reformatio in pejus

Ändring till det sämre, exempelvis vid ett överklagande kan det aktualisers, även fast det i svensk rätt råder principiellt förbud mot detta.

allmän åklagare

en allmän åklagare är vad vi i vanligt tal kallar för åklagare. Att kalla åklagaren allmän är för att skilja dem från en så kallad särskild åklagare

domskäl

en domstols motivering av ett beslut

förklaring

Kommunikationen som sker med som det riktats ett visst yrkande kallas för förklaring, annars yttrande eller erinringar

ex officio

innebär att en myndighet el. domstol ska hantera/utföra något på eget initiativ. dvs utan att någon lämnar in ex. en anmälan

officialprincipen

det är myndighetens utredningsansvar, dvs. Myndigheten ska se till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver och att otydligheter och ofullständigheter undanröjs. se 23 § FL