Kammarrätten värderar intyg från Arbetsförmedlingen

Innehåll

Bakgrund

Försäkringskassan beslutade att en person inte hade rätt till en sjukpenninggrundande inkomst. Inför beslutet hade Försäkringskassan hämtat in data från Arbetsförmedlingen via ett automatiserat system. Enligt informationen var personen avaktualiserad som arbetssökande. Informationen Försäkringskassan fick genom det automatiserade systemet var inte korrekt och felet åtgärdades samma dag det upptäcktes.

Personen fick ett intyg från Arbetsförmedlingen där det framgick att han felaktigt blivit avaktualiserad. Försäkringskassan, och senare även förvaltningsrätten, avfärdade intyget eftersom det inte framstod som sannolikt att det var fråga om ett tekniskt fel vid informationsöverföringen.

Kammarrätten i Stockholm

I Kammarrätten i Stockholm anförde Försäkringskassan att ”det går i princip inte att ändra de förhållanden som varit under en viss tid genom att i efterhand vidta retroaktiva åtgärder, t.ex. från Arbetsförmedlingens sida.”

Kammarrätten konstaterar att personen lämnat in två intyg och båda är undertecknade av olika tjänstemän på Arbetsförmedlingen. I det senare intyget, som undertecknats av en sektionschef, anges vidare att personen i fråga blivit felaktigt avaktualiserad och att informationen som Försäkringskassan fått från Arbetsförmedlingens administrativa IT-system var felaktig.

Kammarrätten ansåg att personen med dessa intyg gjort sannolikt att han varit inskriven och därför anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom och Försäkringskassans beslut och visade målet åter till Försäkringskassan för ny handläggning.