AD 2016 nr 41

Innehåll

AD 2016 nr 41

En arbetstagare sades upp från sin anställning på grund av arbetsbrist, trots att det vid uppsägningstillfället fanns andra lediga befattningar som arbetstagaren var kvalificerad för. Parterna är ense om att uppsägningen inte var sakligt grundad eftersom arbetsgivaren inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Tvisten avser storleken på det allmänna skadestånd som ska utgå till arbetstagaren.

Domskäl

Målet har, med stöd av 42 kap. 18 § andra stycket 5 RB, avgjorts utan huvudförhandling.

Allmänt skadestånd

Parterna är överens om att Coop inte har fullgjort sin omplaceringsskyldighet, att S.V:s uppsägning därför har vidtagits utan saklig grund samt att hon på grund härav rätt till ett allmänt skadestånd. Den fråga parterna är oense om, och som tingsrätten följaktligen har att pröva, är till vilket belopp det allmänna skadeståndet ska bestämmas.

I rättspraxis har det allmänna skadeståndet, i fall där uppsägning skett utan saklig grund, under senare år bestämts till ett lägre belopp än 75 000 kr endast när skäl funnits att jämka detta skadestånd. Något skäl för jämkning av skadeståndet har inte framkommit i detta mål.

I rättsfallet AD 2014:82 har Arbetsdomstolen tillerkänt en textilslöjdslärare som sagts upp utan saklig grund ett allmänt skadestånd om 75 000 kr. I att annat rättsfall, AD 2012:25, ansågs en rektor som sagts upp utan saklig grund vara berättigad till ett allmänt skadestånd om 100 000 kr. Arbetsdomstolen har inte närmare motiverat varför den ansett respektive skadeståndsbelopp vara skäligt. I båda fallen hade arbetstagaren yrkat ett högre allmänt skadestånd än det belopp Arbetsdomstolen dömde ut. Inte i något av fallen hade arbetsgivaren vitsordat något belopp såsom i och för sig skäligt. Vare sig med ledning av de nu angivna rättsfallen eller av övrig rättspraxis på området anser tingsrätten sig kunna utläsa några tydliga riktlinjer för vilka förhållanden som ska föreligga för att en uppsägning utan saklig grund ska resultera i ett allmänt skadestånd på 75 000 kr respektive på 100 000 kr.

S.V:s uppsägning har grundats på arbetsbrist. Coop har i samband med uppsägningen underlåtit att erbjuda henne andra lediga arbeten och har därmed brutit mot 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Tingsrätten anser skäligt att S.V. tillerkänns ett allmänt skadestånd om 100 000 kr för den kränkning lagbrottet inneburit.

Rättegångskostnader

S.V. har begärt ersättning för rättegångskostnader med 40 625 kr. Av beloppet avser 32 500 kr ombudsarvode för 13 timmars arbete och 8 125 kr mervärdesskatt.

Coop har medgett att ersätta S.V. för rättegångskostnader. Coop har vitsordat hennes ombuds timarvode, men har som skälig tidsåtgång för ombudets arbete vitsordat endast tio timmar.

Så snart Coop avgett svaromål har S.V:s ombud kunnat konstatera att den enda tvistiga frågan i målet varit till vilket belopp S.V:s allmänna skadestånd skulle bestämmas. Mot denna bakgrund anser tingsrättens att av Coop vitsordade tio timmars arbete väl får anses motsvara vad som varit skäligen påkallat för tillvaratagande av S.V:s rätt. Coop ska åläggas att ersätta henne för rättegångskostnader i enlighet härmed. Dröjsmålsränta ska utgå på rättegångskostnader även om part inte har framställt yrkande om detta.

Domslut

COOP Butiker & Stormarknader AB ska till S.V. betala ett allmänt skadestånd om 100 000 kr samt ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från och med den 24 november 2014 till dess full betalning sker.

COOP Butiker & Stormarknader AB ska ersätta S.V. för rättegångskostnader med 31 250 kr, varav 25 000 kr avser ombudsarvode, samt ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Fler inlägg i samma kategori: 

Inlägg i samma kategori: