Skillnad i processuella förutsättningar mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol

Innehåll

Prövning av myndighetsbeslut

Högsta domstolen redogör i NJA 1984 s. 648 om den processuella skillnaden mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol vid prövning av offentligrättsliga föreskrifter. I målet, som handlar om återbetalning av bidrag, uttalar HD att en allmän domstol inte är bunden av myndighetens bedömning av återbetalningsförmågan. Det innebär alltså att den enskildes invändningar ska prövas sakligt utan att vara bunden av myndighetens beslut.

I NJA 2008 s. 560 hade både tingsrätt och hovrätt ansett att en arbetslöshetskassas beslut om återkrav var förenlig med gällande bestämmelser, utan att göra en saklig prövning av den enskildes invändningar. HD skriver att utgångspunkten är att en allmän domstol ska pröva invändningarna utan att vara bunden till myndighetens beslut.

I en nyligen avkunnad dom friar hovrätten den enskilde från ett återbetalningskrav just med hänvisning till NJA 1984 s. 648 då förvaltningsrätten ej prövat målet tillräckligt ingående: ”Domstolen är vid sin prövning, inom ramen för parternas yrkanden och medgivanden, obunden av de administrativa organens bedömningar av återbetalningsfrågan. Utgångspunkten är alltså att invändningar mot återbetalningsskyldigheten ska prövas i sak även om den materiella prövningen ska ske med tillämpning av de offentligrättsliga föreskrifter som reglerar frågan om återbetalningsskyldighet.”[1]

  1. Svea hovrätt dom den 2023-03-20 i mål nr T 6681-21