Förvaltningsrättens dom i mål om avstängning av student för vilseledande vid examination med ChatGPT

Innehåll

Bakgrund

Genom det överklagade beslutet bestämde Disciplinnämnden vid Göteborgs Universitet (disciplinnämnden) att stänga av AA från utbildning vid universitetet i sex veckor från och med den 28 augusti till och med den 8 oktober 2023.

Som skäl för beslutet angav disciplinnämnden bl.a. att AA försökt vilseleda vid examination genom att överlåta skapandet av delar av sin inlämning till ett s.k. AI-verktyg.

Yrkanden m.m.

AA yrkar i första hand att avstängningen upphävs, i andra hand att avstängningstiden sätts ned. Han anför bl.a. följande. Han är medveten om att några av de angivna källorna är fel. Han använde ChatGPT till att göra efterforskningar om källmaterial till hemtentamen och borde ha kontrollerat källhänvisningarna mer noggrant.

Misstaget borde leda till sämre betyg, inte sex veckors avstängning. Disciplinnämnden har inte visat att det klart framgår att han försökt vilseleda vid examination.

 Disciplinnämnden anser att överklagandet ska avslås.

Skälen för förvaltningsrättens avgörande

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas (10 kap. 1 § första stycket 1 högskoleförordningen).

De disciplinära åtgärderna som får vidtas är varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader (10 kap. 2 § högskoleförordningen).

En avstängning är ett allvarligt ingrepp mot den enskilde studenten. Det krävs därför att det av utredningen klart framgår att studenten gjort sig skyldig till den påtalade förseelsen för att ett beslut om avstängning ska få meddelas (jfr RÅ 1996 ref. 15). Vid bedömningen ska även beaktas om studenten varit medveten om att agerandet varit otillåtet (RÅ 2010 ref. 6).

Det ligger i sakens natur att den enskilde studenten vid en inlämningsuppgift som den i målet aktuella uppgiften ska genomföra ett eget självständigt och intellektuellt arbete för att det ska kunna sägas att studenten genomfört uppgiften. Det är således inte tillåtet med regelrätta plagiat eller att överlåta till någon annan att genomföra uppgifter – detta gäller självklart även ett förfarande där ett s.k. AI-verktyg genomför uppgiften utan att studenten därefter bearbetar produkten i sådan omfattning att det blir fråga om ett eget självständigt och intellektuellt arbete.

Frågan i målet är således om AA försökt vilseleda vid examination genom att låta ett AI-verktyg utföra inlämningsuppgiften – utan att han därefter bearbetar produkten i sådan omfattning att det blir fråga om ett eget självständigt och intellektuellt arbete.

Disciplinnämnden har uppmärksammat 16 felaktiga referenser i AAs svar på den aktuella hemtentamen. Med hänsyn till examinationens storlek anser förvaltningsrätten att det är frågan om ett anmärkningsvärt stort antal felaktigheter. AA har själv medgivit att han använt ett s.k. AI-verktyg för att efterforska källmaterial – att han då angivit felaktiga källhänvisningar visar med tydlighet att han inte kontrollerat källorna på ett sådant sätt att det varit fråga om ett eget självständigt och intellektuellt arbete.

Enligt förvaltningsrättens mening är det således klarlagt att AA använt ett s.k. AI-verktyg på sådant sätt och i sådan omfattning att den inlämnade examinationsuppgiften inte kan sägas vara ett utfall av hans egna självständiga och intellektuella arbete. Han har därför försökt vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Någon annan påföljd än avstängning kan inte komma i fråga.

Förvaltningsrätten delar disciplinnämndens bedömning att en avstängning om sex veckor är en väl avvägd påföljd. Vad AA anfört i övrigt medför inte en annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

Förvaltningsrätten i Göteborg dom den 2023-07-14 i mål nr 7444-23