Processen i allmän domstol

Innehållsförteckning

13 Kap. Om föremål för talan och talans väckande

1 §   Talan om åläggande för svaranden att fullgöra något må upptagas till prövning, ehuru tiden för fullgörelsen ej inträtt, då målet avgöres, om
   1. fråga är om tid efter annan återkommande fullgörelser, som ej bero av redan lämnat eller framtida vederlag eller vilka på grund av redan lämnat vederlag utgå som pension eller livränta, och någon av dem är förfallen;
   2. skyldigheten att fullgöra inträder, först då annan förpliktelse, varom talan väckts i målet, ej fullgöres;
   3. fråga är om ränta, till dess betalning sker, å förfallen fordran eller om annan tilläggsförpliktelse, som följer av huvudförpliktelsen;
   4. för käranden är av vikt, att fullgörelse sker å rätt tid, samt särskild anledning förekommer, att svaranden kommer att undandraga sig sådan fullgörelse; eller
   5. sådan talan i annat fall än nu sagts enligt lag må väckas.

2 §   Talan om fastställelse, huruvida visst rättsförhållande består eller icke består, må upptagas till prövning, om ovisshet råder om rättsförhållandet och denna länder käranden till förfång.

Beror sakens prövning av frågan, huruvida visst rättsförhållande, som är stridigt mellan parterna, består eller icke består, må ock talan om fastställelse därav upptagas.

Är i lag eljest stadgat, att fastställelsetalan i visst fall må upptagas, vare det gällande.

ÅFS 2005:9 Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål  

Åklagarmyndigheten föreskriver följande med stöd av 3 § förordningen (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten och meddelar följande allmänna råd.
Föreskrifterna och de allmänna råden har utarbetats i samråd med Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen har i Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2005:11, FAP 403-5) utfärdat likalydande föreskrifter och allmänna råd.

Läs mer

Justitekanslerns svaromål till Aurora

Staten genom Justitiekanslern angående överträdelser av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Med anledning av tingsrättens föreläggande att avge svaromål får staten anföra följande.

Läs mer