Unikt fall om diskriminering: kvinnlig könsidentiet

En anställd på Södersjukhuset fick inte använda omklädningsrummet för kvinnorna, trots sin kvinnliga könsidentitet. Istället skulle hon byta om på en toalett. Nu stämmer facket arbetsgivaren i det unika fallet. Elektrikerförbundets stämning på Södersjukhuset AB för diskriminering nådde Arbetsdomstolen förra veckan. https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/sodersjukhuset-stams-for-diskriminering-av-transperson-6995643?source=carma&utm_custom[cm]=425342832,33270&=

Saklig grund vid uppsägning

7 § lag (1982:80) om anställningsskydd, (LAS) kräver att en arbetsgivare ska ha sakliga grunder vid en uppsägning. Få begrepp inom juridiken har vållat så stor diskussion som innebörden till ”saklig grund”. Det förs fram argument där det påstås att just detta begrepp fått verkningar i en mytbildning att det är omöjligt att säga upp […]

Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar

Med hänsyn till spridningen av covid-19 och situationen i vård och omsorg bör covid-19 läggas till i förteckningen över smittsamma sjukdomar i bilagan till förordningen om arbets-skadeförsäkring och statligt personskadeskydd, (FASP). regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/04/arbetsskador-till-foljd-av-smittsamma-sjukdomar/(öppnas i en ny flik)

Uppsägningstid

Uppsägningstid regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), och i dess paragraf elva. Det kan inskränkas av kollektivavtal enligt 2 § 3 st.   För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av   – två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men […]

Provanställning

En provanställning kan avbrytas i förtid eller avslutas genom att personalen väljer att inte fortsätta helt enkelt. Är det inte aktuellt med en tillsvidareanställning ska arbetstagaren informeras två veckor före anställningen löper ut. Den anställda har ingen uppsägningstid vid en provanställning och  behöver inte heller meddela i förväg om man inte tänker fortsätta jobba kvar.  […]