Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsen har i november 2018 fattat beslut om Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården. Författningen trädde i kraft den 1 mars 2019. Samtidigt upphävdes Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso och sjukvården m.m.

Noggrannhet & omsorg

Av 6 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att den som i sin yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården utfärdar ett intyg om någons hälsotillstånd eller vård ska utforma det med noggrannhet och omsorg. Av ett intyg ska det framgå från vem en uppgift kommer, om det är intygsutfärdarens egen uppgift eller om den härrör från någon annan. Vidare ska det framgå vad som är intygsutfärdarens bedömning och vad som är uppgifter som ligger till grund för den.

Om bedömningsmetoderna

Standardiserade bedömningsmetoder fungerar som ett stöd i utredningsarbetet för professionella inom socialtjänst och hälso- och sjukvård när de ska bedöma enskilda personers situation, funktion eller hjälpbehov. Med hjälp av standardiserade bedömningsmetoder kan relevant och tillförlitlig information om enskilda personer samlas in som underlag för bedömningar. Standardiserade bedömningsmetoder kan också användas för uppföljning av enskilda personer.  Om bedömningsmetoderna används systematiskt för hela målgrupper kan den samlade informationen sammanställas och bilda underlag för utveckling av verksamheter. Användning av standardiserade bedömningsmetoder är ett viktigt redskap i arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik. 

Patienten ska vara delaktig

En god vård ska bland annat kännetecknas av att den är individfokuserad, jämlik och säker. Den ska genomföras i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas. Det ställer krav på att vårdgivare, chefer och hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar den lagstiftning som reglerar patientens ställning och att det finns ett ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet som också omfattar bemötande, information, delaktighet och kontinuitet.

Stäng meny