Kammarrätten beviljar personlig assistans enligt LSS

I den medicinska utredningen uppges att kvinnan inte kan stå eller gå upprätt och endast sitta korta stunder. Vid förflyttning inomhus kryper hon på golvet och utomhus skjutsas hon i liggrullstol. Hon har således omfattande funktionsnedsättningar.

Innehåll

Förvaltningsrätten i Malmö

Bakgrund

Funktionsstödsnämnden i Malmö kommun (nämnden) har genom det överklagade beslutet avslagit AAs ansökan om insatsen personlig assistans enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Som skäl för beslutet angavs i huvudsak följande. AA omfattas av personkretsen 1 § 3 LSS. Då hennes behov av hjälp med de grundläggande behoven bedöms uppgå till 6 timmar och 4 minuter per vecka är behovet av en så ringa omfattning att det inte ger rätt till personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Yrkande och inställning

AA överklagar beslutet och yrkar i första hand att förvaltningsrätten fastställer att hon har rätt till insatsen personlig assistans och i andra hand visar målet åter till funktionsstödsnämnden för ny bedömning av rätten till personlig assistans. Hon anför bland annat följande till stöd för sin talan.

Hon kan inte vara behjälplig vid duschmomentet på det sätt som nämnden har beskrivit. Nämnden har inte tagit hänsyn till alla moment där hon är i behov av handgriplig hjälp i samband med toalettbesök. De har överhuvudtaget inte beaktat hennes behov av hjälp med förflyttningar och att resa sig, inte heller de komplikationer som finns vad gäller rengöring. Hennes besvär med talgkörtlar har varat i 15 år och borde bedömas som varaktigt.

Tiden för att borsta tänderna blir längre än rekommendationerna dels eftersom hon inte utför det själv, dels eftersom det är svårt att komma åt och rengöra ordentligt. Behovet av att klippa naglar ska räknas som ett grundläggande behov då det görs i rengörande syfte. Hon är inte behjälplig vid på- och avklädning på det sätt som nämnden beskrivit.

Den metod som hon använder sig av för att kunna äta gör att hon endast får i sig i snitt två måltider per dag. Hon får inte i sig den näring hon behöver. De medicinska underlagen visar att hon har ett omfattande behov av hjälp med sina grundläggande behov, och av de uppgifter som framkommit bör det stå klart att hennes hjälpbehov är av en sådan omfattning och karaktär att hon är berättigad insatsen personlig assistans. Till överklagandet bifogas läkarintyg utfärdat den 8 november 2021.

Funktionsstödsnämnden vidhåller den bedömning som framgår av det överklagade beslutet. Av det nyinkomna läkarintyget framgår inte att de försämringar som beskrivs har uppkommit innan AA fyllt 65 år.

Skälen för avgörandet

Den 1 januari 2023 har bestämmelsen i 9 a § LSS fått en ny lydelse. Av övergångsbestämmelserna framgår att äldre bestämmelser fortfarande gäller för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet. Eftersom målet gäller personlig assistans för tid före ikraftträdandet tillämpar förvaltningsrätten äldre bestämmelser (jfr. Kammarrätten i Jönköpings dom den 9 februari 2023 i mål nr 120-22).

Av 7 § LSS framgår att de som tillhör personkretsen enligt 1 § samma lag har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. En av insatserna enligt 9 § är biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.

Enligt 9 a § LSS avses med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med andning, sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).

Någon bestämd undre tidsgräns för de grundläggande behoven finns inte för rätten till personlig assistans. Det är samtidigt uppenbart att någon som bara i mycket begränsad omfattning har behov av hjälp med något av de grundläggande behoven inte utan vidare kan anses berättigad till personlig assistans.

Även om själva tidsåtgången inte är påfallande stor måste dock en samlad bedömning göras bland annat med hänsyn tagen till om det stöd som behövs är av mycket privat eller integritetskänslig karaktär eller om det förutsätter någon specifik kompetens. Både kvantitativa som kvalitativa aspekter måste beaktas och även hur ofta hjälpen behövs framstår som en viktig faktor (se RÅ 2009 ref. 57 och HFD 2018 ref. 13).

Förvaltningsrättens bedömning

Frågan i målet är om AAs behov av hjälp med grundläggande behov är av sådan karaktär och omfattning att hon har rätt till insatsen personlig assistans enligt LSS. Det är AA som ska visa att hon har rätt till den sökta insatsen. Funktionsstödsnämnden har beräknat AAs behov av hjälp vid duschmomentet till 15 minuter per tillfälle, sju dagar i veckan.

Förvaltningsrätten anser inte att det genom överklagandet har inkommit uppgifter eller underlag som ger skäl att frångå den bedömningen.

Nämnden har vidare anfört att det av utredningen framkommer att AA är i behov av omfattande hjälp för att klara toalettbesök, och att antalet besök om sju tillfällen per dag är rimligt, men att besöken inte bedöms vara av den omfattande karaktär som framgår av ansökan. Hjälpbehovet med av- och påklädning, torkning och rengöring beräknas till tre minuter per tillfälle.

AA har anfört att hon på grund av vissa fysiska besvär behöver extra tid för avtvättning vid toalettbesök. Av den medicinska utredning som finns i målet framgår emellertid inte att hon har besvär i den omfattning som hon har beskrivit. Mot bakgrund av detta får den av nämnden beräknade

tiden om 21 minuter per dag för hjälp vid toalettbesök anses rimlig.

Det behov som AA har av rengöring av talgkörtlar har av nämnden inte beaktats som ett grundläggande behov. Nämnden har bland annat anfört att det inte framgår att tillståndet är varaktigt. Förvaltningsrätten i Malmö har i dom den 28 januari 2021 (mål nr 161–20) bedömt att AAs behöv av hjälp med detta moment är att anse som ett grundläggande behov och ska beräknas till en omfattning om 10 minuter per vecka. Det finns inte skäl att göra en annan bedömning i förevarande mål.

Funktionsstödsnämnden har inte beräknat någon tid för klippning av naglar då det inte bedöms utgöra ett grundläggande behov i lagens mening. Förvaltningsrätten anser att grundläggande nagelvård är en åtgärd som syftar till att hålla människokroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen, (se HFD 2019 ref. 56). Viss tid för detta bör därmed beaktas.

I övrigt instämmer förvaltningsrätten i den bedömning och beräkning som nämnden har gjort av AAs behov av hjälp med de grundläggande behoven. Oaktat att viss ytterligare tid bör läggas till beräkningen för nagelklippning och tömning av talgkörtlar anser förvaltningsrätten att AAs behov av hjälp med de grundläggande behoven inte är av sådan karaktär och omfattning att hon är berättigad till insatsen personlig assistans.

Överklagandet ska därmed avslås.

Kammarrätten i Göteborg

Yrkanden med mera

AA yrkar att hon ska beviljas rätt till personlig assistans i enlighet med ansökan eller i den omfattning kammarrätten anser vara skälig. Hon yrkar i andra hand att kammarrätten fastställer att hon har rätt till insatsen personlig assistans. Hon anför följande.

Under de senaste åren har hon försämrats med ökad smärta, minskad funktionsnivå och ökad minnesstörning. Hennes hjälpbehov gör med hänsyn till deras art och karaktär att hon bör ha rätt till personlig assistansredan efter underinstansernas prövning.

Det bör dock beviljas ytterligare tid för hjälpbehoven eftersom beviljad tid är för snålt tilltagen avseende flera moment, såsom dusch och toalettbesök. Hon bör även beviljas tid för bland annat hjälp med att föra mat till munnen eftersom det är att betrakta som ett grundläggande behov.

Funktionsstödsnämnden i Malmö kommun anser att överklagandet ska avslås och anför följande.

AA har hjälpbehov med personlig hygien som är av privat och känsligt slag. Hjälp med toalettbesök uppkommer flera gånger dagligen men tidsåtgången för dessa är förhållandevis liten. Det dagliga hjälpbehovet i övrigt består av hjälp med dusch och viss på- och avklädning. Hon kan kommunicera muntligt och har en god förmåga att framföra sitt behov av hjälp.

De anpassningar som behöver göras med hänsyn till diagnosen sensorisk hyperreaktivitet bedöms kunna tillgodoses utan specifik kompetens. AAs kognitiva nedsättning har inte bedömts som en begåvningsmässig nedsättning. Det finns ingenting i utredningen som tyder på att hjälpbehovet är av sådant slag att det krävs en specifik kompetens som gör att det endast bör vara ett fåtal personer som utför hjälpen. Funktionsstödsnämnden vidhåller därför sitt beslut.

Skälen för kammarrättens avgörande

Frågan i målet är om AAs behov av hjälp med de grundläggande behoven är av sådan karaktär och omfattning att hon är berättigad till insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

AA har bland annat Ehlers Danlos syndrom och svår värk. I den medicinska utredningen uppges att hon inte kan stå eller gå upprätt och endast sitta korta stunder. Vid förflyttning inomhus kryper hon på golvet och utomhus skjutsas hon i liggrullstol. Hon förmår endast i begränsad omfattning att vara delaktig i moment avseende bland annat skötsel av sin person och den egna bostaden. Hon har således omfattande funktionsnedsättningar.

Till följd av sina funktionsnedsättningar har AA ett stort behov av stöd och hjälp av annan person inom samtliga livsområden som inbegriper fysisk funktionsförmåga. Med hänsyn till vad som kommit fram i utredningen om hennes funktionsnedsättningar och det därav föranledda omfattande hjälpbehovet finner kammarrätten vid en skälighetsbedömning att AA får anses ha behov av stöd och hjälp av annan vid toalettbesök och tandborstning i enlighet med vad hon redovisat i sin ansökan till nämnden och vid dusch med 30 minuter per tillfälle mot beviljade 15 minuter.

Kammarrätten ansluter sig till underinstansernas bedömning när det gäller övriga grundläggande behov. AAs behov av stöd och hjälp med de grundläggande behoven uppgår därför till 8 timmar 30 minuter utöver vad underinstanserna kommit fram till eller sammanlagt 14 timmar och 44 minuter per vecka vartill kommer av förvaltningsrätten beviljad ospecificerad tid för nagelklippning.

Redan omfattningen av hennes behov av hjälp med de grundläggande behoven innebär att hon är berättigad till insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 LSS. Därtill kommer att en del av hjälpbehovet omfattar dagliga insatser som är att betrakta som särskilt integritetskänsliga.

Nämnden har som första instans att pröva omfattningen av AAs behov av insatsen personlig assistans för övriga behov. Därvid ska nämnden även beakta det av förvaltningsrätten som grundläggande behov godtagna men ej tidsatta momentet nagelklippning.

Kammarrätten i Göteborg dom den 2023-09-04 i mål nr 2772-23