Vägledningar

Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden. En vägledning kan innehålla beskrivningar av en författning, förarbeten, allmänna råd, rättsliga ställningstaganden, praxis och JO-beslut.

Rättelse och ändring av beslut enligt socialförsäkringsbalken (SFB)

Försäkringskassan är i vissa fall skyldig att ändra ett oriktigt beslut. Detta gäller om beslutet blivit oriktigt på grund av någon omständighet som anges i 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Ett beslut ska ändras genom att rättas om beslutsmeddelandet eller beslutsbrevet innehåller en uppenbar oriktighet. Detta ska bero på ett skrivfel, ett räknefel eller något annat sådant förbiseende. Beslutet som  sådant ska ändras om det har blivit oriktigt på grund av; att det fattats på ett uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak.

Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning

Vägledningen består av två delar. Den första delen beskriver de regler som ska tillämpas i ärenden om sjukpenning, sjukpenning i särskilda fall, rehabilitering, rehabiliteringsersättning samt rehabiliteringsersättning i särskilda fall  (tillämpningsdelen). ..”vägledningen (är) strukturerad utifrån var de olika reglerna finns i SFB. Texten följer alltså i princip samma ordning som bestämmelserna i SFB. 

Stäng meny