Förvaltningsrätten i Göteborg dom i mål där student använt ChatGPT

Innehåll

Avstängning av student som använt ChatGPT

Disciplinnämnden vid Göteborgs universitet (disciplinnämnden) beslutade att stänga av AA från utbildning vid Göteborgs universitet under en tid av sex veckor under tiden den 13 december 2023–23 januari 2024. Beslutet motiverades i huvudsak enligt följande.

AA har vidgått att hon har använt sig av ChatGPT för att korrigera sina texter och att hon har underlåtit att kontrollera innehållet i texterna innan hon lämnade in dem. Detta får även stöd av utredningen i ärendet i övrigt. Det anses därför klart framgå att inlämningsuppgifterna innehåller text som i inte oväsentliga delar har skrivits av ChatGPT.

Det kan vidare konstateras att AA inte har bearbetat den AI-genererade texten på ett sådant sätt att inlämningsuppgifterna kan anses utgöra hennes egna självständiga och intellektuella arbeten. Hon har före inlämningarna fått information om gällande regler för akademiskt skrivande. Hon måste därför ha varit medveten om att hennes tillvägagångssätt inte var tillåtet.

Mot bakgrund av utredningen i ärendet bedöms det klart framgå att AA, genom att använda ett generativt AI-verktyg för att skapa delar av uppgifterna, har försökt vilseleda vid examination. Den förklaring hon har lämnat om syftet med att använda verktyget föranleder ingen annan bedömning. Hon har därmed gjort sig skyldig till en disciplinär förseelse enligt högskoleförordningen. Ingen annan disciplinär åtgärd än avstängning från utbildningen kan komma i fråga och sex veckor är en väl avvägd avstängningstid.

Yrkanden

AA yrkar att beslut ska upphävas, alternativt att hon ska tilldelas en varning. Hon anför i huvudsak följande. Hon blev avstängd från sina studier, eftersom hon använde ChatGPT som hjälp för att korrigera grammatiken i hennes text. Hon har inte svenska som modersmål, varför hon ville vara säker på att grammatiken var korrekt.

Hon var inte tillräckligt noggrann när hon läste igenom texten innan hon skickade in den och upptäckte inte att ChatGPT hade skrivit några extra stycken i texten, inklusive citat. Om hon hade varit mer noggrann, hade denna situation aldrig uppstått. Vid disciplinnämndens möte var två ledamöter skiljaktiga.

Vid det första mötet med institutionen när misstanken om eventuellt vilseledande togs upp påpekade den ansvariga att man kan använda AI för hjälp när det gäller stavfel och grammatik fastän frågan är komplicerad då AI kan ändra i texten utan att man lägger märke till det. Det är detta som hon har råkat ut för. Hon har varit omedveten och inte tillräckligt noggrann, men har absolut inte haft en tanke på att vilseleda.

Skälen för förvaltningsrättens avgörande

Tillämpliga bestämmelser

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas (10 kap. 1 § första stycket 1 högskoleförordningen). De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet ska avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. (10 kap. 2 § högskoleförordningen).

Förvaltningsrättens bedömning

Frågan i målet är om disciplinnämnden har haft skäl för sitt beslut att stänga av AA från utbildningen under sex veckor. En avstängning är ett allvarligt ingrepp mot den enskilde studenten. Det krävs därför att det av utredningen klart framgår att studenten gjort sig skyldig till den påtalade förseelsen för att ett beslut om avstängning ska få meddelas (RÅ 1996 ref. 15).

I praxis har även beaktats om studenten har varit medveten om att agerandet har varit otillåtet. Studenter har dock samtidigt ett ansvar för att ta reda på vilka regler som gäller inför en examination (RÅ 2010 ref. 6). Det ligger i sakens natur att den enskilde studenten vid en inlämningsuppgift som den i målet aktuella uppgiften ska genomföra ett eget självständigt och intellektuellt arbete för att det ska kunna sägas att studenten genomfört uppgiften.

Det är således inte tillåtet med regelrätta plagiat eller att överlåta till någon annan att genomföra uppgifter – detta gäller självklart även ett förfarande där ett s.k. AI-verktyg genomför uppgiften utan att studenten därefter bearbetar produkten i sådan omfattning att det blir fråga om ett eget självständigt och intellektuellt arbete.

AA har medgett att hon har använt sig av ChatGPT, men menar att det varit för att få hjälp för att korrigera grammatiken i hennes text. Hon uppger vidare att hon efteråt inte märkt att ChatGPT har lagt in extra stycken i hennes text. Rättande lärare har uppgett att man bland annat noterat att språket i texterna har varit av olika karaktär och att referenserna i vissa delar är andra än de som tillhör uppgifterna.

Av utredningen i målet framgår att studenterna vid muntlig genomgång har fått information om att AI-genererade texter inte är tillåtna och att studenterna självständigt ska författa sin text. Av handlingarna i målet framgår att institutionen även i tidigare kurs talat om för studenterna att AI-genererade texter inte är att skriva egenhändigt.

Av utredningen framgår även att AA har uppgett att hon visste att det inte är tillåtet att använda ChatGPT. Förvaltningsrätten anser att det klart framgår att AA har använt ett s.k. AI-verktyg på sådant sätt och i sådan omfattning att de inlämnade kursuppgifterna inte kan sägas vara ett utfall av hennes egna självständiga och intellektuella arbete.

AA har anfört att hon inte har haft något syfte att vilseleda, utan att det varit en följd av oaktsamhet i användandet av ChatGPT. Det står klart att hon varit medveten om att det inte var tillåtet att använda ChatGPT. Under sådana förhållanden anser förvaltningsrätten att AAs agerande får anses utgöra ett försök att vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas.

Det finns därmed fog för beslutet att vidta en disciplinär påföljd. Förvaltningsrätten delar disciplinnämndens bedömning att någon annan påföljd än avstängning inte kan komma i fråga och att en avstängning om sex veckor är en väl avvägd påföljd. Vad AA har anfört i övrigt medför inte någon annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

Förvaltningsrätten i Göteborg dom den 2024-01-03 i mål nr 14567-23.