Prop. 2016/17:171 En ny kommunallag – författningskommentarer 3 kap.

Innehåll

Författningskommentar

3 kap. Kommunernas och regionens organisation och verksamhetsformer

Detta kapitel utgör en katalog över kommunala organ och verksamhetsformer. De materiella bestämmelserna om de olika organen och verksamhetsformerna finns i allt väsentligt i de följande kapitlen eller andra författningar.

Fullmäktige

1 § I varje kommun och i varje region finns det en beslutande församling, ett fullmäktige.

I paragrafen regleras att den beslutande församlingen i kommuner och region ska benämnas fullmäktige. Paragrafen motsvarar i huvudsak 3 kap. 1 § KL (prop. 1990/91:117 s. 154). I lagen används fullmäktige som gemensam beteckning på kommunfullmäktige och regionsfullmäktige. I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att vissa region samt Gotlands kommun får beteckna fullmäktige och styrelsen som regionfullmäktige och regionstyrelsen, se 14 §.

Fullmäktigeberedningar

2 § Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige.

I paragrafen regleras fullmäktiges möjlighet att inrätta full- mäktigeberedningar. Paragrafen motsvarar i huvudsak 3 kap. 7 § första stycket KL (prop. 1990/91:117 s. 156 f. och prop. 2001/02:80 s. 136).

Av paragrafen följer att fullmäktige får tillsätta beredningar som bereder ärenden som ska avgöras av fullmäktige. Om en fullmäktigeberedning berett ett ärende ska både den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör och styrelsen ges tillfälle att yttra sig, se 5 kap. 27 och 28 §§. Det ankommer på fullmäktige att fatta närmare beslut om beredningarnas uppgifter och arbetsformer. En fullmäktigeberedning kan ges en annan benämning.

Styrelsen och övriga nämnder

3 § Fullmäktige ska tillsätta en styrelse.

I paragrafen anges att kommuner och region ska ha en styrelse. Paragrafen motsvarar huvudsakligen 3 kap. 2 § KL (prop. 1990/91:117 s. 154). Rubriken närmast före paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. I lagen används styrelse som gemensam beteckning på kommunstyrelse och regionsstyrelse. När ordet nämnd används i lagtexten innefattas såväl styrelsen som de övriga nämnder som en kommun eller ett region har inrättat. Vissa bestämmelser gäller enbart för styrelsen, t.ex. 6 kap. 1 och 8–13 §§, vilket framgår av att begreppet styrelse då används.

4 § Fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens eller regionets uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet.

I paragrafen regleras att fullmäktige ska tillsätta de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens eller regionets uppgifter. Paragrafen motsvarar huvudsakligen 3 kap. 3 § KL (prop. 1990/91:117 s. 155). Med begreppet uppgifter avses både sådana uppgifter som handlar om specialreglerad obligatorisk verksamhet och oreglerad frivillig verksamhet. Att fullmäktige ska bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande framgår av 6 kap. 2 §.

Utskott och nämndberedningar

5 § Fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott.

Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott ska finnas.

En nämnd får tillsätta de nämndberedningar som behövs.

I paragrafen regleras nämnders utskott och nämndberedningar. Paragrafen motsvarar 6 kap. 20 § och 21 § andra stycket KL (prop. 1990/91:117 s. 200).

Av första stycket framgår att fullmäktige får bestämma att nämnderna ska ha ett eller flera utskott. Begreppet utskott har reserverats för sådana organ inom nämnderna som är politiskt sammansatta. Enligt 6 kap. 37 § kan beslutanderätt delegeras till ett utskott.

Andra stycket innebär att både fullmäktige och nämnderna kan besluta om att inrätta utskott. Nämnderna har dock bara rätt att besluta om utskott om fullmäktige inte har gjort det. Om fullmäktige i ett reglemente beslutat om att en nämnd ska ha ett eller flera utskott kan nämnden inte avskaffa ett sådant utskott eller besluta om att inrätta ytterligare utskott. Detsamma gäller även om fullmäktige bestämt vilka uppgifter ett utskott ska ha. Det är dock endast nämnden som kan delegera beslutanderätt till ett utskott enligt 6 kap. 37 §.

Av tredje stycket framgår att nämnder får tillsätta nämndberedningar för beredning av sina ärenden. En nämndberedning har enbart en beredande funktion och till skillnad från vad som gäller utskott kan någon beslutanderätt inte delegeras till den.

Partssammansatta organ och självförvaltningsorgan

6 § Kommuner och region får inrätta partssammansatta organ som inom en nämnds verksamhetsområde ska svara för beredning, förvaltning och verkställighet av de ärenden som fullmäktige har bestämt.

I paragrafen finns en upplysning om att kommuner och region får inrätta partssammansatta organ. Bestämmelser om partssammansatta organ finns i 7 kap.

7 § Kommuner och regioner får besluta att en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution.

I paragrafen finns en upplysning om att kommuner och region får besluta att en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Genom att det ska röra sig om en viss anläggning eller institution måste verksamheten vara klart avgränsad, exempelvis en skola, ett fritidshem eller ett servicehus. Ett sådant organ kan därför inte ta över driften av flera anläggningar eller institutioner i t.ex. en viss del av en kommun. Bestämmelser om självförvaltningsorgan finns i 8 kap.

Kommunalförbund

8 § Kommuner och region får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till sådana förbund.

I paragrafen anges att kommuner och region får bilda kommunalförbund. Paragrafen motsvarar i huvudsak 3 kap. 20 § första stycket KL (prop. 1996/97:105 s. 99). Paragrafen har placerats i enlighet med Lagrådets förslag.

I paragrafen ges kommuner och region en möjlighet att lämna över vården av kommunala angelägenheter till kommunalförbund. Samverkan är möjlig mellan kommuner, mellan region och mellan kommuner och region. Ett kommunalförbund är en fristående offentligrättslig juridisk person. Om en angelägenhet lämnats över till ett kommunalförbund blir förbundet huvudman för en sådan angelägenhet. De frågor medlemmarna överlämnar till förbundet faller efter överlämnandet utanför deras egna befogenheter. En uppgift som lämnas över till ett kommunalförbund behöver inte vara gemensam för medlemmarna. Kommuner och region kan samverka i ett kommunalförbund om verksamheter som åligger dem var för sig. Ett kommunalförbund får ha hand om hela verksamheter eller geografiskt, funktionellt eller på annat sätt avgränsade uppgifter. Det är dock inte möjligt att överlämna föreskriftsrätt till ett kommunalförbund (HFD 2013 ref. 80). Bestämmelser om kommunal- förbund finns i 9 kap.

Gemensam nämnd

Kommuner och region får besluta att en nämnd ska vara gemensam med en annan kommun eller ett annat region.

I paragrafen finns en upplysning om att kommuner och region får inrätta gemensamma nämnder med en annan kommun eller ett annat region. Paragrafen har placerats i enlighet med Lagrådets förslag. Bestämmelser om gemensam nämnd finns i 9 kap.

Revisorer

10 § Kommuner och region ska utse revisorer för granskning av den kommunala verksamheten.

I paragrafen finns en upplysning om att kommuner och region ska utse revisorer för granskning av den kommunala verksamheten. Paragrafen motsvarar delvis 3 kap. 8 § KL (prop. 1990/91:117 s. 157). Paragrafen har placerats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 11. Bestämmelser om utseende och val av revisorer finns i 10 och 12 kap.

Kommunala bolag, stiftelser och föreningar

11 § Kommuner och region får, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till kommunala bolag, stiftelser och föreningar.

I paragrafen finns en upplysning om att kommuner och region får överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till kommunala bolag, stiftelser och föreningar. Paragrafen har utformats med beaktande av Lagrådets synpunkter. Bestämmelser om kommunala bolag, stiftelser och föreningar finns i 10 kap. Där framgår också vilka begränsningar som finns för att lämna över kommunala angelägenheter. Även i speciallagstiftning finns reglering om överlämnande av verksamhet t.ex. 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) och 15 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Privata utförare

12 § Kommuner och region får, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare.

I paragrafen finns en upplysning om att kommuner och region får överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. Paragrafen har utformats med beaktande av Lagrådets synpunkter. Bestämmelser om privata utförare finns i 10 kap. Där framgår också vilka begränsningar som finns för att lämna över kommunala angelägenheter. Även i speciallagstiftning finns reglering om överlämnande av verksamhet t.ex. 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) och 15 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Bestämmelser om krig eller krigsfara och extraordinära händelser i fredstid

13 § Bestämmelser om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltnings- myndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Bestämmelser om kommuners och regions organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i redstid finns i lagen (2006:544) om kommuners och regions åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

I paragrafen finns en upplysning om att bestämmelser om den kommunala organisationen vid krig eller krigsfara och extraordinära händelser i fredstid finns i andra lagar. Paragrafen motsvarar i huvudsak 1 kap. 3 § andra och tredje styckena KL (prop. 1990/91:117 s. 147).

Bestämmelser om beteckningen regionfullmäktige och region- styrelsen

13 § Bestämmelser om att vissa region samt Gotlands kommun får beteckna fullmäktige och styrelsen som regionfullmäktige och regionstyrelsen finns i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

I paragrafen finns en upplysning om att vissa region samt Gotlands kommun får beteckna fullmäktige och styrelsen som regionfullmäktige och regionstyrelsen. Dessa bestämmelser finns i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.