Socialförsäkringsbalk

113 kap. Ändring, omprövning och överklagande av beslut

1 § I detta kapitel finns allmänna bestämmelser i 2 §.

Vidare finns bestämmelser om
   – ändring av beslut i 3-6 §§,
   – omprövning av beslut i 7-9 §§,
   – överklagande av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut i 10-15 §§,
   – överklagande av allmän förvaltningsdomstols beslut i 16 och 17 §§,
   – tidsfrister för begäran om omprövning och överklagande i 19 och 20 §§,
   – handlingar till fel myndighet i 20 a §, och
   – avvisningsbeslut i 21 §.

Slutligen finns särskilda bestämmelser om
   – allmän ålderspension i 22-36 §§,
   – förmåner till efterlevande i 37-40 §§, och
   – beslut som rör fondförvaltare i 41 §.
Lag (2018:772).

2 §  Beslut i ärenden om förmåner enligt denna balk får ändras, omprövas och överklagas med tillämpning av bestämmelserna i 3-21 §§, om inget annat följer av bestämmelserna i 22-40 §§.

Det som anges i första stycket gäller även beslut i ärenden
   – enligt 19 kap. om bidragsskyldigas betalningsskyldighet mot Försäkringskassan, och
   – om utfärdande av intyg för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Lag (2010:1312).

113 kap. Tidsfrister för begäran om omprövning och överklagande

19 §   En begäran om omprövning enligt 7 § ska ha kommit in till den handläggande myndigheten inom två månader från den dag då den enskilde fick del av beslutet.

20 §   Ett överklagande av Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens eller en allmän förvaltningsdomstols beslut ska ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om det är det allmänna ombudet, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten som överklagar beslutet, ska tiden dock räknas från den dag då beslutet meddelades.
Handlingar till fel myndighet

20 a §   Om en begäran om omprövning eller ett överklagande som gäller bostadstillägg eller ersättning på grund av arbetsskada eller skada som avses i 43 eller 44 kap. och som ska göras hos Försäkringskassan i stället har kommit in till Pensionsmyndigheten, ska handlingen anses inkommen till Försäkringskassan samma dag. Detsamma ska gälla om en begäran om omprövning eller ett överklagande ska göras hos Pensionsmyndigheten och handlingen i stället har kommit in till Försäkringskassan.