Domskäl och dess betydelse

Innehåll

Om domskäl

En allmän utgångspunkt är att domskälen anges i en dom. Skälen till det är många, men framförallt för rättssäkerhetens och trovärdighetens skull. Att domstolens motivering till domen framkommer är en förutsättning för den enskilde att ta vara på möjligheten att överklaga till nästa instans.

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

30 § Rättens avgörande av mål skall grundas på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt förekommit i målet.

Av beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången.