Förvaltningsrättens dom i mål om avstängning enligt högskoleförordningen för vilseledande med ChatGPT

Innehåll

Bakgrund

Disciplinnämnden vid Högskolan Kristianstad beslutade den 13 juni 2023 att stänga av AA från undervisning, prov och annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan under fyra veckor. Avstängningen gäller från och med den 28 augusti till och med den 24 september 2023.

Som skäl för beslutet angav nämnden följande. Av utredningen framgår att anmälaren vid rättning av studentens praktiska prov uppmärksammade att ChatGPT var i gång på datorn. Det framgick av instruktionen till tentamen att ChatGPT inte fick användas. Studenten har i kontakt med läraren uppgett att han inte vetat om att han inte fick använda ChatGPT.

I yttrande till disciplinnämnden har han uppgett att läraren inte har några bevis på att han använt ChatGPT. Disciplinnämnden konstaterar att läraren har lämnat tydliga uppgifter om sin observation och om de konversationer som följt mellan honom och studenten efter upptäckten.

Mot bakgrund av anmälarens tydliga uppgifter finner disciplinnämnden att AA har haft tillgång till ett otillåtet hjälpmedel under tentamen och att agerandet är att bedöma som försök till vilseledande.

Yrkande och inställning

AA yrkar att avstängning inte ska ske och anför följande. Beslutet är orättvist och återspeglar inte korrekt omständigheterna kring det påstådda fuskförsöket. Dessutom vill han understryka bristen på konkreta bevis till stöd för påståendet att han använde ChatGPT under tentamen. Lärarens misstanke baserades på observationen av en öppen flik där ChatGPT var igång, men det finns inga konkreta bevis som kopplar hans användande av applikationen till utförandet av uppgifterna.

Det är viktigt att notera att hans resultat vid det första tentamensförsöket var mycket nära gränsen för godkänt, vilket gör det osannolikt att anklaga honom för fusk vid det efterföljande försöket. Spärrtiden bör helt upphävas eftersom den är allt för sträng och kommer att ha negativa konsekvenser för hans utbildning och framtid.

Högskolan Kristianstad anser att överklagandet ska avslås.

Skälen för avgörandet

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning (10 kap. 1 och 2 §§ högskoleförordningen).

En disciplinär åtgärd i form av avstängning utgör ett allvarligt ingrepp mot den enskilde studenten. För att ett beslut om avstängning ska få meddelas krävs därför att det av utredningen klart framgår att studenten gjort sig skyldig till den påtalade förseelsen (se Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 1996 ref. 15). I praxis har även beaktats om studenten varit medveten om att agerandet varit otillåtet (RÅ 2010 ref. 6).

Förvaltningsrättens bedömning

Frågan i målet är om AA kan anses ha försökt vilseleda vid examination på ett sådant sätt att disciplinär åtgärd i form av fyra veckors avstängning får vidtas. Det aktuella examinationstillfället utgjordes av ett individuellt praktiskt prov via dator i en förberedd IT-miljö.

Av de skriftliga instruktionerna till provet, som även lästes upp vid provtillfället, framgår tydligt att bl.a. ChatGPT inte får användas. Anmälande lärare har uppgett att han vid rättningen såg att AA hade igång ChatGPT på en av flikarna. AA har inte bestritt detta förhållande men menar att det inte finns något konkret bevis som kopplar hans användande av applikationen till utförandet av uppgifterna.

Detta motsägs av anmälarens uppgift att AA i samband med rättningen, efter påpekande att ChatGPT är ett otillåtet hjälpmedel, har uppgett att han endast använde det på några enstaka uppgifter. Han ska även i ett uppföljande samtal ha uppgett att han inte var införstådd med att det inte var tillåtet att använda applikationen.

Förvaltningsrätten, som inte finner skäl att ifrågasätta dessa uppgifter, anser att det klart framgår av utredningen att AA har haft tillgång till, och även använt, ett otillåtet hjälpmedel under tentamen. Förvaltningsrätten konstaterar vidare att instruktionerna tydligt framgick i samband med provtillfället och att AA måste ha varit medveten om att förfarandet inte var tillåtet.

Mot denna bakgrund bedömer förvaltningsrätten att det saknas skäl att frångå disciplinnämndens bedömning att AA genom sitt förfarande har försökt vilseleda vid examination i den mening som avses i 10 kap. 1 § högskoleförordningen. Det förelåg därför grund för en disciplinär åtgärd.

Förvaltningsrätten bedömer att en varning inte kan anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd. Förvaltningsrätten bedömer vidare att den beslutade avstängningstiden får anses väl avvägd. Vad AA anfört om konsekvenserna av en avstängning föranleder ingen annan bedömning. Nämnden har därmed haft fog för sitt beslut.

Förvaltningsrätten i Malmö dom den 2023-07-14 i mål nr 7523-23