Sjukpenninggrundande inkomst

Den sjukpenninggrundande inkomsten utgör beräkningsunderlag för olika socialförsäkringsförmåner som betalas ut. Hit hör bland annat sjukpenning, föräldrapenning och närståendepenning. Den sjukpenninggrundande inkomsten är den årliga inkomst i pengar som en försäkrad tills vidare kan antas få för eget arbete. Inkomstens storlek påverkar således storleken på en försäkrads sjukpenninggrundande inkomst.

Innehåll

Riksrevisionens rapport

Av dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen kategoriseras vissa som ”arbetssökande med förhinder”. Arbetssökande i denna kategori får ingen hjälp till omställning och skyddar inte heller sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Granskningen visar att Arbetsförmedlingen inte informerar alla som är inskrivna med förhinder, om konsekvenserna för den ekonomiska tryggheten.

Endast 29 procent av dem som skriver in sig på Arbetsförmedlingen efter att ha nekats sjukpenning har haft ett omställningsmöte. Granskningen visar samtidigt att det är oklart vilket värde omställningsmötet, så som det är utformat, tillför den försäkrade. Mötet är ingen garanti för att viktig information når den försäkrade. Riksrevisionen bedömer därför att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bör se över mötesformen i samband med nekad sjukpenning.

Tjugofem dagars tidsfrist

Om man i dag lämnar en period av sjukförsäkring och inte direkt anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan man få sin sjukpenningsgrundande inkomst nedsatt till noll. Regeringen anser detta vara både orimligt och omänskligt. Därför införs nu ett rådrum på 25 dagar där den sjukpenningsgrundande inkomsten är tryggad.

Efter regeringens beslut får nu en försäkrad person, efter en period med sjukpenning, 25 arbetsdagar på sig att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen. Under detta rådrum skyddas den försäkrades SGI.

Rättsfall

RÅ 2010 ref. 37

Regeringsrätten dom den 2010-05-04 i mål nr. 3480-07 Sammanfattning Sjuklön som utgår enligt kollektivavtal på grund av att Försäkringskassan dragit in sjukpenningen har inte ansetts

Läs mer