Prop. 1997/98:101 Översyn av förvaltningsprocessen; en allmän regel om domstolsprövning av förvaltningsbeslut m.m.

I propositionen föreslås att det i förvaltningslagen införs en allmän och kompletterande regel om att beslut av förvaltningsmyndigheter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det i förvaltningslagen införs en allmän och kompletterande regel om att beslut av förvaltningsmyndigheter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om något annat inte är särskilt föreskrivet. Därmed överges den tidigare huvudregeln om att statliga myndigheters beslut i avsaknad av bestämmelser om överklagande får överklagas hos närmast högre myndighet och i sista hand hos regeringen.

Förslaget syftar inte till att flytta överprövningen av förvaltningsärenden till en annan instans än den som nu gör överprövningen. Den nya regeln om överklagande är i stället närmast av författningsteknisk karaktär och innebär en lagreglering av en huvudregel om domstolsprövning som i praktiken redan gäller. Därutöver är ett syfte med regeln att anvisa en behörig domstol för det fall en rätt till domstolsprövning skulle finnas enligt EG-rätten eller Europakonventionen och en sådan rätt inte är förutsedd i lagstiftningen. Bestämmelsen syftar också till att begränsa risken för negativa kompetenskonflikter mellan de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Den nya regeln föranleder följdändringar i form av särskilda överklagandebestämmelser om rätt att överklaga till regeringen i ett antal lagar. I ärendet föreslås också att det införs särskilda överklagandebestämmelser som innebär att överprövningen av beslut enligt ett fåtal lagar flyttas från regeringen till allmän förvaltningsdomstol och i två speciella fall, som gäller lantmäterimyndighets beslut, att överprövningen flyttas från regeringen till fastighetsdomstol.

I propositionen föreslås vidare flera ändringar i bestämmelserna om förfarandet i de allmänna förvaltningsdomstolarna.

För att undanröja den rådande osäkerheten i fråga om dels i vilken mån kravet på prövningstillstånd i kammarrätt omfattar olika processuella frågor med anknytning till saken, dels i vilken sammansättning domstolarna skall besluta i sådana frågor föreslås ändringar i förvaltningsprocesslagen och lagen om allmänna förvaltningsdomstolar. Flera av förslagen i propositionen avser prövningen av frågan om ett överklagande har kommit in i rätt tid. Det föreslås att såväl kammarrätt som Regeringsrätten vid en sådan prövning skall vara domför i en mindre sammansättning än vad som nu är fallet samt att överklagandeförbud skall gälla när ett beslut i en sådan fråga har överprövats av en domstolsinstans. Vidare föreslås en ändring i kammarrättens sammansättning i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen och kyrkolagen som innebär att kammarrätten skall vara domför utan särskilda ledamöter vid prövning av mål av enkel beskaffenhet. Det föreslås också en generell regel om att utgångspunkten för beräkningen av överklagandetiden för en myndighet eller annan allmän part som företräder det allmänna skall vara när avgörandet har meddelats i stället för delgivningsdagen. Slutligen föreslås att det införs bestämmelser om överlämnande av mål mellan förvaltningsdomstolarna samt att krav på prövningstillstånd i kammarrätt skall gälla i ytterligare två måltyper, mål om återkrav av utgivet bistånd enligt socialtjänstlagen och mål om utdömande av vite enligt viteslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 1998.