Kammarrätten: Försäkringskassan tolkar lagrum fel

Innehåll

Bilstöd enligt socialförsäkringsbalken

En person sökte bilstöd och kammarrätten hade att bedöma om hon uppfyller villkoren i socialförsäkringsbalken och därmed tillhör bidragsgrupp 3.[1] Bilstöd lämnas bland annat I de fall då en sökande fyllt 18 år men inte 50 år och under förutsättning att den försäkrade själv ska köra fordonet.[2]

Bestämmelsen om att den försäkrade själv ska köra fordonet har varit oförändrad sedan ikraftträdandet av SFB den 1 januari 2011. Tidigare återfanns bestämmelsen i den numera upphävda förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder, om än med lydelsen ”under förutsättning att den bidragsberättigade själv skall bruka fordonet som förare”.

Av ett uttalande i förarbetena till den tidigare lydelsen av bestämmelsen framgår att bilstödet bör omfatta handikappade som fyllt 18 år men inte 50 år och som har körkort för sådan bil som ska anskaffas med bilstödet (prop. 1987/88:99 s. 14 f.).

Försäkringskassan avslog personens ansökan om bilstöd i form av grundbidrag med motiveringen att hon inte kunde anses tillhöra någon bidragsgrupp. Vad gäller bidragsgrupp 3 var skälet att den sökande inte hade kommit in med kostnadsförslag på den eftermonterade anpassning som hon behöver för att kunna köra bilen. I förvaltningsrätten framförde Försäkringskassan att villkoret inte kan anses uppfyllt om det inte närmare framgår vilket fordon det är fråga om eller vilken efteranpassning som kommer att göras.[3]

Kammarrätten konstaterar att det varken i socialförsäkringsbalken eller i den nu gällande förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder finns någon bestämmelse som ger stöd för att bilstöd i form av grundbidragendast får beviljas en försäkrad som har angett en specifik fordonsmodell eller kommit in med kostnadsförslag för behövlig efteranpassning. Den prövning som ska göras av villkoret i bestämmelsen är enligt kammarrättens mening begränsad till frågan om den försäkrade själv avser att köra det fordon som ska anskaffas, vilket förutsätter att den försäkrade har behörighet för den aktuella fordonstypen.

Av utredningen i målet framgår att den sökande har ansökt om bilstöd i form av grundbidrag för att anskaffa en personbil. Hon har angett att hon själv ska köra fordonet och hon har körkort med villkor för personbil. Kammarrätten anser därmed att den sökande uppfyller villkoren I bestämmelsen.

  1. 52 kap. 10 § 1 st. 3 och 13 § 2 st. socialförsäkringsbalken
  2. 52 kap. 10 § 1 st. 3 och 13 § 2st. socialförsäkringsbalken
  3. 52 kap 13 § SFB 2 st. socialförsäkringsbalken