Högsta förvaltningsdomstolen återställer fem års försutten tid

Innehåll

BAKGRUND

1. Den som har missat att överklaga ett beslut inom överklagandetiden kan ansöka om återställande av försutten tid. En sådan ansökan får enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) beviljas om överklagandetiden har försuttits på grund av någon omständighet som utgör giltig ursäkt. Om ansökan beviljas, kan sökanden få sin sak prövad trots att den ordinarie överklagandetiden har löpt ut.

2. Det estniska bolaget OÜ Snaisman DOO (bolaget) bedrev under åren 2012– 2014 verksamhet i Sverige. Skatteverket granskade bolagets inkomstskatt för de angivna åren och förelade bolaget att inkomma med inkomstdeklarationer. Några inkomstdeklarationer lämnades inte in. Skatteverket skickade ett förslag till beslut till bolaget. Några synpunkter på förslaget kom inte in. Skatteverket beslutade den 18 december 2017 att bolagets verksamhet skulle beskattas i Sverige, eftersom bolaget enligt Skatteverkets bedömning hade haft fast driftställe i landet. Bolaget skönstaxerades respektive skönsbeskattades och påfördes skattetillägg då det inte hade kommit in med någon deklaration.

3. Skatteverket skickade föreläggandet och förslaget till beslut både till en adress i Estland som Skatteverket hade registrerat och som gick till bolagets ägare och till bolagets registrerade adress i Estland. Beslutet skickades endast till den adress som gick till bolagets ägare. Varken beslutet eller de föregående skrivelserna kom i retur till Skatteverket. Tiden för att överklaga beslutet avseende de olika beskattningsåren gick ut 2018, 2019 respektive 2020.

4. Bolaget ansökte i februari 2022 om återställande av försutten tid för att överklaga Skatteverkets beslut och anförde att det inte hade tagit del av beslutet eftersom det hade skickats till fel adress. Beslutet hade skickats till ägarens tidigare bostadsadress, där hon inte längre var bosatt vid tiden för beslutet. Bolaget ansökte även om ersättning för ombudskostnader.

5. Kammarrätten i Göteborg avslog bolagets ansökan med i huvudsak följande motivering. Beslutet har skickats till den adress som bolaget har registrerat i Sverige. Bolaget har svarat på ett föreläggande avseende ett senare inkomstår som skickats till samma adress. Inför beslutet har föreläggande och förslag till beslut skickats till den adress som bolaget uppger är den riktiga och dessa försändelser har inte kommit i retur. Vid en sammantagen bedömning är bolagets påstående om att det inte tagit del av beslutet inte sannolikt. Kammarrätten avvisade bolagets yrkande om ersättning för kostnader.

YRKANDEN M.M.

6. OÜ Snaisman DOO yrkar att tiden för att överklaga Skatteverkets beslut ska återställas. Bolaget yrkar vidare ersättning för ombudskostnader i kammarrätten och i Högsta förvaltningsdomstolen.

7. Skatteverket bestrider bifall till överklagandet och anför följande. Skatteverket har skickat förslag till beslut till den adress som bolaget angivit som korrekt och bolaget har haft anledning att förvänta sig ett beslut. Även om beslutet har skickats till en adress som inte längre var aktuell får Skatteverket anses ha haft fog för att bolaget kunde nås även på den adressen om adressuppgiften lämnats av bolagets ägare och därefter inte ändrats. Med hänsyn till dessa omständigheter är det rimligt att bolaget har ett visst ansvar att informera sig om vad som händer i ärendet och inte förhåller sig passivt.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Återställande av försutten tid

8. Frågan är om beslutet har skickats till en adress där bolaget haft anledning att bevaka sin post. Bolaget kan naturligtvis inte anses ha fått del av ett beslut som utan egen förskyllan har skickats till fel adress. Även om adressen skulle vara korrekt bör, när ett ärende avgörs utan att den enskilde i förväg har underrättats om när avgörandet kommer att meddelas, ett påstående om att avgörandet inte har kommit den enskilde till handa godtas, om inte omständigheterna talar mot påståendet (jfr NJA 2012 s. 435 punkt 10).

9. Det är ostridigt att Skatteverket inte har skickat beslutet till bolagets registrerade adress i Estland. Verket har i stället skickat beslutet till en annan adress i Estland. Bolaget har vitsordat att dess ägare tidigare bodde på den adressen, men har uppgett att ägaren sedan 2016 inte längre bor där. Det saknas anledning att ifrågasätta den uppgiften. Hur det kommer sig att Skatteverket hade registrerat adressen till bolagets företrädare framgår inte av utredningen men det finns inget som talar för att bolaget ska ha uppgett den adressen som sin adress.

10. Sammanfattningsvis finns inget som talar mot bolagets påstående att det inte har fått del av beslutet. Bolaget får därmed anses ha haft giltig ursäkt för att inte överklaga beslutet i rätt tid. Överklagandetiden ska därför återställas.

Ersättning för kostnader

11. Av 43 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att den som i ett ärende eller mål enligt skatteförfarandelagen har haft kostnader för ombud, biträde, utredning eller annat som denne skäligen har behövt för att ta till vara sin rätt i vissa fall har rätt till ersättning.

12. Ifrågavarande mål utgör inte ett mål enligt skatteförfarandelagen. Bolaget har emellertid ådragit sig kostnader i syfte att möjliggöra ett överklagande av Skatteverkets beslut och på så sätt inleda ett mål enligt skatteförfarandelagen. Om något överklagande kommer till stånd får kostnaderna därmed anses hänförliga till det målet. Bolagets rätt till ersättning kan därför prövas först i samband med att ett eventuellt överklagande prövas.

13. Bolagets överklagande avseende ersättning för kostnader i kammarrätten ska därför avslås och yrkandet om ersättning för kostnader i Högsta förvaltningsdomstolen ska avvisas.