Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Sjukpenninggrundande inkomst

Sjukpenninggrundande inkomst

En genomgång av aktuella rapporter, remisser och statens utredningar där SGI och ämnet berörs.
Först är Riksrevisionens rapport som tar upp SGI och vad som kan ske vid övergången mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen:

Endast 29 procent av dem som skriver in sig på Arbetsförmedlingen efter att ha nekats sjukpenning har haft ett omställningsmöte. Granskningen visar samtidigt att det är oklart vilket värde omställningsmötet, så som det är utformat, tillför den försäkrade. Mötet är ingen garanti för att viktig information når den försäkrade. Riksrevisionen bedömer därför att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bör se över mötesformen i samband med nekad sjukpenning.

Av dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen kategoriseras vissa som ”arbetssökande med förhinder”. Arbetssökande i denna kategori får ingen hjälp till omställning och skyddar inte heller sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Granskningen visar att Arbetsförmedlingen inte informerar alla som är inskrivna med förhinder, om konsekvenserna för den ekonomiska tryggheten.

Inspektionen för socialförsäkringen

ISF tillstyrker  rekommendationen att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vidareutvecklar sin samverkan för att ge alla individer som kommer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, information om vilka krav de behöver uppfylla för att deras sjukpenninggrundande  inkomst ska vara fortsatt skyddad.

Ändamålsenlig information är viktig för att ge individer den kunskap de behöver för att fatta välgrundade beslut och för att förstå vilka konsekvenser olika val kan få på olika områden. Det torde finnas goda skäl till att informera samtliga individer som lämnar sjukförsäkringen och samtliga som skriver in sig på Arbetsförmedlingen om vikten av att vara aktivt arbetssökande och vilka konsekvenser andra val kan få. Oavsett om de närmast varit sjukskrivna, anställda eller studerande. 

ISF anser inte att utredningens förslag om en automatisk överföring av information helt löser de problem som kan uppstå vid inskrivningstillfället på Arbetsförmedlingen. För att den sjukpenninggrundade inkomsten ska vara skyddad krävs både att individen står till arbetsmarknadens förfogande och att hen gör det i samma omfattning som när hen arbetade.

Tjugofem dagars tidsfrist

Om man i dag lämnar en period av sjukförsäkring och inte direkt anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan man få sin sjukpenningsgrundande inkomst nedsatt till noll. Regeringen anser detta vara både orimligt och omänskligt. Därför införs nu ett rådrum på 25 dagar där den sjukpenningsgrundande inkomsten är tryggad.

Efter regeringens beslut får nu en försäkrad person, efter en period med sjukpenning, 25 arbetsdagar på sig att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen. Under detta rådrum skyddas den försäkrades SGI.

Kammarrättens skäl till bifall i ett mål om SGI

Kammarrätten i Stockholm dom 2013-09-09 i mål nr. 8056-12

Enligt 3 kap. 5 § tredje stycket 3 lagen (1962:381) om allmän försäkring framgår att under tid då den försäkrade deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd eller står till arbetsmarknadens förfogande får SGI:n under vissa förutsättningar inte sänkas. Bestämmelsen i punkt 3 gäller enligt 3 § förordningen (2000:1408) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst bl.a. en försäkrad som är arbetslös och som är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den fastställda SGI:n samt aktivt söker sådant arbete och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.

Den tvistiga frågan i målet är om de anställningar AA haft vid Företaget 1 AB och Företaget 2 AB ger anledning till att höja Försäkringskassans fastställda SGI från och med den xx 2009. Ett beslut om SGI ska baseras på ett antagande om en framtida inkomst. SGI kan endast vara sådan inkomst som den försäkrade kan antas komma att åtnjuta tills vidare av arbete under minst sex månader i följd. I praxis har även anställningar som varit begränsade till kortare perioder än sex månader grundat rätt till SGI om den försäkrade har haft för avsikt att fortsätta arbeta sedan anställningen upphört (jfr bl.a. RÅ 2009 ref. 76 och FÖD 1986:59). Anställningen vid Företaget AB omfattade en period om sex månader. AA avbröt dock anställningen efter drygt en månad. Dagen efter att hon slutade skrev hon in sig hos Arbetsförmedlingen och uppbar aktivitetsstöd fram till att hon började arbeta vid Företaget 2 AB. Kammarrätten finner därför inte skäl att ifrågasätta hennes uppgivna avsikt att arbeta även efter att anställningen upphörde.

När det sedan gäller anställningen vid Företaget två så var den en behovsanställning som pågick under drygt tre månader. AA har uppgett att avsikten var att arbeta där under minst sex månader. Hon har vidare uppgett att hon efter att anställningen upphörde anmälde sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och att hon också varit aktivt arbetssökande. Uppgifterna har inte bestritts av Försäkringskassan. Vid angivna förhållanden finner kammarrätten att hennes SGI ska fastställas med beaktande även av hennes inkomster från Företaget och Företag två. Överklagandet ska således bifallas.