Prop. 2019/20:189 Digital kommunikation i domstolsprocesser

Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

Digitaliseringen av domstolarnas mål- och ärendehantering ger goda möjligheter att effektivisera verksamheten, att stärka rättssäkerheten och att ge god service till medborgarna. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut bör all skriftlig kommunikation i domstolsprocesser kunna ske i digital form. Processrättsliga formkrav som hindrar digital kommunikation bör alltså anpassas eller tas bort.

Regeringen föreslår därför lagändringar som syftar till att möjliggöra eller underlätta digital kommunikation i domstolsprocesser. Förslagen innebär bl.a. följande:

  • En stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar enligt rättegångsbalken ska få göras digitalt. Ansökan ska i så fall skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift.
  • Rättegångsfullmakter ska få utfärdas i digital form och skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift.
  • Ett ombud som är offentlig försvarare ska inte behöva ge in en fullmakt annat än om rätten anser att det behövs.
  • Domstolsärenden ska få inledas digitalt, t.ex. genom e-post.
  • Det ska införas enhetliga och teknikneutrala regler om bekräftelse av handlingar och handlingars ankomstdag.
  • Onödiga krav på att en part ska tillhandahålla papperskopior ska tas bort.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2021.

Prop. 2019/20:189 Digital kommunikation i domstolsprocesser