Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Ordlista

allmän åklagare

en allmän åklagare är vad vi i vanligt tal kallar för åklagare. Att kalla åklagaren allmän är för att skilja dem från en så kallad särskild åklagare

analogisk lagtillämpning

Om ett fall är oreglerat kan man använda sig av en analogi och tillämpa reglerna för en annan situation. Givet då att rekvisiten måste vara uppfyllda. Jmf motsatsen e contrarioslut.

anföra

att till sitt försvar framföra argument

anhängiggöra

att inleda ett ärende på en myndighet. Eller ett mål i domstol

denuntiationsprincip

när en överlåtelse av ett enkelt skuldebrev sker måste gäldenären meddelas genom en så kallad denuntiation, en sorts underrättelse

Domförhet

I 3 § ÄL finns bestämmelser om domförhet, dvs. vilken sammansättning tingsrätten och hovrätten ska ha vid handläggningen av ett ärende. Bestämmelserna om domförhet tar sikte på såväl den förberedande handläggningen som själva avgörandet av ärendet.

e contrario

Att tolka något på motsatt sätt. Exempelvis om man tänker sig att det är förbjudet att köra bil om man är onykter och saknar körkort. Om man då tolkar detta e contratio så drar man slutsatsen att det är tillåtet att köra bil om man har körkort och är nykter.

ex officio

innebär att en myndighet el. domstol ska hantera/utföra något på eget initiativ. dvs utan att någon lämnar in ex. en anmälan

exekutionstitel

har man rätt till något som en annan har kan man genom en dom fastslå en exekutionstitel. Med den kan sedan Kronofogdemyndigheten agera

extensiv lagtolkning

man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning

faktum

sakförhållande som (verkligen) föreligger. Faktum är singularis, fakta är pluralis vilket innebär att det föreligger ett rättsfaktum, men två rättsfakta. se även rättsfaktum och rättsföljd

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

Förening för humanare behandling

Vad vill ni?– Vi som startat föreningen är sjuka som har fått avslag när det gäller sjukpenning. Det vi och flera andra behöver är rehabilitering, som vi sällan får. Det handlar inte om att vi inte vill arbeta eller att vi skulle vilja ha pension, utan om att folk får avslag och kanske får gå från hus och hem, säger Annelie Johansson.Hur arbetar ni?– Vi försöker påverka orättvisorna som försäkringskassan håller på med. Här i Karlstad är det samma försäkringsläkare som ger avslag i 95 procent av fallen. Nu har vi tystnadsplikt, men det kan handla om människor som har svår MS, bröstcancer och andra svåra sjukdomar. Länk till artikeln

förklaring

Kommunikationen som sker med som det riktats ett visst yrkande kallas för förklaring, annars yttrande eller erinringar

inhibition

beslut   att ett   överklagat beslut   inte ska verkställas   i avvaktan på prövningen   av  överklagandet

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön) till arbetstagare

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Juridiska texter

Att citera det någon skrivit i en juridisk tidskrift bör göras ungefär som följer. Det verkar som att det finns små avvikelser, men förhoppningen är att källan nedanför inte är allt för felaktig. Först skrivs författarens namn följt av titeln till artikeln och därefter tidskriftens namn. De fem till tio vanligaste juridiska tidskrifter vi har i norden lämnas med förkortning. Förvaltningsrättslig tidskrift blir FT, Svensk Juristtidning blir då SvJT. Därefter det ”knepgia”, tidskriftens nummer anges aldrig utan man ser på dem som årsböcker, precis som NJA. En artikel från år 2013 hamnar i en årsbok från det året och då anges det sidnummer där artikeln finns. Exempelvis artikeln om rättsfallsreferat från 1981 i tidningen Svensk Juristtidning blir; Forssell, H., Språket i rättsfallsreferat, SvJT 1981 s 615. 

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag

Kommanditbolag

I ett kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare. Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet. Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar (och svarar endast med sin kapitalinsats). En komplementär är personligt ansvarig. Det gäller både företagets skulder och att andra avtal hålls. Ansvaret är solidariskt. Det innebär att komplementärer har ett gemensamt ansvar och att den som har en fordran på företaget kan kräva betalning av hela beloppet hos vem som helst av dem. En ny komplementär som går in i företaget svarar även för alla tidigare skulder i företaget. Om företaget saknar en komplementär anses det inte längre vara ett kommanditbolag utan ett handelsbolag. Kommanditdelägarna får då samma ansvar som komplementärerna, det vill säga ett obegränsat ansvar. Både komplementärer och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän. https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/kommanditbolag/starta/bolag/man-1.3252

Kronofogden

En handbok för KFM, intressant läsning. Högsta domstolen om löpande skuldebrev i elektronisk form; Om ett skuldebrev har upprättats i elektronisk form men utformats som ett löpande skuldebrev, kan det komma att behandlas som ett enkelt skuldebrev om borgenären inte kan bevisa att det elektroniska formatet tillgodoser samma skyddsmekanismer som en gäldenär åtnjuter genom att dokumentet svarar mot ett pappersoriginal. Verkställighet kan därför inte nekas enbart på den grunden att något original inte finns att ge in.” https://www.kronofogden.se/download/18.958e8ae16379721b8554dd/1530281600139/Hogsta_domstolens_dom_den_2_november_2017_rorande_elektroniska_skuldebrev.pdf https://www.kronofogden.se/download/18.31a8d8ed16902466852aea/1572250233675/Handboken_Utm%C3%A4tning.pdf

laglighetsprövning

den som anser att en kommun, landsting eller region gjort ett fel eller gått utanför ramarna för sina befogenheter. Förvaltningsrätten avgör sedan om beslutet strider mot någon lag eller författning

lagrum

Oftast syftar man på en lagparagraf

lex imperfecta

en osanktionerad rättsregel, dvs en rättsregels efterlevnad är inte sanktionerad med ett straff

litispendens

ett ett förvaltningsbeslut överklagas innebär bestämmelsen att myndigheten omedelbart förlorar den befogenhet som den annars har att ändra oriktiga beslut

lösöre

med lösöre menas lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper eller olika former av rättigheter

negotiorum gestio

Att göra en tjänst utan att den är beställd. Dvs den som utför något utan att ha ett uppdrag. Exempelvis om man handlat i nöd vid till exempel en brand.

officialprincipen

det är myndighetens utredningsansvar, dvs. Myndigheten ska se till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver och att otydligheter och ofullständigheter undanröjs. se 23 § FL

ond tro

den så kallade dolusprincipen betyder att den som vet att motparten uppfattat avtalet på ett annat sätt än han själv blir bunden av motpartens uppfattning. Finns även i CISG Art. 8.1. se även NJA 2012 s. 3

orderskulderbrev

skall vara ställd till en viss man eller order. Den första borgenären skall alltså vara namngiven.

proprieborgen

den som gått i borgen kan sökas av borgenären utan att den senare först vänt sig till gäldenären

rättsfaktum

Det faktum som måste föreligga för att en rättsföljd ska bli aktuell. Exempelvis den som begår en stöld (rättsfaktum) blir dömd till fängelse (rättsföljd) se även faktum och rättsföljd

Rättshjälpsmyndigheten

Om du inte har en försäkring som täcker kostnaderna för din tvist kan du ha rätt till rättshjälp. Du ska i första hand kontrollera med ditt försäkringsbolag om försäkringen täcker tvisten. I brottmål kan du inte få den typ av rättshjälp som detta handlar om. Du kan då få offentlig försvarare eller målsägandebiträde. Söka rättshjälp Rättshjälp söker du tillsammans med den advokat/jurist som du önskar ska företräda dig. Du söker enklast efter en advokat hos Advokatsamfundet. Innan rättshjälp söks ska advokaten/juristen lämna minst en timme och högst två timmars rådgivning mot en bestämd avgift. Rådgivning innan du söker rättshjälp Rådgivning är ett möte med en advokat/jurist där du får möjlighet att berätta om tvisten och din situation. Advokaten/juristen sätter sig in i din tvist för att ge råd och göra en juridisk bedömning av ditt behov av rättshjälp. http://www.rattshjalpsmyndigheten.se/Vad-ar-rattshjalp/Har-du-ratt-till-rattshjalp/

Rättsregel

En rättsregel är utformad som ett direktiv att när vissa rättsfakta (en gärning) konstateras, skall personen dömas till en viss påföljd. Handlingsdirektivet talar om vad adressaten ska göra. 3 kap. 1 § brottsbalken; ” Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. […] Jämför paragrafen i brottsbalken med skadeståndslagen (1972:207) (SkL) 1 kap. 2 § så blir det tydligt att rättsregler kan utformas på olika sätt; ”Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada.” Här är det frågan om en definition eller information om vad som menas med ren förmögenshetsskada. Det innebär att den får betydelse först när andra regler tillämpas. Exempelvis 2 kap. 2 SkL; ”Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan”. Skadeståndslagen = SkL

reduktionsslut

en domstol som dömer annorlunda än en lydelse i ett visst lagrum. Det är ovanligt men kan förekomma om det finns förmildrande omständigheter

reformatio in pejus

Ändring till det sämre, exempelvis vid ett överklagande kan det aktualisers, även fast det i svensk rätt råder principiellt förbud mot detta.

retentionsrätt

den som lagt ner ett visst arbete på något har rätt att behålla det tills ersättning för arbetet sker

Sjukintyg från nätläkare inte ok

Försäkringskassan sade då nej till sjukpenning, med motiveringen att ingen undersökning gjorts och att ”det inte finns undersökningsfynd, objektiv och aktuell status som kan styrka att du inte har kunnat arbeta alls”. När det gäller nätdoktorerna handlar det oftast om initiala sjukskrivningar. Intyget ska ge ”tillräcklig medicinsk information”, vilket kan uppfyllas även utan fysisk patientkontakt, men det kan vara svårare, och behövas kompletteringar, säger Cecilia Udin vid Försäkringskassan. https-mitti-se-nyheter-forsakringskassan-natdoktorns-sjukintyg

subjektiv lagtolkning

den som tolkar subjektivt försöker analysera förarbeten där lagstiftarens tanke bakom lagen framkommer. här menas med subjekt den eller de som skapat lagen man analyserar

teologisk lagtolkning

med denna metod ser man till vad har lagtexten för ändamål. Jämför exempelvis om det finns en förbudsskylt för hundar, att de inte får hänga med in i en butik. Låt oss säga att du har en tam varg, skulle man kunna tänka att denna omfattas av förbudet? Javisst, det kan vara så att tanken med förbudet är att personer med allergi vistas i butiken och därmed är en varg inte lämplig att vistas där. 

uttömmande

Om en lag innebär ett förbud mot exempelvis ta med ett djur in i en butik, och om det står att det gäller djur av en specifik sort och att det är uttömmande. I de fallen kan lagen ej tillämpas på en annan djurart är som specifikt anges i lagtexten.

verkställighetsföreskrift

Föreskrifter av rent administrativ karaktär för tillämpningen av en lag och i viss mån också föreskrifter som fyller ut en lag materiellt men utan att tillföra den något väsentligt nytt

Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt