Sjukpenninggrundande inkomst

Innehåll

Centrala bestämmelser

Lagar

Förordningar

Utredningar

Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) utgör beräkningsunderlag för olika arbetsbaserade socialförsäkringsförmåner som betalas ut per dag, bl.a. sjukpenning, föräldrapenning och närståendepenning. SGI är den årliga inkomst i pengar som en försäkrad tills vidare kan antas få för eget arbete. Inkomstens storlek påverkar således storleken på en försäkrads SGI.

Övrigt

Riksrevisionens rapport

Av dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen kategoriseras vissa som ”arbetssökande med förhinder”. Arbetssökande i denna kategori får ingen hjälp till omställning och skyddar inte heller sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Granskningen visar att Arbetsförmedlingen inte informerar alla som är inskrivna med förhinder, om konsekvenserna för den ekonomiska tryggheten.

Endast 29 procent av dem som skriver in sig på Arbetsförmedlingen efter att ha nekats sjukpenning har haft ett omställningsmöte. Granskningen visar samtidigt att det är oklart vilket värde omställningsmötet, så som det är utformat, tillför den försäkrade. Mötet är ingen garanti för att viktig information når den försäkrade. Riksrevisionen bedömer därför att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bör se över mötesformen i samband med nekad sjukpenning.

Inspektionen för socialförsäkringen

ISF tillstyrker  rekommendationen att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vidareutvecklar sin samverkan för att ge alla individer som kommer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, information om vilka krav de behöver uppfylla för att deras sjukpenninggrundande  inkomst ska vara fortsatt skyddad.

Ändamålsenlig information är viktig för att ge individer den kunskap de behöver för att fatta välgrundade beslut och för att förstå vilka konsekvenser olika val kan få på olika områden. Det torde finnas goda skäl till att informera samtliga individer som lämnar sjukförsäkringen och samtliga som skriver in sig på Arbetsförmedlingen om vikten av att vara aktivt arbetssökande och vilka konsekvenser andra val kan få. Oavsett om de närmast varit sjukskrivna, anställda eller studerande. 

ISF anser inte att utredningens förslag om en automatisk överföring av information helt löser de problem som kan uppstå vid inskrivningstillfället på Arbetsförmedlingen. För att den sjukpenninggrundade inkomsten ska vara skyddad krävs både att individen står till arbetsmarknadens förfogande och att hen gör det i samma omfattning som när hen arbetade.

Tjugofem dagars tidsfrist

Om man i dag lämnar en period av sjukförsäkring och inte direkt anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan man få sin sjukpenningsgrundande inkomst nedsatt till noll. Regeringen anser detta vara både orimligt och omänskligt. Därför införs nu ett rådrum på 25 dagar där den sjukpenningsgrundande inkomsten är tryggad.

Efter regeringens beslut får nu en försäkrad person, efter en period med sjukpenning, 25 arbetsdagar på sig att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen. Under detta rådrum skyddas den försäkrades SGI.