Ombud och biträde

Innehåll

Förvaltningslagen (2017:900) om ombud

14 § Den som är part i ett ärende får som ombud eller biträde anlita någon som är lämplig för uppdraget. Den som anlitar ombud ska dock medverka personligen om myndigheten begär det.
Om ett ombud eller biträde bedöms vara olämplig för sitt uppdrag får
myndigheten besluta att han eller hon inte längre får medverka i ärendet

Om ett ombud eller biträde bedöms vara olämplig för sitt uppdrag får myndigheten besluta att han eller hon inte längre får medverka i ärendet Paragrafen reglerar under vilka förutsättningar som ett ombud eller biträde kan medverka i ett ärende. Paragrafen motsvarar delvis 9 § FL. Övervägandena finns i avsnitt 8.4.3. Första stycket första meningen ger den som är part i ett ärende en rätt att som ombud eller biträde anlita någon som är lämplig för uppdraget.

Med biträde avses någon som inte själv för talan för partens räkning utan endast bistår honom eller henne vid talans utförande. Kravet på lämplighet innebär att enbart fysiska personer kan fungera som ombud eller biträden. Frågan om ombudet eller biträdet är lämpligt får bedömas från fall till fall allt efter sakens karaktär och den omfattning som handläggningen av ärendet kan förväntas att få.

Om ärendet inte är komplicerat finns det inte anledning att ställa alltför höga krav på den som vill vara ombud eller biträde. I enklare fall möter det normalt inte något hinder att en nära anhörig utan särskild juridisk skolning eller någon annan allmänt förståndig person uppträder som ombud. Den det gäller behöver normalt inte lägga fram någon utredning om sina kvalifikationer.

Praxis om tillämpningen av bestämmelserna i 48 § FPL om ombud kan ge vägledning även för de krav som i det enskilda fallet kan ställas på ombud som uppträder hos en myndighet i förvaltningsförfarandet. Hänsyn bör tas till t.ex. personens omdöme, kunnande och erfarenhet. Rätten att anlita ombud utesluter inte att det kan krävas personlig medverkan av den som är part i ärendet. Av första stycket andra meningen följer att den som anlitar ombud ska medverka personligen om myndigheten begär det. Personlig medverkan kan ibland vara nödvändig av utredningsskäl, t.ex. i sådana fall då enbart den enskilde själv har den information som behöver tillföras ärendet.