Försäkringsmedicinska utredningar – sjukvård?

Den 1 januari 2019 trädde lagen om försäkringsmedicinska utredningar (2018:744) i kraft. Enligt lagen ska försäkringsmedicinska utredningar definieras som de fördjupade medicinska utredningar som Försäkringskassan kan begära med stöd av 110 kap. 14 § 3 och 4 socialförsäkringsbalken. Frågan huruvida försäkringsmedicinska utredningar är hälso- och sjukvård utgör det centrala spörsmålet i denna artikel. Frågan är dock […]

Myndighetens utredningsskyldighet

En målsättning med förvaltningsförfarandet är att den sök söker en förmån, exempelvis ej ska behöva överklaga ärendet vid ett beslut som går hen emot. Eftersom officialprincipen, här kallad utredningsansvar innebär att myndigheten ska lyfta på de stenar som behöver lyftas för att ärendet ska ”bli klart” för beslut. Genom att den enskilde ska delta i […]

IVO, myndighet med förhinder? RIR 2019:33

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk insyn, medverka till god resursanvändning och effektiv förvaltning i staten.Riksrevisionen bedriver både årlig revision och effektivitetsrevision. Denna rapport har tagits fram inom effektivitetsrevisionen, vars uppgift är att granska hur effektiv […]

Domskäl och dess betydelse

En allmän utgångspunkt är att domskälen anges i en dom. Skälen till det är många, men framförallt för rättssäkerhetens och trovärdighetens skull. Att domstolens motivering till domen framkommer är en förutsättning för den enskilde att ta vara på möjligheten att överklaga till nästa instans. Förvaltningsprocesslagen (1971:291) 30 § Rättens avgörande av mål skall grundas på […]

Resning

Enligt 37 b förvaltningsprocesslagen (1971 :291) får resning beviljas i ettmål eller ärende ”om det på grund av något särskilt förhållande finnssynnerliga skäl att pröva saken på nytt.”Resningsinstitutet är ett extraordinärt rättsmedel. Det kan inte användas för att åstadkomma en regelmässig omprövning av lagakraftvunna beslut.Resning kan däremot komma i fråga när nya och i sammanhanget […]

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Riksdag och regering ser behovet av en översyn av det försäkringsmedicinska beslutsstödet och av Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys. Översynen ska avse handläggningen vid psykiatriska diagnoser och särskilt vid samsjuklighet. https://data.riksdagen.se/fil/2A488171-7419-4759-A7E5-45D3A2111FF2 Socialstyrelsens beslutsstöd Socialstyrelsen ska kartlägga regionala skillnader vid diagnostisering av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Socialstyrelsens sjukskrivningsrekommendationer ska vara vägledande för bedömning av arbetsförmågan, men bedömningarna måste […]