Förvaltningsrätten anser att 6 månaders avstägning för plagiat är en väl avvägd åtgärd

Innehåll

Bakgrund

Högskolan i Borås beslutade den 20 september 2023 att stänga av AA från studier vid högskolan under 24 veckor.  AA yrkar i första hand att beslutet ska upphävas. Hon yrkar i andra hand att tiden för avstängning sätts ned och anför bland annat följande. Hon och hennes samarbetspartner har inte plagierat något arbete. De har arbetat i enlighet med handledarens råd och de har gjort ansträngningar för att göra arbetet unikt och självständigt.

Det är deras egen empiri och har ägnat de senaste 6 månaderna åt att arbeta med examensarbetet. De har noga planerat och genomfört intervjuer med människor inom området och har ägnat många timmar åt forskning och analys. Det är oerhört känslosamt och betungande att tänka att allt detta hårda arbete och de insikter de har samlat kan komma att kastas bort. Det är en tung börda för dem och deras framtid att få deras arbete bedömt som plagiat.

Handledaren har skickat det tidigare examensarbetet till dem och han har aldrig påpekat att deras arbete skulle likna det andra examensarbetet. Handledaren har kontinuerligt uppmuntrat och stöttat dem genom hela forskningsprocessen och det har fått dem att tro att arbetet har varit i linje med förväntningarna och att det har följt akademiska normer. De har inte fått någon indikation på att det har några problem med kvalitén på deras arbete. De har inte medvetet brutit några regler och de har arbetat i god tro. Om det ändå anses att något fel har begåtts bör avstängningsperioden kortas ner betydligt. Avstängningstiden är alltför hård och inte rättvis.

Högskolan anser att överklagandet ska avslås och anför b.la. följande. Avstängningstiden på 24 veckor är väl avvägd med hänsyn till att det rör sig om en upprepad disciplinär förseelse samt med beaktande av allvarligheten av den nu begångna disciplinära förseelsen.

Skälen för avgörandet

Gällande regler

Enligt 10 kap. 1 § 1 högskoleförordningen (1993:100) får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. I 2 § samma kapitel anges att de disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan.

Beslutet ska avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Av prop. 1981/82:193 framgår att vid synnerligen grova fall såsom plagierande av uppsats eller upprepade förseelser kan längre avstängningsperioder än tre månader behövas för att vara tillräckligt avskräckande (jfr a. prop. s. 7).

En disciplinär åtgärd i form av avstängning utgör ett allvarligt ingrepp mot de enskilde studenten. För att ett beslut om avstängning ska få meddelas krävs därför att det av utredningen klart framgår att studenten i fråga har gjort sig skyldig till den påtalade förseelsen (jfr rättsfallet RÅ 1996 ref. 15). I detta får anses ligga ett krav på att studenten måste ha varit medveten om att den aktuella handlingen var otillåten för att ett beslut om avstängning ska få meddelas (jfr rättsfallet RÅ 2010 ref. 6).

Förvaltningsrättens bedömning

Bakgrunden till disciplinanmälan framgår i sin helhet av det överklagade beslutet, se bilaga 1. I utredningen anges bland annat följande. AAs och hennes samarbetspartners uppsats uppvisar mycket stora likheter med en annan uppsats. Likheterna avser bland annat titeln på uppsatsen, sammanfattningen samt innehållsförteckningen, inledning med bland annat problematisering och referensram med i stort sett identiska rubriker.

Metoden skiljer sig åt något mer men uppvisar ändå besvärande likheter i form av bland annat val av respondenter, genomförande och antalet genomförda intervjuer. Vidare framgår att resultatdelen skiljer sig åt något innehållsmässigt men är identisk på rubriknivå. Analys och diskussionsdelen skiljer sig åt något innehållsmässigt men är i det närmaste identisk på rubriknivå. Slutsatserna i uppsatserna är likartade.

Många av referenserna är samma i de båda uppsatserna. Bedömningen är att uppsatserna överensstämmer med varandra till mycket stor del och likheten bedöms vara 80 procent. Mot bakgrund av vad som framkommit i målet anser förvaltningsrätten att det är klarlagt att AAs handlande utgör ett försök till vilseledande i den mening som avses i 10 kap. 1 § högskoleförordningen. Det finns därmed grund för disciplinpåföljd.

Högskolan har beslutat om en avstängningstid om 24 veckor. Av utredningen framgår att AA har varit föremål för en plagiatanmälan under år 2020 och har blivit avstängd under tre veckor. Mot bakgrund av vad som framkommit i målet, och med hänsyn till att det handlar om en upprepad och allvarliga förseelse av samma art, bedömer förvaltningsrätten i likhet med högskolan att en avstängningstid om 24 veckor är väl avvägd.

Vad AA har anfört föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därmed avslås.

Förvaltningsrätten i Jönköping dom den 2023-11-06 i mål nr 4349-23.