huvudsak bygger på den försäkrades egna uppgifter.

Det är även värt att notera att den behandlande läkaren inte har tagit del av testresultaten. Av den behandlande läkarens vittnesmål har vidare inte framkommit vilka aktivitetsbegränsningar som har funnits, än mindre omfattningen av dessa. Eftersom besvären har varit aktuella under en längre tid kan högre krav ställas på de medicinska underlagen (se rättsfallet HFD 2022 ref. 47).

Det saknas rätt till sjukpenninggrundande inkomst eftersom AA inte har stått till arbetsmarknadens förfogande. Han har inte heller haft någon ny anställning.

AA motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom och anför bl.a. följande. Angående resultaten från kliniken så har han inte undersökts av läkare där, utan enbart träffat sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Hans behandlande läkare har kännedom om honom sedan 2018 och det har inte framkommit motstridiga uppgifter eller andra skäl att ifrågasätta läkarens beskrivningar och slutsatser. Efter läkarens vittnesmål finns inte några frågetecken eller oklarheter. Han har skyddat sin sjukpenninggrundande inkomst.

Skälen för kammarrättens avgörande

Kammarrätten anser, liksom Försäkringskassan, att läkarintygen för de i målen aktuella perioderna har brister – inte minst med tanke på att det är fråga om långvariga besvär. Den behandlande läkaren, som är överläkare tillika strokeläkare, har dock lång kännedom om AA och han har utvecklat sin bedömning angående funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar såväl skriftligen som muntligen under processen.

Det har inte av den försäkringsmedicinska rådgivarens yttrande framkommit något som talar emot den behandlande läkarens bedömning. De tester som gjordes nästan ett år före aktuella perioder ger inte heller tillräcklig anledning att ifrågasätta behandlande läkares slutsatser.

Det får vidare, med tanke på besvärens art, anses naturligt att läkarens bedömning främst bygger på hans iakttagelser och uppgifter från AA (jfr rättsfallet HFD 2022 ref. 47).

Mot denna bakgrund anser kammarrätten att AA har gjort sannolikt att hans arbetsförmåga har varit helt nedsatt på grund av sjukdom i förhållande till ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete under de i målen aktuella perioderna.

Som en följd av detta ska Försäkringskassan även på nytt pröva AAs sjukpenninggrundande inkomst. Försäkringskassans överklagande ska därför avslås.

Kammarrätten i Jönköping  dom den 2024-04-25 i mål nr 3797-3802-22.


[1] Vårdenhetens namn borttaget av RED.