Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Lagar, förordningar och föreskrifter

Allmän domstol

Kallas även för ärendelagen (ÄL) och är tillämplig vid handläggningen i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen av sådana rättsvårdsärenden som ska tas upp av tingsrätt och som inte ska handläggas enligt rättegångsbalken (1 § ÄL). Lagen bygger i många hänseenden på hänvisningar till rättegångsbalken. Balkens principer om muntlighet, omedelbarhet och koncentration behöver dock inte iakttas. Lagen har därmed större likheter med förvaltningsprocesslagen (1971:291) än med rättegångsbalken.

Övrigt

I denna förordning regleras myndigheters tillhandahållande av handlingar, hur dessa tillhandahålls, tidsåtgången, samt upplysningar till enskilda personer

Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt