Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

HFD-dom i mål om sekretess

HFD-dom i mål om sekretess

En person har hotat personal arbetandes på en domstol. Hen ville få ut uppgifter om personalen men nekades detta pga personaladministrativ sekretess. Högsta förvaltningsdomstolen;

”Kammarrätten avslog hans begäran med motiveringen att uppgifterna omfattades av personaladministrativ sekretess enligt 39 kap. 3 § första stycket offentlighets-och sekretesslagen (2009:400). Domstolen bedömde att det fanns en konkret hotbild mot kammarrättens anställda mot bakgrund av hur AAagerat i sina kontakter med personalen och de polisanmälningar som gjorts med anledning av detta. Det kunde därmed antas att enskilda bland personalen led allvarligt men om namnet på samtliga anställda lämnades ut.”

https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2020/domar-och-beslut/889-20.pdf