Prop 2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar

Innehåll

Vid försäkringsmedicinska utredningar ska man tillämpa patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Det är legitimerad läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som ska utreda.

Iakttagelser och bedömningar av den försäkrades funktions- och aktivitetsförmåga ska sammanställas i ett skriftligt utlåtande till Försäkringskassan. Landsting får sluta avtal med exempelvis ett annat landsting om att utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt den föreslagna lagen.