Kammarrätten – rättegångsfel i förvaltningsrätten när muntlig förhandlig avslogs

Innehåll

Kammarrätten i Sundsvall

Yrkanden m.m.

AA yrkar att social- och omsorgsnämndens beslut upphävs. Han yrkar även att kammarrätten ska hålla muntlig förhandling samt höra de vittnen som han begärde skulle höras i förvaltningsrätten. Han anför bl.a. att han har rätt till muntlig förhandling, vilket förvaltningsrätten avslog.

Skälen för kammarrättens avgörande

Kammarrätten anser att det finns skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande.

Av 9 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, framgår att förvaltningsrätten ska hålla muntlig förhandling om en enskild part begär det och det inte är uppenbart obehövligt.

I förarbetena till bestämmelsen anges att en muntlig förhandling kan vara uppenbart obehövlig i mål som endast rör frågor av teknisk art eller rättsfrågor, om dessa frågor lämpligare kan belysas genom skriftväxling. Det bör dock beaktas att den enskilde genom en muntlig förhandling kan få en bättre förståelse för det kommande avgörandet. En annan situation när det kan vara uppenbart obehövligt att hålla muntlig förhandling är om en sådan förhandling begärs i rent obstruktionssyfte eller för att förhala målets handläggning (prop. 2017/18:279 s. 55).

Förvaltningsrätten avslog AAs begäran om muntlig förhandling med motiveringen att det var uppenbart obehövligt och att målet, såvitt hitintills kommit fram, kunde bli så utrett som dess beskaffenhet kräver genom skriftlig handläggning.

Förvaltningsrätten har i sitt slutliga avgörande prövat om nämndens beslut om förändrad verkställighet av insatsen bostad med särskild servicetillförsäkrar AA goda levnadsvillkor. Kammarrätten konstaterar att det inte rör sig om en fråga av teknisk art eller en ren rättsfråga. Det har inte heller av annat skäl varit uppenbart obehövligt att hålla muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten borde därför inte ha avslagit begäran.

Handläggningen i förvaltningsrätten bedöms mot denna bakgrund ha varit behäftad med sådant rättegångsfel att förvaltningsrättens dom ska undanröjas och målet visas åter till förvaltningsrätten för ny handläggning. Vid denna utgång föranleder yrkandet om muntlig förhandling i kammarrätten ingen åtgärd.

Kammarrätten i Sundsvall beslut den 2023-01-27 i mål nr 64-23