Förvaltningsrätten Umeå dom 20190314, mål nr. 705-18

I Försäkringskassans journal den 25 augusti 2017 framgår bl.a. följande (namn och datum är maskerade);

“Läkarintyg för hel arbetsoförmåga för perioden xx – xx har kommit in den xx. Läkarintyget beskriver AA:s diagnoser, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning under den aktuella perioden och Försäkringskassan bedömer att läkarintyget är tillräckligt för bedömning av arbetsförmåga och rätten till sjukpenning.”

Kammarrätten drar då slutsatsen att personen i fråga uppfyller kriterierna och beviljar sjukpenning.