HFD om återställande av ersättningsdagar efter felaktigt utbetald föräldrapenning  

Innehåll

Förvaltningsrätten I Göteborg

AA ansökte den 27 juni 2016 om hel föräldrapenning under perioden 10 juli 2016 – 7 maj 2017; detta för vård av sin son den 10 – 27 juli 2016 och för vård av sin dotter den 28 juli 2016 – 7 maj 2017. Försäkringskassan betalade ut föräldrapenning om 242 204 kr för 302 dagar.

Den 17 april 2018 förklarade Försäkringskassan att AA felaktigt fått 239 798 kr i föräldrapenning för tiden 10 juli 2016 – 4 maj 2017, motsvarande 299 ersättningsdagar, men beslutade att han inte behövde betala tillbaka beloppet. Beslutet motiverades enligt följande. AA har under den angivna perioden varit bosatt utomlands och därmed inte omfattats av den svenska socialförsäkringen.

Försäkringskassan har lämnat honom felaktig information om rätten till föräldrapenning vid utlandsvistelse i mer än sex månader. Eftersom han därmed varit i god tro om rätten till förmånen behöver han inte betala tillbaka beloppet.

Försäkringskassan återställde den 18 april 2018 de 18 ersättningsdagar som AA tagit ut för vård av sonen under perioden 10 – 27 juli 2016 och de 281 dagar som han tagit ut för vård av dottern under perioden 28 juli 2016 – 4 maj 2017

Yrkanden m.m.

Allmänna ombudet för socialförsäkringen yrkar att besluten att återställa de 299 föräldrapenningdagarna ska upphävas och anför bl.a. följande. Återställandet av ersättningsdagarna innebär att AA har möjlighet att ta ut samma dagar på nytt. Antalet dagar som en förälder kan ta ut och få föräldrapenning för är begränsat, se 12 kap. 12 § socialförsäkringsbalken (SFB). Om en felaktig utbetalning har lett till att dagar förbrukats i en dagersättningsförmån, återställer Försäkringskassan dagarna eftersom den försäkrade inte har haft rätt till ersättning. Dagarna återställs även om den försäkrade inte anses återbetalningsskyldig eller om han eller hon till följd av eftergift inte behöver betala tillbaka beloppet. Följden av en sådan ordning blir att AA på nytt kan ta ut föräldrapenning motsvarande de 299 dagar som han felaktigt fått föräldrapenning för. I praktiken skulle detta innebära att han varit ledig med sina barn i 299 dagar under vilka han fått föräldrapenning och som kan ansöka om ersättning för på nytt.

Det skulle innebära att han får föräldrapenning i 598 dagar. Försäkringskassans praxis tillåter således en dubbelkompensation som saknar stöd i lag.

AA har förelagts att yttra sig i målet men har inte svarat.

Försäkringskassan

Försäkringskassan anför sammanfattningsvis följande. De dagar som ersättning betalas ut för har bl.a. betydelse för skyddet av en försäkrads sjukpenninggrundande inkomst, föräldrapenningtillägg från arbetsgivaren och rätten till föräldraledighet. Det är därför viktigt att endast de dagar som en person har haft en faktisk rätt till ersättning för registreras, och att en person inte förlorar rätten att själv välja vilka dagar som han eller hon vill ha ersättning för. Det blir alltid fråga om en överkompensation om den försäkrade inte bedöms vara återbetalningsskyldig eller om han eller hon beviljas eftergift eftersom den felaktigt beviljade ersättningen får behållas. Dagarna ska alltså återställas oavsett om den försäkrade inte anses återbetalningsskyldig eller om han eller hon beviljas eftergift. Det saknas stöd för att tolka lagstiftningen på det sätt som allmänna ombudet gjort.

Skälen för förvaltningsrättens avgörande

Socialförsäkringsbalken saknar bestämmelser om återställande av utbetalda ersättningsdagar. Av Försäkringskassans vägledning i ärenden om återkrav framgår att ett beslut om återställande av utbetalda ersättningsdagar är oberoende av om den försäkrade inte anses återbetalningsskyldig eller om eftergift beviljas samt att en felaktig utbetalning aldrig ska medföra att dagar räknas av från en dagersättningsförmån (Försäkringskassans vägledning 2005:3, version 7, s. 60 samt version 10, samma sida).

Av 12 kap. 2 § SFB följer att en förälder kan ta ut ett begränsat antal dagar med föräldrapenning. Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 29 augusti 2018, mål nr 202-18, uttalat att det inte är rimligt att en enskild får felaktigt utbetalda ersättningsdagar återställda när han eller hon – som i förevarande fall – varit i god tro vid utbetalningstillfällena och därigenom undgått återbetalningsskyldighet.

Försäkringskassan har genom besluten återfört sammanlagt 299 föräldrapenningdagar till AA. Han har därigenom tillgodoräknats dagar som han redan fått ersättning för och som han kan utnyttja genom en ny ansökan. Eftersom återställandet påverkar beräkningen av antalet återstående föräldrapenningdagar har besluten sådana verkningar att de får anses överklagbara. Redan det faktum att antalet dagar med föräldrapenning är begränsat, innebär enligt förvaltningsrättens mening, att det inte kan anses förenligt med lagstiftningens syfte att återställa felaktigt utbetalda ersättningsdagar. Allmänna ombudets talan ska därför bifallas och Försäkringskassans beslut ändras i enlighet med domslutet.

Kammarrätten I Göteborg

Yrkanden m.m.

Allmänna ombudet för socialförsäkringen yrkar att förvaltningsrättens dom ska upphävas och att Försäkringskassans beslut att återställa 18 respektive 281 föräldrapenningdagar ska fastställas. Allmänna ombudet anför följande.

Det saknas bestämmelser om återställande av föräldrapenningdagar.

Hanteringen bör vara förutsebar och konsekvent. De dagar där ersättning felaktigt har betalats ut bör därför återställas i enlighet med Försäkringskassans hantering i denna typ av ärenden.

AA uppger att han inte har något emot utgången av målet i förvaltningsrätten.

Skälen för kammarrättens avgörande

Föräldrapenning har lämnats till AA för ett visst antal

dagar under åren 2016 och 2017. Även om det senare visat sig att utbetalningarna varit felaktiga har Försäkringskassan med hänvisning till att han varit i god tro beslutat att han inte behöver betala tillbaka den föräldrapenning som utbetalats.

Den fråga som kammarrätten ska ta ställning till är vad som i denna situation ska hända med de föräldrapenningdagar som använts för att ta ut den aktuella föräldrapenningen.

Situationen är inte närmare reglerad i socialförsäkringsbalken. Av 12 kap. 12 § socialförsäkringsbalken framgår dock en grundregel om att föräldrapenning med anledning av ett barns födelse lämnas under högst 480 dagar sammanlagt för föräldrarna.

Att i den nu aktuella situationen återställa dagarna skulle innebära att reglerna om antalet tillgängliga föräldrapenningdagar åsidosätts.

Kammarrätten anser därför att de aktuella föräldrapenningdagarna inte ska återställas.

Högsta förvaltningsdomstolen

Bakgrund

1. Myndigheterna måste ha rättsligt stöd för alla sina åtgärder, antingen i en författning eller i någon annan av rättsordningen erkänd form, såsom t.ex. rättspraxis.

2. Det här målet gäller AA, som hade ansökt om och fått föräldrapenning för en viss tid för sina två barn. Senare framkom att han under den aktuella tiden hade varit bosatt utomlands och därför inte omfattats av svensk socialförsäkring. Försäkringskassan fann därför att föräldrapenningen hade lämnats felaktigt men ansåg att AA inte behövde betala tillbaka ersättningen eftersom han bedömdes ha varit i god tro. Därefter beslutade Försäkringskassan att återställa de felaktigt ersatta föräldrapenningdagarna.

3. Allmänna ombudet överklagade besluten att återställa föräldrapenningdagarna till Förvaltningsrätten i Göteborg och anförde följande. Återställandet innebär att AA har möjlighet att ta ut samma dagar på nytt. Antalet dagar som en förälder kan få föräldrapenning för är begränsat. Besluten innebär att Försäkringskassan tillåter en dubbelkompensation som saknar stöd i lag.

4. Förvaltningsrätten ändrade de överklagade besluten och bestämde att de uttagna föräldrapenningdagarna inte skulle återställas samt uttalade att redan det faktum att antalet dagar med föräldrapenning är begränsat innebär att det inte kan anses förenligt med lagstiftningens syfte att återställa felaktigt utbetalda ersättningsdagar.

5. Allmänna ombudet överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg och yrkade att den skulle upphävas och att Försäkringskassans beslut att återställa föräldrapenningdagarna skulle fastställas.

6. Kammarrätten avslog överklagandet och uttalade följande. Situationen är inte närmare reglerad i socialförsäkringsbalken. Grundregeln i balken är dock att föräldrapenning med anledning av ett barns födelse lämnas under högst 480 dagar sammanlagt för föräldrarna. Att i den nu aktuella situationen återställa dagarna skulle innebära att reglerna om antalet tillgängliga föräldrapenningdagar åsidosätts. De ska därför inte återställas.

Yrkanden m.m.

7. Allmänna ombudet för socialförsäkringen yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska besluta att föräldrapenningdagarna ska återställas.

8. AA anser att överklagandet ska bifallas.

9. Försäkringskassan har yttrat sig i målet och anför följande. Det är myndighetens register över uttagna dagar med föräldrapenning som ligger till grund för beräkningen av den försäkrades återstående ersättningsdagar. Vilka dagar som föräldrapenning utges för har betydelse för bl.a. skyddet för den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst, föräldrapenningtillägg från arbetsgivaren och rätten till föräldraledighet. Det är därför viktigt att endast sådana dagar som en person har haft en faktisk rätt till registreras som dagar med föräldrapenning, och att föräldern inte förlorar rätten att själv välja vilka dagar som ersättning ska utges för.

Skälen för avgörandet

Frågan i målet

10. Frågan i målet är om det när föräldrapenning har lämnats felaktigt kan ske ett återställande av de ersättningsdagar som en förälder kan ta ut, så att de felaktigt ersatta dagarna inte räknas av från förälderns totala antal ersättningsdagar.

Rättslig reglering m.m.

11. I 5 § förvaltningslagen (2017:900) slås fast att en myndighet endast får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.

12. Enligt 12 kap. 12 § socialförsäkringsbalken lämnas föräldrapenning med anledning av ett barns födelse under högst 480 dagar sammanlagt för föräldrarna. Av 108 kap. 2 § framgår att Försäkringskassan under vissa förutsättningar ska besluta om återbetalning av ersättning som har lämnats felaktigt.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

13. När en förälder tar ut dagar med föräldrapenning räknas dessa av från det totala antal dagar som föräldern kan ta ut. I det nu aktuella fallet visade det sig att utbetalningar av föräldrapenning till AA var felaktiga för ett visst antal dagar. Försäkringskassan avstod från att kräva tillbaka den lämnade ersättningen men beslutade att återställa de uttagna dagarna.

14. Om Försäkringskassan med stöd av 108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken beslutar om återbetalning av föräldrapenning kan den försäkrade inte, i den mening som avses i 12 kap. 12 §, anses ha tagit ut föräldrapenning under de dagar som kravet på återbetalning avser (jfr HFD 2015 ref. 67). I en sådan situation ska därmed de dagar som Försäkringskassan har beslutat om återbetalning för inte räknas av från det totala antalet dagar som den försäkrade har för föräldrapenning. Till följd av ett sådant återbetalningsbeslut ska Försäkringskassan således korrigera uppgiften i sitt register om uttagna dagar med föräldrapenning.

15. Något stöd för att tidigare uttagna dagar med föräldrapenning kan återställas trots att något beslut om återbetalning av felaktigt lämnad ersättning inte har fattats finns däremot inte i socialförsäkringsbalken eller på något annat håll i rättsordningen. Försäkringskassans beslut om detta saknar således laglig grund.

16. Överklagandet ska därmed avslås.