Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningslagen reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden. Förvaltningsprocesslagen är tillämplig i rättskipning vid förvaltningsdomstolarna.” 

Kammarrätten beslutar att gravt rörelsehindrad har rätt en särskilt anpassad bostad

Nämnden och förvaltningsrätten ansåg att en gravt rörelsehindrad med nedsatt synförmåga som kommunicerar med stödtecken och talsyntes med permobil både inomhus och utomhus ska vara inneboende hos sin pappa. Kammarrätten gör en annan bedömning och beviljar insatsen enligt LSS.

Kammarrätten och ger sökande rätt till insatsen bostad med särskild service

Vård- och omsorgsnämnden och förvaltningsrätten ansåg att sökandes behov är tillräcklig för att beviljas omsorg på ett boende med särskilt service enligt LSS för att hon ska vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Men med ett nyinkommet läkarintyg till kammarrätten bifalls överklagandet och insatsen beviljas.

Kammarrätten beviljar utökad assistanstid för grundläggande behov

Sökande beviljas utöka assistanstid för bland annat hjälp med toalettbesök och dubbel assistans för hjälp vid daglig träning.

Kammarrätten - journalanteckningar och sjukdomshistorik är tillräckligt för SGI-skydd

Försäkringskassan och förvaltningsrätten ansåg att sökande som ej tagit läkarkontakt eller sökt om förlängd sjukpenning förlorat sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Kammarrätten bedömer dock att journalanteckningar, sökandes egen beskrivning och sjukdomshistoriken är tillräckligt för att göra det sannolikt att hans arbetsförmåga varit nedsatt och att han därmed har skyddat sin SGI.

Kammarrättens dom leder till återkrav på 900 000 kronor

En 43-åring kvinna anses ha arbetsförmåga på grund av att hon tagit om hand om sin sjuka bror. Kammarrätten värderar bevisningen av åberopat psykologintyg som lägre eftersom psykologen inte är läkare.

Kammarrätten – bilkörning inte avgörande vid bedömning om arbetsförmåga

Försäkringskassan avslog en 56-årig kvinnas ansökan om sjukpenning med hänvisning till att hon visat arbetsförmåga genom att köra bil till och från en arbetsförmågeutredning. Kammarrätten anser emellertid att det inte är avgörande och avslår Försäkringskassans överklagan.

JO-kritik mot förvaltningsrätt

Enligt 17 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol ska domstolen utan dröjsmål skicka sin akt till den högre domstolen om ett avgörande överklagas. Av Domstolsverkets kanslibok Allmän förvaltningsdomstol (punkt 11.3) framgår bl.a. följande:

”Om överklagandet innehåller ett yrkande om inhibition eller annat interimistiskt förordnande bör handlingarna skickas till överinstansen samma dag eller, om överklagandet kommit in först efter expeditionstidens slut, senast påföljande dag. En möjlighet är att genom telefax göra överinstansen uppmärksam på inhibitionsyrkandet för att sedan skicka över handlingarna snarast möjligt.”

Försäkringskassan ska ange yrkesgrupp

En försäkrads arbetsförmåga mot bedömningsgrunden ”normalt förekommande arbete” är kända sedan lång tid tillbaka. År 2010 gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Arbetsförmedlingen vidareutveckla metoder och instrument för att bedöma arbetsförmåga.

Målet med uppdraget var att åstadkomma en mer rättssäker och likformig bedömning och att öka den försäkrades delaktighet och förståelse för de beslut som fattas. Uppdraget syftade till att utveckla metoder att använda när en försäkrads arbetsförmåga skulle bedömas mot det dåvarande arbetsmarknadsbegreppet den reguljära arbetsmarknaden.

Högsta förvaltningsdomstolen om rättegångskostnader i förvaltningsmål

En kvinna sökte hos Skatteverket om att få byta efternamn. Ansökningen avslogs varpå hon överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Kammarrätten i Stockholm biföll hennes överklagande dit, varefter Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kvinnan bestred bifall till Skatteverkets överklagande och yrkade ersättning för rättegångskostnader. Högsta förvaltningsdomstolen avslog Skatteverkets överklagande och beslutade att frågan om rätt till ersättning för rättegångskostnader ska avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet.

Utredningsansvaret - domstol

En allmän förvaltningsdomstol ska enligt 8 § FPL se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Enligt paragrafen ska rätten vid behov anvisa hur utredningen bör kompletteras. Det föreskrivs vidare att överflödig utredning får avvisas. Bestämmelserna har varit oförändrade sedan förvaltningsprocesslagens tillkomst år 1971.En förvaltningsmyndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess s. 110

Juridikens grunder

Förvaltningsjuridiken behandlar myndigheternas verksamhet och ärendehandläggning. Förvaltningslagen reglerar hur ett ärende initieras, handläggs och fastställer även myndigheters utredningsansvar. 

Högsta domstolen

Skadestånd har yrkats sedan en försäkringskassa har lämnat felaktigt besked angående en försäkrads rätt till föräldrapenning. I målet prövas om de felaktiga beskeden har haft sådant samband med försäkringskassans myndighetsutövning att det har varit fråga om fel eller försummelse vid myndighetsutövning enligt 3 kap 2 § skadeståndslagen.

Författningskommentar till förvaltningsprocesslagen

Även om rätten ytterst har ansvaret för att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver, måste det i stor utsträckning ankomma på parterna själva att skaffa fram utredningen. Med hänsyn härtill bör rättens initiativ i utredningshänseende normalt ha den formen att rätten ger part besked om att hans talan behöver kompletteras.