Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningslagen reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden. Förvaltningsprocesslagen är tillämplig i rättskipning vid förvaltningsdomstolarna.” 

Kammarrätten återförvisar felaktigt avslagsbeslut om sjukpenning till Försäkringskassan

Frågan i målet är om Försäkringskassan har haft fog för att avslå NNs ansökan om sjukpenning med hänvisning till att han utan giltig anledning inte har medverkat i sin rehabilitering.

Kammarrättens dom i mål om sjukpenning där läkarintygen är bristfälliga

Till skillnad från förvaltningsrätten bedömer kammarrätten att det inte framgår av det medicinska underlaget att det kan finnas en förklaring som medför att han tillfälligt haft en högre arbetsförmåga under perioder.

Statskontorets granskning av Försäkringskassans förvaltning av sjukförsäkringen

Statskontoret har granskat Försäkringskassans förvaltning av sjukförsäkringen i rapporten 2023:6 ”Försäkringskassans åtgärder för en bättre förvaltning av sjukförsäkringen”. Läs några av Statskontorets synpunkter.

Kammarrättens anser att en blind person med grav hörselnedsättning ska beviljas ledsagarservice

Till skillnad från omsorgsnämnden och förvaltningsrätten anser kammarrätten att kvinnans funktionshinder förorsakar betydande svårigheter och beviljas därför ledsagarservice.

Kammarrätten beviljar sjukpenning eftersom arbetsförmågeutredning har flera brister

Aktivitetsförmågeutredning framstår som motstridig till övrig utredning med ofullständiga meningar som får den att framstå som ett utkast. Vidare har Försäkringskassan varken bemött eller kommenterat AAs invändingar eller i övrigt kommenterat aktivitetsförmågeutredningens omfattning. Med hänsyn härtill och med beaktande av övriga medicinska underlag att bevisvärdet av aktivitetsförmågeutredningen är lågt.

Kammarrätten ger Försäkringskassan rätt då inlämnade läkarintyg var för knapphändiga

En cancersjuk kvinna anmodades att komplettera inlämnade läkarintyg eftersom de antingen saknade information eller att den var för generell. Försäkringskassan nekade kvinna sjukpenning, men efter överklagan upphävde förvaltningsrätten beslutet. Försäkringskassan överklagade till kammarrätten som konstaterar att den medicinska utredningen innehöll mycket knapphändig information och biföll överklagan.

Kammarrätten - naturligt att läkaren bedömer genom iakttagelser och patientens utsago

Försäkringskassan anför att den behandlande läkaren inte har tagit del av testresultat och att det saknas uppgifter om och omfattningen av de aktivitetsbegränsningar som funnits.

Beviskrav inom förvaltningsprocessen

En sammanställning av de beviskrav som förekommer i förvaltningsprocessen.

Rättsfall där stuent blivit avstängd av disciplinnämnd för fusk vid examination

Användning av AI-verktyg inom skolvärden är nytt och det finns därför skäl att bevaka hur domstolarna dömer i de fall där studenten överklagat ett beslut av disciplinnämnden på lärosätet.

Kammarrätten underkänner Försäkringskassans utredning i mål om återbetalning av assistansersättning

Bristerna i Försäkringskassans utredning medför sammantaget att det inte är möjligt för kammarrätten att bedöma om myndighetens beräkning av det återkrävda beloppet är riktig. Kammarrätten anser därför att förutsättningarna för att återkräva utbetald assistansersättning inte är uppfyllda.

Kammarrätten beviljar sjukpenning till man med postinfektiöst tillstånd efter covid-19

Försäkringskassan och en försäkringsmedicinsk rådgivare anser att det saknas uppgifter om undersökningsfynd, testresultat och observationer. Kammarrätten anser att saknas anledning att ifrågasätta att sökande haft ett postinfektiöst tillstånd efter covid-19 och att läkarens redogörelse i de medicinska underlagen är underbyggda av fysioterapeuts tester och observationer.

Svea hovrätt frikänner från bidragsbrott – blanketterna för otydliga

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten, mot bakgrund av hur intygandet på Försäkringskassans blankett formulerats, att han därför inte har varit så oaktsam att han ska anses straffrättsligt ansvarig.

Kammarrättens dom där 91-årig kvinna beviljas särskilt boende

Kammarrätten anser vid en sammantagen bedömning att en 91-årig kvinna ska beviljas särskilt boende för att hon ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Kammarrättens dom om återbetalning av bostadstillägg med Allmänna ombudet som motpart

Sökande lyckas få till en ändring av Försäkringskassans återkravsbeslut vid omprövningen. Dock väljer det allmänna ombudet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Sökande får åter igen rätt – någon återbetalningsskyldighet föreligger inte. Allmänna ombudet överklagar till kammarrätten och får gehör för talan. Sökande är därmed återbetalningsskyldig.

HFD 2022 ref. 47 Beviskravet för sjukpenning är sannolikt

För att ha rätt till sjukpenning måste den försäkrade göra sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Vid psykiatriska tillstånd krävs därvid inte att det i det medicinska underlaget redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än läkarens iakttagelser och uppgifter som den försäkrade lämnat.

Kammarrätten ger sökande rätt till insatsen bostad med särskild service

Vård- och omsorgsnämnden och förvaltningsrätten ansåg att sökandes behov är tillräcklig för att beviljas omsorg på ett boende med särskilt service enligt LSS för att hon ska vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Men med ett nyinkommet läkarintyg till kammarrätten bifalls överklagandet och insatsen beviljas.

Kammarrätten - journalanteckningar och sjukdomshistorik är tillräckligt för SGI-skydd

Försäkringskassan och förvaltningsrätten ansåg att sökande som ej tagit läkarkontakt eller sökt om förlängd sjukpenning förlorat sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Kammarrätten bedömer dock att journalanteckningar, sökandes egen beskrivning och sjukdomshistoriken är tillräckligt för att göra det sannolikt att hans arbetsförmåga varit nedsatt och att han därmed har skyddat sin SGI.

Kammarrättens dom leder till återkrav på 900 000 kronor

En 43-åring kvinna anses ha arbetsförmåga på grund av att hon tagit om hand om sin sjuka bror. Kammarrätten värderar bevisningen av åberopat psykologintyg som lägre eftersom psykologen inte är läkare.

JO-kritik mot förvaltningsrätt

Enligt 17 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol ska domstolen utan dröjsmål skicka sin akt till den högre domstolen om ett avgörande överklagas. Av Domstolsverkets kanslibok Allmän förvaltningsdomstol (punkt 11.3) framgår bl.a. följande:

”Om överklagandet innehåller ett yrkande om inhibition eller annat interimistiskt förordnande bör handlingarna skickas till överinstansen samma dag eller, om överklagandet kommit in först efter expeditionstidens slut, senast påföljande dag. En möjlighet är att genom telefax göra överinstansen uppmärksam på inhibitionsyrkandet för att sedan skicka över handlingarna snarast möjligt.”

Försäkringskassan ska ange yrkesgrupp

En försäkrads arbetsförmåga mot bedömningsgrunden ”normalt förekommande arbete” är kända sedan lång tid tillbaka. År 2010 gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Arbetsförmedlingen vidareutveckla metoder och instrument för att bedöma arbetsförmåga.

Målet med uppdraget var att åstadkomma en mer rättssäker och likformig bedömning och att öka den försäkrades delaktighet och förståelse för de beslut som fattas. Uppdraget syftade till att utveckla metoder att använda när en försäkrads arbetsförmåga skulle bedömas mot det dåvarande arbetsmarknadsbegreppet den reguljära arbetsmarknaden.

Högsta förvaltningsdomstolen om rättegångskostnader i förvaltningsmål

En kvinna sökte hos Skatteverket om att få byta efternamn. Ansökningen avslogs varpå hon överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Kammarrätten i Stockholm biföll hennes överklagande dit, varefter Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kvinnan bestred bifall till Skatteverkets överklagande och yrkade ersättning för rättegångskostnader. Högsta förvaltningsdomstolen avslog Skatteverkets överklagande och beslutade att frågan om rätt till ersättning för rättegångskostnader ska avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet.

Förvaltningsdomstols utredningsansvar

En allmän förvaltningsdomstol ska enligt 8 § FPL se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Enligt paragrafen ska rätten vid behov anvisa hur utredningen bör kompletteras. Det föreskrivs vidare att överflödig utredning får avvisas. Bestämmelserna har varit oförändrade sedan förvaltningsprocesslagens tillkomst år 1971.En förvaltningsmyndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess s. 110

Högsta domstolen

Skadestånd har yrkats sedan en försäkringskassa har lämnat felaktigt besked angående en försäkrads rätt till föräldrapenning. I målet prövas om de felaktiga beskeden har haft sådant samband med försäkringskassans myndighetsutövning att det har varit fråga om fel eller försummelse vid myndighetsutövning enligt 3 kap 2 § skadeståndslagen.

Författningskommentar till förvaltningsprocesslagen

Även om rätten ytterst har ansvaret för att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver, måste det i stor utsträckning ankomma på parterna själva att skaffa fram utredningen. Med hänsyn härtill bör rättens initiativ i utredningshänseende normalt ha den formen att rätten ger part besked om att hans talan behöver kompletteras.