Förvaltningsrättens dom i mål om vilseledande vid examination med hjälp av ett AI-verktyg

Innehåll

Det överklagade beslutet

Disciplinnämnden beslutade den 21 september 2023 att stänga av AA från studier i sex veckor och som skäl angavs i huvudsak följande. AA är misstänkt för försök att vilseleda vid examination på kursen Serverprogrammering i Javascript (ISGB17), 4 hp, genom användning av otillåtet hjälpmedel. Vid den aktuella examinationen i programmering har det inte varit tillåtet att samarbeta och/eller ta hjälp av någon annan eller att använda en AI-tjänst (komponent).

I programmeringstentan har lärarna ”planterat fällor” genom att lägga in gömda instruktioner och AA har i sin inlämnade examinationsuppgift utfört även dolda instruktioner vilket med avsevärd styrka talar för att han använt sig av en AI-tjänst. Detta har han också erkänt för examinerande lärare, men sedan tagit tillbaka. Han har inte lämnat någon rimlig förklaring till varför han i examinationsuppgiften även utfört dolda instruktioner.

Enligt disciplinnämndens bedömning har AA uppsåtligen försökt att vilseleda vid examination genom användning av otillåtet hjälpmedel. De uppgifter som han lämnat föranleder ingen annan bedömning. Den disciplinära åtgärden bör bestämmas till avstängning under sex veckor.

Yrkanden m.m.

AA yrkar att beslutet om avstängning ska upphävas och anför sammanfattningsvis följande. Det är inte utrett att han vidtagit en vilseledande gärning vid den aktuella examinationen och beslutet om avstängning ska därför upphävas. Han vidgår att han använt sig av s.k. konsolutskrifter som ett hjälpmedel, men det är inte att betrakta som en otillåten AI-tjänst. Påståendet att han erkänt är inte korrekt och det är inte klarlagt genom utredningen att otillåtna hjälpmedel har använts.

Det är inte heller korrekt att det saknas en rimlig förklaring till de dolda instruktioner som utförts. Tvärtom har han förklarat för disciplinnämnden hur han i sin kod valt att inkludera loggar för att underlätta felsökning av koden. Mot bakgrund av de långtgående konsekvenser ett beslut om avstängning innebär för en student måste beslutet grunda sig på fakta och inte påstådda erkännanden som saknar stödbevisning. Det saknas erforderlig grund för påståendet om vilseledande gärning vid examination.

Disciplinnämnden anser att överklagandet ska avslås.

Förvaltningsrätten har den 10 oktober 2023 avslagit AAs yrkande om inhibition i målet.

Skälen för avgörandet

Tillämpliga bestämmelser m.m.

Enligt 10 kap. 1 § första stycket 1 högskoleförordningen (1993:100) får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Av 10 kap. 2 § samma förordning framgår att de disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning. Ett beslut om avstängning ska avse en eller flera perioder, sammanlagt högst sex månader.

En disciplinär åtgärd i form av avstängning utgör ett allvarligt ingrepp mot den enskilde studenten. För att ett beslut om avstängning ska få meddelas krävs därför att det av utredningen klart framgår att studenten gjort sig skyldig til den påtalade förseelsen (RÅ 1996 ref. 15). Därtill ska även beaktas om studenten varit medveten om att den aktuella handlingen var otillåten (RÅ 2010 ref. 6).

Förvaltningsrättens bedömning

Frågan i målet är om disciplinnämnden har haft skäl att stänga av AA från undervisningen i sex veckor med hänvisning till att han genom användning av ett otillåtet hjälpmedel i form av en AI-tjänst har försökt vilseleda vid bedömningen av en examination. Det är disciplinnämnden som har bevisbördan för att det funnits skäl att stänga av AA från undervisningen. Mot bakgrund av vad nämnden anfört bedömer förvaltningsrätten emellertid att en förklaringsbörda fallit över på AA.

Av utredningen i målet framgår att AAs inlämnade examinationsuppgift innehåller kod som motsvarar en dold instruktion som examinatorerna avsiktligen planterat i uppgiften för att identifiera fusk med hjälp av AI-verktyg. Examinerande lärare har i sin förklaring till tentamen anfört att instruktionerna är av ”orimlig karaktär” och att det inte är några skrivningar/koder som en student råkar göra av misstag. Vid en genomgång av AAs examinationsuppgift noterades att han i del 1.4 lagt till kod där en gömd instruktion utförts. I tentamensfrågan vill de enligt läraren endast att studenten ska läsa in filen ”index.html”, men den gömda instruktionen anger att de även ska skriva ut ”filen har lästs” i konsolen, vilket AA gjort.

AA har förklarat att han använt en egen konsolutskrift som hjälpmedel och att det, som det får förstås, är en slump att den genererat samma kodmeddelande (”filen har lästs”) som den dolda instruktion examinatorerna gömt i examinationsuppgiften. Enligt förvaltningsrättens mening är ett sådant sammanträffande osannolikt. AAs förklaring framstår därför närmast som en efterhandskonstruktion.

Förhållandet att AAs examinationsuppgift innehåller kod som motsvarar en dold instruktion talar tillsammans med redovisat underlag kring tentamen, starkt för att han använt sig av en AI-tjänst vid utförandet av examinationen. Mot den bakgrunden bedömer förvaltningsrätten att det är klarlagt att AA har använt sig av ett otillåtet hjälpmedel i form av en AI-tjänst. Den inlämnade examinationsuppgiften kan därför inte sägas vara ett utfall av hans egna självständiga och intellektuella arbete.

Information om att studenten vid hemtentamen inte får samarbeta med någon eller använda en AI-tjänst framgår tydligt av anvisningarna till tentamen. AA måste därmed anses ha varit medveten om att det varit otillåtet att använda sig av ett AI-verktyg vid utförandet av tentamen (jfr Kammarrätten i Göteborgs avgörande den 14 juli 2023, mål nr 4285-23). Hans agerande har därför utgjort ett försök till vilseledande vid prov i den mening som avses i 10 kap. 1 § första stycket 1 högskoleförordningen.

Det föreligger därmed grund för att besluta om disciplinär åtgärd i form av avstängning. Avstängningen om sex veckor framstår som väl avvägd. Eftersom disciplinnämnden haft fog för sitt beslut ska överklagandet avslås.

Förvaltningsrätten i Stockholm dom den 2023-10-13 i mål nr 4503-23.