Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Författningar

Lagar, förordningar och föreskrifter

8 kap. 1 § regeringsformen;

”Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kommuner.

Ett bemyndigande att meddela föreskrifter ska alltid ges i lag eller förordning. Lag (2010:1408).”

Allmän domstol

Kallas även för ärendelagen (ÄL) och är tillämplig vid handläggningen i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen av sådana rättsvårdsärenden som ska tas upp av tingsrätt och som inte ska handläggas enligt rättegångsbalken (1 § ÄL). Lagen bygger i många hänseenden på hänvisningar till rättegångsbalken. Balkens principer om muntlighet, omedelbarhet och koncentration behöver dock inte iakttas. Lagen har därmed större likheter med förvaltningsprocesslagen (1971:291) än med rättegångsbalken.

Socialförsäkring

Tillägg på 25 dagar mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen då SGI är skyddad.

Kommunjuridik

Kommunallag (2017:725), den senaste lagen som styr kommuners verksamhet trädde i kraft 1 januari 2018. Den bygger på lagen från 1991 men fått strukturella skillnader samt en ökad tydlighet. 

Befogenhetslagen som reglerar kommunala angelägenheter följs av proposition till den nya kommunallagen och därefter en proposition från 1976

Övrigt

I denna förordning regleras myndigheters tillhandahållande av handlingar, hur dessa tillhandahålls, tidsåtgången, samt upplysningar till enskilda personer

Tre nya lagar med central betydelse

Tre nya lagar av central betydelse inom den offentliga förvaltningen. 

I propositionen införs en möjlighet till prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätt. Sidan 33-35; 

”Regeringens förslag: Regler om prövningstillstånd i kammarrätt skall införas. Dessa regler skall utformas efter mönster av vad som gäller för prövningstillstånd i hovrätt. Det innebär att prövningstillstånd får beviljas om det finns anledning att ändra länsrättens avgörande (ändringsdispens), om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överprövning görs (prejudikatdispens) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva talan (extraordinär dispens). De grundläggande bestämmelserna om prövningstillstånd i kammarrätt skall tas in i förvaltningsprocesslagen (1971:291). Regler om vilka mål eller målgrupper som skall omfattas av krav på prövningstillstånd skall inte tas in i förvaltningsprocesslagen utan tas in i de materiella författningarna.”