Ordlista

allmän åklagare

en allmän åklagare är vad vi i vanligt tal kallar för åklagare. Att kalla åklagaren allmän är för att skilja dem från en så kallad särskild åklagare

Allmän handling

2 kap. 1 § Tryckfrihetsförodning (1949:105), var och en har rätt att ta del av allmän handling. Var och en omfattar även utländska medborgare. Att begränsa handlingars offentlighet får enbart göras med stöd i lag, vidare om det i 2 §. Rätten får begränsas för att skydda rikets säkerhet, penningpolitik, förebygga brott, skydda växter och djur, samt skydda enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. En allmän handling är framställt i skrift eller bild och ljudupptagning […], den skall även förvaras hos en myndighet. När det gäller personaladministration på en myndighet så kan man motivera att en viss typ av handlingar inte är att anses som allmänna. Exempelvis, ansökan om anställning, ansökan om semesterledighet, ansökan om föräldraledighet, e-post med förfrågan från allmänheten om ett rekryteringsärende. 1 § räknar upp anledningar till att inte lämna ut en handling, dessa anledningar är uttömmande, man får därmed inte neka lämna ut av någon annan anledning.

analogisk lagtillämpning

Om ett fall är oreglerat kan man använda sig av en analogi och tillämpa reglerna för en annan situation. Givet då att rekvisiten måste vara uppfyllda. Jmf motsatsen e contrarioslut.

ändra talan

2 st. 25 § 50 kap. rättegångsbalk (1942:740) talar om vad som gäller vid ett överklagande. ”En klagande får inte ändra sin talan att avse en annan del av tingsrättens dom än den som uppgetts vid överklagandet”. Det finns dock undantag och ett sådant är 1 st. 3 § 13 kap RB, dvs; ”på grund av omständighet, som inträffat under rättegången eller först då blivit för honom känd”.

anföra

att till sitt försvar framföra argument

anhängiggöra

att inleda ett ärende på en myndighet. Eller ett mål i domstol

dataskyddslagen

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Svensk författningssamling 2018:2018:218 t.o.m. SFS 2020:152 – Riksdagen

denuntiationsprincip

när en överlåtelse av ett enkelt skuldebrev sker måste gäldenären meddelas genom en så kallad denuntiation, en sorts underrättelse

domförhet

I 3 § ÄL finns bestämmelser om domförhet, dvs. vilken sammansättning tingsrätten och hovrätten ska ha vid handläggningen av ett ärende. Bestämmelserna om domförhet tar sikte på såväl den förberedande handläggningen som själva avgörandet av ärendet.

e contrario

Att tolka något på motsatt sätt. Exempelvis om man tänker sig att det är förbjudet att köra bil om man är onykter och saknar körkort. Om man då tolkar detta e contratio så drar man slutsatsen att det är tillåtet att köra bil om man har körkort och är nykter.

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Enkelt skuldebrev

Ett enkelt skuldebrev finns det en namngiven borgenär som är berättigad till betalning från gäldenären. 3 kap. 26 § 1 st.”Enkelt skuldebrev är det som ställes till viss man”. Skuldebrevet i sig är i stort sett endast ett bevis att det finns en skuld

Europakonventionen

Artikel 6 ger rätten till en rättvis rättegång, jämf. RF 2:11Artikel 7, inget straff utan lag, jämf. RF 2:10

ex officio

innebär att en myndighet el. domstol ska hantera/utföra något på eget initiativ. dvs utan att någon lämnar in ex. en anmälan

exekutionstitel

har man rätt till något som en annan har kan man genom en dom fastslå en exekutionstitel. Med den kan sedan Kronofogdemyndigheten agera

extensiv lagtolkning

man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning

faktum

sakförhållande som (verkligen) föreligger. Faktum är singularis, fakta är pluralis vilket innebär att det föreligger ett rättsfaktum, men två rättsfakta. se även rättsfaktum och rättsföljd

felaktig utbetalning

Condictio indebiti Det händer att man får pengar på kontot som inte tillhör en, eller att man råkar föra över pengar på fel konto. Regeln vid dessa fall är att man ska få pengarna tillbaks. Men det finns undantag från regeln. Återkravsrätten kallas för condicitio indebiti. Exempelvis om den som mottagit pengarna har tagit dem i god tro och framförallt om man hunnit använda dem och inte har kvar några pengar längre. HD har i NJA 2011 s. 739 gjort klart att det beror på om mottagaren  har inrättat sig.

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

fordringsrätt

Fordringsrätt sorterar vanligtvis under kategorin allmän förmögenhetsrätt och där är skuldebrevslagen, lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) en central del.

förklaring

Kommunikationen som sker med som det riktats ett visst yrkande kallas för förklaring, annars yttrande eller erinringar

försäkringsavtalslagen

Ett försäkringsavtal innebär i korthet att ett försäkringsbolag tar på sig ett visst ansvar vid en händelse av ett visst slag. I gengäld vill de av försäkringstagaren få ersättning i form av en premie. Lagens 9 kap. redogör vad som sker då tredje man blir drabbad och i vilka fall de har rätt till ersättning. Lagen förpliktar försäkringsgivaren till att ge en viss information till försäkringstagaren. Även försäkringstagaren har en förpliktelse i form av en skyldighet att ge viss information till försäkringsgivaren. Det kan handla om hälsostatus vid tecknandet av en livförsäkring. Lagmotiven är utförliga och domstolarna bör döma efter dem då förarbetena är så färska.

inhibition

beslut   att ett   överklagat beslut   inte ska verkställas   i avvaktan på prövningen   av  överklagandet

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön) till arbetstagare

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

justitieråd

ett justitieråd är ledamot i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag

kommanditbolag

I ett kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare. Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet. Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar (och svarar endast med sin kapitalinsats). En komplementär är personligt ansvarig. Det gäller både företagets skulder och att andra avtal hålls. Ansvaret är solidariskt. Det innebär att komplementärer har ett gemensamt ansvar och att den som har en fordran på företaget kan kräva betalning av hela beloppet hos vem som helst av dem. En ny komplementär som går in i företaget svarar även för alla tidigare skulder i företaget. Om företaget saknar en komplementär anses det inte längre vara ett kommanditbolag utan ett handelsbolag. Kommanditdelägarna får då samma ansvar som komplementärerna, det vill säga ett obegränsat ansvar. Både komplementärer och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän. https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/kommanditbolag/starta/bolag/man-1.3252

laglighetsprövning

den som anser att en kommun, landsting eller region gjort ett fel eller gått utanför ramarna för sina befogenheter. Förvaltningsrätten avgör sedan om beslutet strider mot någon lag eller författning

lagrum

Oftast syftar man på en lagparagraf

lex imperfecta

en osanktionerad rättsregel, dvs en rättsregels efterlevnad är inte sanktionerad med ett straff

litispendens

ett ett förvaltningsbeslut överklagas innebär bestämmelsen att myndigheten omedelbart förlorar den befogenhet som den annars har att ändra oriktiga beslut

lösöre

med lösöre menas lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper eller olika former av rättigheter

målsägandebiträde

en person som har till uppgift att ta tillvara målsägandens intressen. Oftast är det en advokat som är målsägandebiträde

negotiorum gestio

Att göra en tjänst utan att den är beställd. Dvs den som utför något utan att ha ett uppdrag. Exempelvis om man handlat i nöd vid till exempel en brand.

officialprincipen

det är myndighetens utredningsansvar, dvs. Myndigheten ska se till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver och att otydligheter och ofullständigheter undanröjs. se 23 § FL

ond tro

den så kallade dolusprincipen betyder att den som vet att motparten uppfattat avtalet på ett annat sätt än han själv blir bunden av motpartens uppfattning. Finns även i CISG Art. 8.1. se även NJA 2012 s. 3

orderskulderbrev

skall vara ställd till en viss man eller order. Den första borgenären skall alltså vara namngiven.

osant intygande

11 § Den som i ett intyg eller en annan urkund lämnar osann uppgift om vem han eller hon är eller om annat än egna angelägenheter eller för skens skull upprättar en urkund rörande rättshandling döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osant intygande till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet med hänsyn till att det innefattar missbruk av tjänsteställning eller annars att anse som grovt, döms till fängelse i högst två år. Den som åberopar eller på annat sätt använder en sådan osann urkund som avses i första stycket döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för brukande av osann urkund till straff som anges i första eller andra stycket. Lag (2013:425).

presumtionsregel

Om faderskap och moderskap Enligt tradition är utgångspunkten till att en gift man är fader till barnet. Med andra ord, man utgår från det – det är en så kallad presumtionsregel. Om någon skriftligen anger att han är fader till barnet och modern samt socialnämnden godkänner detta, så anses det vara så. Lika självklart är det vid adoption, de biologiska föräldrarna är inte lägre i lagens mening föräldrar.

proprieborgen

den som gått i borgen kan sökas av borgenären utan att den senare först vänt sig till gäldenären

rättsfaktum

Det faktum som måste föreligga för att en rättsföljd ska bli aktuell. Exempelvis den som begår en stöld (rättsfaktum) blir dömd till fängelse (rättsföljd) se även faktum och rättsföljd

rättsregel

En rättsregel är utformad som ett direktiv att när vissa rättsfakta (en gärning) konstateras, skall personen dömas till en viss påföljd. Handlingsdirektivet talar om vad adressaten ska göra. 3 kap. 1 § brottsbalken; ” Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. […] Jämför paragrafen i brottsbalken med skadeståndslagen (1972:207) (SkL) 1 kap. 2 § så blir det tydligt att rättsregler kan utformas på olika sätt; ”Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada.” Här är det frågan om en definition eller information om vad som menas med ren förmögenshetsskada. Det innebär att den får betydelse först när andra regler tillämpas. Exempelvis 2 kap. 2 SkL; ”Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan”. Skadeståndslagen = SkL

reduktionsslut

en domstol som dömer annorlunda än en lydelse i ett visst lagrum. Det är ovanligt men kan förekomma om det finns förmildrande omständigheter

reformatio in pejus

Ändring till det sämre, exempelvis vid ett överklagande kan det aktualisers, även fast det i svensk rätt råder principiellt förbud mot detta.

res judicata

Res juridcata i tvistemål 17 kap. rättegångsbalken 11 §   Dom äge, sedan tid för talan utgått, rättskraft, såvitt därigenom avgjorts den sak, varom talan väckts. Domen äge ock rättskraft, i vad den innefattar prövning av fordran, som åberopats till kvittning. Ej må fråga, som sålunda avgjorts, ånyo upptagas till prövning. Om särskilda rättsmedel gälle vad därom är stadgat. Res juridcata i brottmål 30 kap. rättegångsbalk 9 §   Sedan tid för talan mot dom utgått, må ej fråga om ansvar å den tilltalade för gärning, som genom domen prövats, ånyo upptagas. Om förändring och förening av brottspåföljd, om särskilda rättsmedel samt om överförande av lagföring till främmande stat i visst fall gälle vad därom är stadgat. Lag (1976:21).

retentionsrätt

den som lagt ner ett visst arbete på något har rätt att behålla det tills ersättning för arbetet sker

subjektiv lagtolkning

den som tolkar subjektivt försöker analysera förarbeten där lagstiftarens tanke bakom lagen framkommer. här menas med subjekt den eller de som skapat lagen man analyserar

teologisk lagtolkning

med denna metod ser man till vad har lagtexten för ändamål. Jämför exempelvis om det finns en förbudsskylt för hundar, att de inte får hänga med in i en butik. Låt oss säga att du har en tam varg, skulle man kunna tänka att denna omfattas av förbudet? Javisst, det kan vara så att tanken med förbudet är att personer med allergi vistas i butiken och därmed är en varg inte lämplig att vistas där. 

uttömmande

Om en lag innebär ett förbud mot exempelvis ta med ett djur in i en butik, och om det står att det gäller djur av en specifik sort och att det är uttömmande. I de fallen kan lagen ej tillämpas på en annan djurart är som specifikt anges i lagtexten.

verkställighetsföreskrift

Föreskrifter av rent administrativ karaktär för tillämpningen av en lag och i viss mån också föreskrifter som fyller ut en lag materiellt men utan att tillföra den något väsentligt nytt