Starkare incitament för hälso- och sjukvården i sjukskrivningsprocessen

Innehåll

Stärka drivkrafterna

En utvärdering av sjukförsäkringens regelverk de senaste åren lämnar förslag med syftet stärka drivkrafterna inom sjukförsäkringen.

Länk till utredningen:
SOU 2024:26 En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022

Om objektiva kriterier

Läkare inom hälso- och sjukvården utfärdar läkarintyg som ligger till grund för Försäkringskassans bedömning av rätten till sjukpenning. Eftersom bara en mycket liten andel av alla ansökningar om sjukpenning leder till avslag, har läkarna en avgörande betydelse för sjukfrånvaronivån. Svårigheterna i läkarnas arbete att göra korrekta bedömningar är väl kända – arbetsförmågan är vare sig fullt observerbar eller mätbar. Utan krav på objektiva kriterier i bedömningen av arbetsförmågan ges utrymme för individens egna preferenser kring arbete och sjukfrånvaro att få genomslag i beslutet om rätt till ersättning.

Omfattande forskningslitteratur visar också att faktorer som inte har med individens arbetsförmåga att göra påverkar sjukfrånvaron, exempelvis ersättningsnivån i sjukförsäkringen och normer i samhället kring sjukskrivning. På motsvarande sätt har forskningen visat att läkares benägenhet att utfärda läkarintyg påverkas av incitament, bland annat kring hur vårdgivarens lönsamhet är kopplad till individens val av vårdgivare.

Utredningen konstaterar att det i dag saknas tydliga drivkrafter för vårdgivare att agera i enlighet med sjukförsäkringens syfte. Exempelvis saknar Försäkringskassan möjligheten att sanktionera läkare som systematiskt missbrukar sin möjlighet att utfärda läkarintyg. Inga systematiska uppföljningar genomförs heller av olika vårdgivares läkarintygsskrivande. Utredningen anser därför att det finns skäl att närmare utreda hur incitamentsstrukturen för hälso- och sjukvården i sjukskrivningsprocessen kan stärkas.

Läs mer