Arbetsförmedlingens fel ej ”särskilda skäl” att godkänna aktivitetsstöd

En kvinna yrkade att hon skulle beviljas aktivitetsstöd för en viss period eftersom hon gjort allt som går att göra rätt i situationen. Hon kunde inte söka aktivitetsstöd under rätt tidsperiod, eftersom hon var avskriven av Arbetsförmedlingen på felaktiga grunder.

Innehåll

Bakgrund

Försäkringskassan

Som anledning till avslagsbeslutet skriver Försäkringskassan enligt följande. De inte fått information från Arbetsförmedlingen om att kvinnan. Därav kan de inte bevilja aktivitetsstöd längre tillbaka än en månad före den månad som ansökan kommit in. De kan endast bevilja aktivitetsstöd för tid längre tillbaka om det finns särskilda skäl för det.

Regeln om särskilda skäl ska dock tillämpas restriktivt. Exempel på vad särskilda skäl kan vara är att man varit så pass sjuk att man varit inlagd på sjukhus och förhindrad att ansöka om ersättningen eller ömmande omständigheter så som att man levt under extraordinära förhållanden under en tid.

Avsaknad av information bör inte ses som ett särskilt skäl. Det är varje deltagares ansvar att på ett sätt som är lämpligt utifrån hans eller hennes förutsättningar, ta till sig informationen och regler när man deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Att Arbetsförmedlingen orsakat sen ansökan genom att felaktigt återkalla din anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin bedöms inte vara ett särskilt skäl så att sen ansökan kan godkännas.

Förvaltningsrätten i Malmö

Yrkande

Kvinnan yrkar att hon ska beviljas sökt aktivitetsstöd för november 2020, december 2020 och den 1-8 januari 2021 och anför i huvudsak att hon gjort allt som går att göra rätt i den här situationen. Hon kunde inte söka aktivitetsstöd under rätt tidsperiod, eftersom hon var avskriven på felaktiga grunder. När hon fick beslutet den 19 april 2021 som säger att avskrivningen den 3 november 2020 var fel så ansökte hon om aktivitetsstöd för de missade perioderna.

Skälen för avgörandet

Av 10 kap. 5 § första stycket förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser framgår bl.a. att aktivitetsstöd inte får lämnas för längre tid tillbaka än månaden före ansökningsmånaden om det inte finns särskilda skäl. Mannen ansökte om aktivitetsstöd för de i målet aktuella månaderna först i april 2021, dvs. för längre tid tillbaka än månaden före ansökningsmånaden.

Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet HFD 2021 ref 55 II angett att ”I förevarande fall deltog M.S i programmets aktiviteter under hela den tid som ansökningarna avser. Han borde därför ha ansökt om aktivitetsstöd för vare månad senast under den efterföljande månaden. Det förhållande att han begärt omprövning av Arbetsförmedlingens beslut om återkallelse saknar betydelse för skyldigheten att ansöka i tid. Särskilda skäl för att bevilja M.S. aktivitetsstöd för längre tid tillbaka än månaden före ansökningsmånaden har därför inte förelegat.”.

Vad kvinnan anfört om skälet till att han sökt aktivitetsstöd för längre tid tillbaka än månaden före ansökningsmånaden utgör enligt förvaltningsrätten inte särskilda skäl för att ändå bevilja ersättning. Överklagandet ska därför avslås.

Kammarrätten i Göteborg

Av 30 § förvaltningsprocesslagen följer att rättens avgörande av mål ska grundas på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt förekommit i målet. Av kvinnans överklagande till förvaltningsrätten framgår att hon överklagar tre beslut om aktivitetsstöd. Besluten avser rätten till aktivitetsstöd för perioderna november 2020, december 2020 respektive 1–8 januari 2021.

Förvaltningsrätten anger i sin dom att hennes överklagande avser samtliga tre ovan nämnda perioder och i domskälen uttalas att hon ansökt om aktivitetsstöd för de i målet aktuella månaderna. I domslutet anges att överklagandet avslås, men utan någon närmare precisering av vilken eller vilka perioder som avses.

Det beslut som bilagts domen – såsom det överklagade beslutet – avser dock enbart december 2020. Utifrån hur förvaltningsrättens dom har formulerats kan enligt kammarrätten ingen annan slutsats dras än att förvaltningsrätten har prövat rätten till aktivitetsstöd för samtliga perioder som kvinnan överklagat. Detta trots att förvaltningsrätten vid sin prövning endast haft tillgång till det överklagade beslutet avseende december 2020 och Försäkringskassans akt avseende denna period.

Vidare har kammarrätten hämtat in information från förvaltningsrätten om att förvaltningsrätten har två öppna mål gällande hennes rätt till aktivitetsstöd för november 2020 respektive 1–8 januari 2021.

Förvaltningsrätten har därmed prövat frågan om hennes rätt till aktivitetsstöd för november 2020 och 1–8 januari 2021 utan att ha tillgång till de överklagade besluten och övrigt underlag för dessa perioder. Förvaltningsrätten har i sin dom gått utöver föremålet för prövningen, som rätteligen skulle ha omfattat endast frågan om aktivitetsstöd för december 2020. Detta utgör en sådan allvarlig brist i förvaltningsrättens handläggning som innebär att förvaltningsrättens dom ska undanröjas i sin helhet och målet visas åter dit för ny handläggning.