SocialförsäkrinG

4 KAP. 2 § SOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN
2 § Socialförsäkringen är indelad i tre försäkringsgrenar.
Dessa avser
1. förmåner som grundas på bosättning i Sverige (bosättningsbaserade förmåner),
2. förmåner som grundas på arbete i Sverige (arbetsbaserade förmåner), och
3. förmåner som grundas på andra omständigheter än bosättning eller arbete i Sverige (övriga förmåner).

HFD 2018 ref. 51

Högsta Förvaltningsdomstolen menar att en grundförutsättning vid bedömningen av arbetsförmågan är att den relateras till ett förvärvsarbete. Gäller frågan om sjukersättning är det arbeten på den öppna arbetsmarknaden, jämfört med sjukpenning där det gäller normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Gällande olika typer av rehabiliterande eller så kallade “livskvalitetshöjande” arbeten räknas de ej in i begreppet arbete på den öppna arbetsmarknaden. Exempelvis daglig verksamhet. Däremot anses att anpassade arbeten i viss mån kan räknas in, lite beroende på om det är rimligt att begära av en arbetsgivare att göra (omfattande) anpassningar. Subventionerade anställninga och anställningar vid Samhall, inryms i begreppet förvärvsarbete på arbetsmarknaden.