Förvaltningsrättens dom om avstängning för fusk med ChatGPT vid examination

Innehåll

Yrkanden m.m.

Linnéuniversitetet beslutade att stänga av AA i två veckor från den 28 augusti
till den 10 september 2023. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. AA
har använt ett otillåtet hjälpmedel i en skriftlig inlämningsuppgift och har försökt att vilseleda i den mening som avses i högskoleförordningen.

Utredningen visar att den artikel som han baserar sitt inlämnade arbete på inte går att hitta. Han har inte inkommit med en korrekt länk eller skärmdump av artikeln. I inlämningsuppgiften refereras till ytterligare en artikel som inte går att hitta. Hans text är även testad i en så kallad AI-identifierare för att avgöra om den är skriven av artificiell intelligens (AI) eller en människa.

Utslaget ger en indikation på 83-95 procents sannolikhet att texten är skriven av AI. Allt användande av ChatGPT ska redovisas i den inlämnande uppgiften. Inom ramen för kursen har studenterna också fått information om referenshantering och plagiering. AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Skulle han ha använt både en felaktig källa och AI som fusk borde uppgiften vara så pass bra att den är godkänd. Han har inte fuskat. Han har likt sina klasskamrater tagit en källa från ett godkänt förslag från deras lärare. Den artikeln han valde blev nedtagen.

Han kan acceptera en varning men en avstängning för någonting som han inte har gjort är ett för hårt straff. Linnéuniversitetet anser att överklagandet ska avslås.

Skälen för avgörandet

Enligt 10 kap. 1 § första stycket 1 högskoleförordningen får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas.

Enligt 10 kap. 2 § högskoleförordningen är de disciplinära åtgärderna varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom högskolan.

En avstängning är ett allvarligt ingrepp mot den enskilde studenten. Det krävs därför att det av utredningen klart framgår att studenten gjort sig skyldig till den påtalade förseelsen för att ett beslut om avstängning ska få meddelas (jfr RÅ 1996 ref. 15). Vid bedömningen ska även beaktas om studenten varit medveten om att agerandet varit otillåtet (RÅ 2010 ref. 6).

Förvaltningsrättens bedömning

Frågan i målet är om AA har gjort sig skyldig till ett försök till vilseledning. Då en avstängning är ett allvarligt ingrepp för den enskilde ska bevisbördan som huvudregel ligga på Linnéuniversitetet. Om utredningen starkt talar för en omständighet kan dock AA ha en förklaringsbörda.

Linnéuniversitet har gjort gällande att AA ska ha hänvisat till två olika artiklar som vid kontroll inte har kunnat återfinnas eller nås via de länkar som han har tillhandahållit. AA har visserligen invänt att det kan vara så att artiklarna senare har tagits ned, men har inte presenterat något bevis för det.

Det framstår också i förvaltningsrättens mening som osannolikt att det förhåller sig på det sätt som AA uppger då det till synes inte finns något bevis i övrigt för att de två artiklarna överhuvudtaget ska ha existerat. Vidare framgår det av utredningen att texten vid granskning i en så kallad AI-identifierare bedömts med hög grad av sannolikhet varit utformad av en AI.

Det framstår därför som sannolikt att han har använt sig av en AI i den nu aktuella uppgiften för att formulera svaren. Den omständigheten att artiklarna inte har gått att återfinna är också i sig ett tecken som skulle kunna tyda på att en AI har hittat på källhänvisningarna.

Förvaltningsrätten anser visserligen inte att användandet av en AI i sig nödvändigtvis behöver vara en form av vilseledande. I det nu aktuella målet framgår det dock att studenterna fått information att användande av ChatGPT, som är en form av AI, ska anges i samband med inlämningsuppgifter. De har även i övrigt fått information om akademisk redlighet och otillåtna hjälpmedel. AA har inte angett att hans inlämningsuppgift varit författad med hjälp av AI. Förvaltningsrätten anser därför att han har försökt att vilseleda och han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd.

Förvaltningsrätten delar Linnéuniversitets bedömning om att endast en avstängning kan komma i fråga och att två veckors avstängning får anses vara en väl avvägd åtgärd. Vad AA anför i övrigt föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

Förvaltningsrätten i Växjö dom den 2023-06-20 i mål nr 1998-23