Nyheter & Inlägg

Nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Programmet riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt

Försäkringsavtalslagen

Ett försäkringsavtal innebär i korthet att ett försäkringsbolag tar på sig ett visst ansvar vid en händelse av ett visst slag. I gengäld vill de

Fordringsrätt

Fordringsrätt hör till båda dessa områden och gällande allmän förmögenhetsrätt är skuldebrevslagen, lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) en central del. Eftersom skuldebrevslagen är så gammal

EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Europakonventionen

Artikel 6 ger rätten till en rättvis rättegång, jämf. RF 2:11Artikel 7, inget straff utan lag, jämf. RF 2:10

Enkelt skuldebrev

Ett enkelt skuldebrev finns det en namngiven borgenär som är berättigad till betalning från gäldenären. 3 kap. 26 § 1 st.”Enkelt skuldebrev är det som

Handelsbalk från 1736

1 kap. 5 § Handelsbalken; ”Säljer man tvem ett; gälde skadan åter, och den behålle godset, som först köpte.” Om en säljare säljer samma sak

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag